Latest NewsNews

Senedd Cymru – Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol Diweddariad

Share this article

Welsh assembly renamed Senedd Cymru/Welsh Parliament - BBC News
Y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol – diweddariad

Annwyl Gyfaill,

Gweler isod y wybodaeth ddiweddaraf am waith y Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol, a’r hyn sydd i ddod yn nhymor yr haf.

Effaith yr ôl-groniad o ran amseroedd aros ar bobl sy’n aros am ddiagnosis neu driniaeth

Gwnaethom gyhoeddi ein hadroddiad ar 7 Ebrill 2022.

Rydym yn disgwyl i Lywodraeth Cymru ymateb i’n hargymhellion ym mis Mai.

Anghydraddoldebau iechyd meddwl

Fel rhan o’n hymchwiliad i anghydraddoldebau iechyd meddwl, gwnaethom gynnal sesiynau tystiolaeth lafar ar 24 Mawrth 2022 er mwyn rhoi cyd-destun ar gyfer ein gwaith. Cynhaliwyd y sesiynau hyn gyda sefydliadau iechyd meddwl, y Comisiynydd Plant a’r Comisiynydd Pobl Hŷn.

Cyfeiriodd y sesiynau hyn at y dystiolaeth ysgrifenedig a gawsom gan fwy na 90 o bobl a sefydliadau, yn ogystal â’r grwpiau ffocws a gynhaliwyd gennym gyda thua 80 o bobl sydd wedi cael profiadau byw o anghydraddoldebau iechyd meddwl.

Gallwch ddod o hyd i ragor o wybodaeth am yr ymchwiliad hwn, a’r gwaith y byddwn yn canolbwyntio arno nesaf, yn ein blog.

Gwrandawiad cyn penodi: Cadeirydd, Corff Llais y Dinesydd ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Gwnaethom gynnal gwrandawiad cyn penodi gyda’r ymgeisydd a ffefrir gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y rôl hon, sef yr Athro Medwin Hughes, ar 28 Mawrth 2022.

Gwnaethom gyhoeddi ein hadroddiad ar 30 Mawrth 2022.

Rhyddhau cleifion o ysbytai ac effaith hynny ar y llif cleifion drwy ysbytai

Daeth y broses o gasglu tystiolaeth i ben ar 24 Mawrth 2022, pan wnaethom gynnal sesiwn gyda’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Dirprwy Weinidog Gwasanaethau Cymdeithasol.

Byddwn yn cyhoeddi ein hadroddiad yn nhymor yr haf.

Iechyd menywod a merched

Gwnaethom gynnal sesiwn untro ar iechyd menywod a merched ar 10 Mawrth 2022, gan archwilio’r dystiolaeth ar gyfer cynllun iechyd i fenywod a merched a’r hyn y dylai ei gynnwys.

Gwnaethom ysgrifennu at y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol ar 25 Mawrth 2022 er mwyn tynnu sylw at y materion allweddol a godwyd yn ystod y sesiwn.

Ymchwiliad i COVID-19 ledled y DU

Ar 1 Ebrill 2022, gwnaethom ysgrifennu at Gadeirydd yr ymchwiliad i COVID-19 ledled y DU a’r Prif Weinidog er mwyn datgan ein barn ar gylch gorchwyl drafft yr ymchwiliad dan sylw.

Gweithgareddau eraill y Pwyllgor

Gallwch ddod o hyd i fanylion am waith y Pwyllgor hyd yma, ynghyd â’i flaenraglen waith, ar ein gwefan. Gallwch hefyd ein dilyn ar Twitter: @SeneddIechyd.

Sefydliad Cymunedol Cymru – Cyllid ar Gael
Sesiwn Gwybodaeth Prif Grant Gwirfoddoli Cymru

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content