Latest NewsUncategorised

Adult Learning Conference – developing a right to lifelong learning

Share this article

 
 
 
 
Cynhadledd Addysg Oedolion
Adult Learning Conference
 
 
 

Gwesty Radisson Blu, Caerdydd

20 Medi 2019

Radisson Blu Hotel, Cardiff

20 September 2019

 
Mae’r Sefydliad Dysgu a Gwaith yn falch i gyflwyno cynhadledd addysg oedolion eleni mewn partneriaeth gyda Phartneriaeth Addysg Oedolion Cymru gyda chefnogaeth Dysgu Oedolion Cymru.

Datblygu hawl i ddysgu gydol oes

Y llynedd gwnaeth Llywodraeth Cymru ymrwymiad oedd yn torri tir newydd i ddatblygu hawl i ddysgu gydol oes. Gyda thystiolaeth yn parhau i ddangos gwerth dysgu gydol oes ac addysg oedolion wrth helpu i addasu i’r newid yn natur gwaith, i wella iechyd a llesiant, ac i ddod â chymunedau ynghyd, mae gennym gyfle yng Nghymru i gydweithio i wireddu hawl newydd i ddysgu.

Bydd y Gynhadledd Addysg Oedolion eleni yn edrych ar yr elfennau allweddol sydd eu hangen i ddarparu hawl i ddysgu gydol oes, yn cynnwys rôl colegau, prifysgolion, dysgu yn y gymuned, darparwyr hyfforddiant, undebau llafur a’r trydydd sector. Bydd cynrychiolwyr yn clywed gan arweinwyr sector allweddol ar yr heriau a’r cyfleoedd, yn ogystal â chael cyfle i drafod y newidiadau polisi sydd eu hangen i wireddu hyn ar gyfer pobl ym mhob cymuned yng Nghymru.

Bydd y gweithdai a thrafodaethau sesiynau llawn yn cynnwys:

 • Rôl ac effaith dysgu yn y gymuned, seiliedig ar le yn y dyfodol
 • Profiad dysgwyr a phwysigrwydd cyngor, arweiniad a chefnogaeth ymarferol
 • Rôl undebau llafur wrth gefnogi sgiliau hanfodol yn y gweithle
 • Pwysigrwydd buddsoddi mewn dysgu fel teulu
 • Creu llwybrau i addysg uwch
 • Adeiladu cynnig dysgu ar-lein Cymru
Learning and Work Institute is pleased to bring you this year’s adult learning conference in partnership with Adult Learning Partnership Wales and supported by Adult Learning Wales.

Developing a right to lifelong learning

Last year the Welsh Government made a ground-breaking commitment to developing a right to lifelong learning.  With evidence continuing to show the value of lifelong learning and adult education to helping people to adapt to the changing nature of work, to improve health and well-being, and to bring communities together, we have an opportunity in Wales to work together to make a new right to learning a reality.

This year the Adult Learning Conference will focus on the key components needed to deliver a right to lifelong learning, including the role of colleges, universities, community learning, training providers, trade unions, and the third sector. Delegates will hear from key sector leaders on the challenges and opportunities, as well as having the opportunity to discuss in detail the policy changes needed to make this a reality for people in all communities in Wales.

Workshops and plenary discussions will include:

 • Future role and impact of community, place based learning
 • Learner experience and the importance of advice, guidance and practical support
 • Role of trade unions in supporting essential skills in the workplace
 • The importance of investment in family learning
 • Creating routes into higher education
 • Building Wales’ online learning offer
 
Ffi Cynhadledd:

£80    Sector Cyhoeddus/Preifat

£70    Sector Gwirfoddol/Cymunedo/ Cefnogwyr L&W

Peidiwch colli mas, cofrestrwch heddiw ar gyfer y digwyddiad drwy glicio ar y botwm archebu islaw.

Conference Fee:

£80    Public/Private Sector

£70
   Voluntary/Community Sector/L&W Supporter

Don’t miss out, register today for this event by clicking on the booking button below.

 ARCHEBWCH NAWR

BOOK NOW

 
 

Arddangoswch eich sefydliad

Mae cyfleoedd nawdd ac arddangos ar gael ar gyfer y digwyddiad hwn.  Cysylltwch â Wendy Ellaway-Lock i gael manylion pellach os gwelwch yn dda.

Showcase your organisation

Sponsorship and exhibition opportunities are available for this event, please contact Wendy Ellaway-Lock for further details.

Cysylltu L&W Caerdydd (+44) 0292 037 0900

Contact L&W Cardiff (+44) 0292 037 0900


E:
[email protected]

  

Sefydliad Dysgu a Gwaith

Learning and Work Institute Wales

Cwmni cyfyngedig trwy warant Rhif cofrestu 2063322 Rhif cofrestru elusen 1002775

A company limited by guarantee registered no. 2603322 and registered charity no. 1002775

Cyfeiriad cofrestredig: 4th Floor, Arnhem House, 31 Waterloo Way, Caerlŷr, LE1 6LP

Registered address: 4th Floor, Arnhem House, 31 Waterloo Way, Leicester, LE1 6LP

Gweld y neges e-bost yma yn eich porwr | Diweddaru eich manylion | Datdanysgrifio o’r cylchlythyr yma
View this email in your browser | Update your details | Unsubscribe from this newsletter
Ymgynghoriad ar strategaeth y gweithlu / Consultation on the workforce strategy
No Deal Brexit Open Letter to PM

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content