Latest News

Social Model of Disability in Wales – Join the Conversation

Share this article

Please note that you need to register your interest with Welsh Government.

To register your interest, please e-mail [email protected] indicating the event of your choice, providing delegate contact details and any specific access or communication requirements you may have.

 

Social Model of Disability in Wales – Join the Conversation

The Welsh Government’s new framework ‘Action on Disability: The Right to Independent Living’ was issued for consultation on the 22 October 2018 and closed on the 18 January 2019.  Consultation responses are currently being analysed with a view to publishing the final version in summer 2019. The framework is underpinned by the Social Model of Disability and contains a commitment to increase understanding of the Social Model across Welsh Government and beyond; and to ensure it is reflected widely in our policies and programmes.

Following on from the consultation, Welsh Government, in partnership with Disability Wales, are running 3 half-day workshops across Wales to engage people in the Social Model conversation.  The workshops will include discussions on the following:

 • Where does the Social Model come from and why is it important?
 • How does the Social Model empower disabled people?
 • What does the Social Model look like in practice?
 • Examples of where the Social Model has been used successfully.
 • What are the challenges and barriers preventing further implementation?
 • How can we work together to ensure the Social Model is reflected more widely in society?

Event dates and venues:

14 May 2019: Media Resource Centre, Oxford Road, Llandrindod Wells, LD1 6AH

29 May 2019: Future Inn, Hemingway Road, Cardiff, CF10 4AU

30 May 2019: Catrin Finch Centre, Mold Road, Glyndwr University, Wrexham, LL11 2AW

Model Cymdeithasol o Anabledd yng Nghymru – Ymunwch â’r Sgwrs

Cyhoeddwyd fframwaith newydd Llywodraeth Cymru ‘Gweithredu ar Anabledd: Yr Hawl i Fyw’n Annibynnol’ ar gyfer ymgynghoriad ar 22 Hydref 2018 a daeth i ben ar 18 Ionawr 2019.  Mae ymatebion i’r ymgynghoriad yn cael eu dadansoddi ar hyn o bryd gyda’r bwriad o gyhoeddi’r fersiwn derfynol yn haf 2019.  Ategir y fframwaith gan y Model Cymdeithasol o Anabledd ac mae’n cynnwys ymrwymiad i gynyddu dealltwriaeth o’r Model Cymdeithasol ar draws Llywodraeth Cymru a thu hwnt; a sicrhau ei fod yn cael ei adlewyrchu’n eang yn ein polisïau a’n rhaglenni.

Yn dilyn yr ymgynghoriad, mae Llywodraeth Cymru, mewn partneriaeth ag Anabledd Cymru, yn cynnal 3 gweithdy hanner diwrnod ledled Cymru i ymgysylltu â phobl yn y sgwrs Model Cymdeithasol.  Bydd y gweithdai yn cynnwys trafodaethau ar y canlynol:

 • Ble y daw’r Model Cymdeithasol a pham mae’n bwysig?
 • Sut mae’r Model Cymdeithasol yn grymuso pobl anabl?
 • Sut mae’r Model Cymdeithasol yn edrych mewn ymarfer?
 • Enghreifftiau llwyddiannus o ddefnyddio’r Model Cymdeithasol.
 • Beth yw’r heriau a’r rhwystrau sy’n atal gweithredu pellach?
 • Sut allwn ni weithio gyda’n gilydd i sicrhau bod y Model Cymdeithasol yn cael ei adlewyrchu yn fwy eang.

Dyddiadau a lleoliadau:

14 Mai 2019: Canolfan Adnodd Cyfryngau, Heol Rhydychen, Llandrindod, LD1 6AH

29 Mai 2019: Future Inn, Heol Hemingway, Caerdydd, CF10 4AU

30 Mai 2019: Canolfan Catrin Finch, Prifysgol Glyndŵr Wrecsam, Ffordd yr Wyddgrug, Wrecsam, LL11 2AW

‘Building Great Communities’ Conference
c3sc placeholder
Welsh Government Petition – Public Transport – People with learning disabilities

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content