Latest NewsNews

Sefydliad Cymunedol Cymru – Cyllid ar Gael

Share this article

Mae gan Sefydliad Cymunedol Cymru nifer o gyfleoedd ariannu ar hyn o bryd.

Cronfa i Gymru

Cronfa waddol gymunedol genedlaethol yw Cronfa i Gymru sy’n cael ei rheoli a’i hyrwyddo gan Sefydliad Cymunedol Cymru.

Mae’n hyrwyddiad dyngarol ac yn rhaglen creu grantiau sy’n codi arian oddi wrth bobl a sefydliadau ledled Cymru, y DU a thramor sydd eisiau ‘rhoi’n ôl’ er mwyn cefnogi a chryfhau cymunedau lleol:  mae Cronfa i Gymru’n cysylltu pobl sydd ag ots gydag achosion sy’n cyfrif.

Dyfernir grantiau rhwng £500 a £2,000 i sefydliadau cymunedol bach sy’n cael eu cynnal gan wirfoddolwyr y mae eu ceisiadau yn cynnwys y nod o ddarparu’r canlyniadau canlynol:

 • Gwella cyfleoedd pobl mewn bywyd
 • Adeiladu cymunedau cryfach
 • Gwella amgylcheddau gwledig a threfol
 • Annog pobl a chymunedau iachach a mwy gweithgar
 • Diogelu treftadaeth a diwylliant

Gall grantiau cwmpasu costau llawn neu ran o gostau, er enghraifft: costau prosiect, eitemau a chyfarpar cyfalaf bach, costau craidd, gweithgareddau a rhaglenni (e.e. llogi ystafell, costau teithio, treuliau gwirfoddolwyr, yswiriant, ffioedd tiwtor, digwyddiadau cymunedol).

Cronfa Cymru gyfan yw Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’ Principality a sefydlwyd mewn partneriaeth â Chymdeithas Adeiladu’r Principality gyda’r nod o ddylanwadu’n bositif ar gymdeithas ac ar fywydau pobl ifanc yng Nghymru.

Does dim dyddiad cau ar gyfer ceisiadau ac mae’r gronfa ar agor drwy’r flwyddyn. I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i: Cronfa i Gymru

Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Bydd y gronfa’n cefnogi’r trydydd sector a sefydliadau cymunedol ledled Cymru i helpu / annog

 • Mwy o bobl ifanc i ddatblygu arferion cynilo positif i lwyddo i gyrraedd eu nodau mewn bywyd a chymryd y penderfyniadau iawn ar gyfer eu dyfodol
 • Mwy o bobl ifanc i adeiladu cadernid ariannol ar gyfer ansicrwydd bywyd
 • Mwy i bobl ifanc yn paratoi ar gyfer y dyfodol a byd gwaith (gan gynnwys meithrin sgiliau)
 • Mwy o bobl ifanc yn cael gwaith
 • Mwy o bobl ifanc yn byw’n gynaliadwy ac yn cael atebion cynaliadwy i heriau lleol

Bydd grantiau o hyd at £5,000 yn cael eu dyfarnu i sefydliadau’r trydydd sector, i gefnogi pobl ifanc o dan 40 mlwydd oed yng Nghymru.

Rhaid i ymgeiswyr gwblhau ffurflen gais ar-lein erbyn 12yp ar ddydd Iau, 30ain Mehefin 2022. Am ragor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i: Cronfa Cenedlaethau’r Dyfodol Cymdeithas Adeiladu’r Principality

Cronfa Cymorth Adfer COVID 19 ar gyfer Grwpiau Cymunedol BAME yng Nghymru

Mae corff cynyddol o ddata, gan gynnwys data gan ONS yn dangos bod y pandemig coronafeirws wedi effeithio’n anghymesur ar bobl sy’n grwpiau Du, Asiaidd ac o leiafrifoedd ethnig (BAME). Mae sefydliadau a arweinir gan BAME wedi chwarae rhan ganolog o hyd o ran sicrhau bod cymorth brys hanfodol yn cyrraedd y rheini o’r cymunedau hyn sydd wedi’u taro’n galed. Crëwyd y gronfa hon i gefnogi’r sefydliadau hynny sy’n cael eu harwain gan deuluoedd a chymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME) ledled Cymru i wella ar ôl y pandemig coronafeirws.

*Noder ein bod yn diffinio sefydliad a arweinir gan BAME o dan y telerau canlynol a gyhoeddwyd gan y Gynghrair Cyllidwyr Cydraddoldeb Hiliol:

 • Cenhadaeth a phwrpas y sefydliad yw bod o fudd i gymunedau BAME.
 • Mae’r rhan fwyaf o’r arweinyddiaeth (h.y. o leiaf hanner yr uwch dîm a bwrdd yr Ymddiriedolwyr) yn dod o’r gymuned(au) BAME y mae’n eu gwasanaethu

Mae grantiau rhwng £2,000 a £5,000 ar gael i’w dyfarnu i sefydliadau cymunedol BAME* sydd ag incwm oddeutu £25,000 yn y flwyddyn ariannol ddiweddaraf a gofnodwyd.

Mae’r gronfa hon yn agored i geisiadau tan 12yp ar ddydd Mercher, 8fed Mehefin 2022. I gael rhagor o wybodaeth ac i wneud cais, ewch i: Cronfa Cymorth Adfer COVID 19 ar gyfer Grwpiau Cymunedol BAME.

Cysylltwch â Chyngor Trydydd Sector Caerdydd ar 029 2048 5722 neu [email protected] os oes angen cymorth arnoch i gwblhau eich ceisiadau.

Gweithredu Strategaeth y Gweithlu – Digwyddiadau Ymgysylltu â Rhanddeiliaid
Senedd Cymru – Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Diweddariad

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content