Latest NewsUncategorised

School and Pupil Engagement Opportunities via Cardiff Commitment | Cyfleoedd Ymgysylltu ag Ysgolion a Phersonau Ifanc trwy Ymrwymiad Caerdydd

Share this article

(Via Cardiff Commitment) 

Cardiff Commitment

Please see below a number of school and pupil engagement opportunities we are looking for support with. Thank you to all the contacts who are already supporting any of the below opportunities

Cardiff West Community High School – Industry Focus Terms

Cardiff West Community High School, Ely, are looking to engage with businesses from industry relevant to their industry focus during each term. Please see below their industry focus for the academic year:

 • 2nd-25th September – Digital, ICT, Creative Industries
 • 4th November – 20th December – Advanced Materials & Manufacturing
 • 6th January – 3rd April – Health, Social Care, Leisure & Tourism
 • 20th April – 23rd May – Financial, Legal and Professional Services
 • 1st June – 17th July – Construction

If you would like to support please let us know and we will introduce you to the Deputy Head Teacher, Gill Lee on:  02920 788565

 

Open Your Eyes Week – November 2019

Open Your Eyes Week is an annual event held in primary schools and secondary schools in some of our most disadvantaged areas in Cardiff. The week is designed to raise the children’s career aspirations as they prepare to move from primary to secondary school. Throughout the week the pupils (years 5, 6 and 7) will hear from a wide range of businesses with the aim of igniting and inspiring interest in a wide range of occupations.

There are still opportunities to support below sessions:

Corpus Christi High School cluster – 4th – 8th November 2019

 • Christ the King Primary School, Everest Ave, Llanishen, Cardiff CF14 5AS – year 6
 • St Bernadette’s Primary School, Bryn Heulog, Pentwyn, Cardiff CF23 7JB – year 6
 • St Philip Evans Primary School, 340 Coed-Y-Gores, Llanedeyrn, Cardiff CF23 7NX – year 6
 • St Joseph’s R.C. Primary School, 204 North Rd, Gabalfa, Cardiff CF14 3BL – year 6
 • Holy Family R.C. Primary School, Beechley Drive, Pentrebane, Fairwater, Cardiff CF5 3SN – year 6

Llanishen High School cluster – 11th – 15th November 2019 (year 6 and year 7)

 • Coed Glas Primary School, Ty-Glas Ave, LLanishen, Cardiff CF14 5DW – year 6
 • Ton Yr Ywen Primary School, Maes-Y-Coed Rd, Cardiff CF14 4HG – year 6
 • Glyn Coed Primary School, Glyncoed Road, Cardiff CF23 7DW – year 6
 • Llysfaen Primary School, 7 Rowan Way, Lisvane, Cardiff CF14 0TB – year 6
 • Thornhill Primary School, Heol Hir, Cardiff CF14 9LA – year 6
 • Bryn Celyn Primary School, Bryn Celyn, Cardiff CF23 7EH – year 6
 • Llanishen High School, Heol Hir, Cardiff CF14 5YL – year 7

Please get in contact for further information on 02920 788565

 

St Teilo’s BTEC Level 2 Pupils – 1-week work experience placement – w/c 25th November

We are now looking for a wide range of organisations to support work experience placements for the next cohort of BTEC Level 2 pupils who are starting in September. Please see below the details:

When: 25th November – 29th November (Monday – Friday)

Time: 9am- 3pm (school day)

Age of pupil: 16

School of pupil: St Teilo’s CiW High School

While there are no specific requirements of the BTEC Level 2 course for work experience, the school have outlined the below for the pupils:

 • To undertake a range of activities whilst on the placement
 • To have an insight into the daily routines of someone working in the place of work
 • To have some basic training for some of the skills required of a successful applicant
 • To build the confidence of the learner

As we do not know the interests of the pupils yet, at this time we are generating interest from companies who are able to support a weeklong placement (working week) during this time. Once we have the forms back from the pupils in September we can then match the placement depending on the information we receive.

If you would like to discuss any of the above, please do not hesitate to call 02920 788565


Cardiff Commitment

 

Gweler isod nifer o gyfleoedd ymgysylltu ag ysgolion yr ydym yn edrych am gefnogaeth gyda nhw. Diolch i’r holl gysylltiadau sydd eisoes yn cefnogi unrhyw un o’r cyfleoedd isod:

 

Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd – Telerau Ffocws y Diwydiant

Mae Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd, Trelái, yn edrych i ymgysylltu â busnesau o ddiwydiant sy’n berthnasol i’w ffocws ar y diwydiant yn ystod pob tymor. Gweler isod eu ffocws ar y diwydiant am y flwyddyn academaidd:

• 2il-25ain Medi – Digidol, TGCh, Diwydiannau Creadigol

• 4ydd Tachwedd – 20fed Rhagfyr – Deunydd a Gweithgynhyrchu Uwch

• 6ed Ionawr – 3ydd Ebrill – Iechyd, Gofal Cymdeithasol, Hamdden a Thwristiaeth

• 20fed Ebrill – 23ain Mai – Gwasanaethau Ariannol, Cyfreithiol a Phroffesiynol

• 1 Mehefin – 17eg Gorffennaf – Adeiladu

Os hoffech chi gefnogi, rhowch wybod i ni a byddwn yn eich cyflwyno i’r Dirprwy Bennaeth, Gill Lee.

 

Wythnos Agor Eich Llygaid – Tachwedd 2019

Mae Wythnos Agor Eich Llygaid yn ddigwyddiad blynyddol a gynhelir mewn ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd yn rhai o’n hardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghaerdydd. Cynlluniwyd yr wythnos i godi dyheadau gyrfa’r plant wrth iddynt baratoi i symud o’r ysgol gynradd i’r ysgol uwchradd. Trwy gydol yr wythnos bydd y disgyblion (blynyddoedd 5, 6 a 7) yn clywed gan ystod eang o fusnesau gyda’r nod o danio ac ysbrydoli diddordeb mewn ystod eang o alwedigaethau.

Mae yna gyfleoedd o hyd i gefnogi isod sesiynau:

Clwstwr Ysgol Uwchradd Corpus Christi – 4ydd – 8fed Tachwedd 2019

• Ysgol Gynradd Crist y Brenin, Everest Ave, Llanishen, Caerdydd CF14 5AS – blwyddyn 6

• Ysgol Gynradd St Bernadette, Bryn Heulog, Pentwyn, Caerdydd CF23 7JB – blwyddyn 6

• Ysgol Gynradd St Philip Evans, 340 Coed-Y-Gores, Llanedeyrn, Caerdydd CF23 7NX – blwyddyn 6

• St Joseph’s R.C. Ysgol Gynradd, 204 North Rd, Gabalfa, Caerdydd CF14 3BL – blwyddyn 6

• Teulu Sanctaidd R.C. Ysgol Gynradd, Beechley Drive, Pentrebane, Fairwater, Caerdydd CF5 3SN – blwyddyn 6

Clwstwr Ysgol Uwchradd Llanishen – 11eg – 15fed Tachwedd 2019 (blwyddyn 6 a blwyddyn 7)

• Ysgol Gynradd Coed Glas, Ty-Glas Ave, LLanishen, Caerdydd CF14 5DW – blwyddyn 6

• Ysgol Gynradd Ton Yr Ywen, Maes-Y-Coed Rd, Caerdydd CF14 4HG – blwyddyn 6

• Ysgol Gynradd Glyn Coed, Glyncoed Road, Caerdydd CF23 7DW – blwyddyn 6

• Ysgol Gynradd Llysfaen, 7 Rowan Way, Lisvane, Caerdydd CF14 0TB – blwyddyn 6

• Ysgol Gynradd Thornhill, Heol Hir, Caerdydd CF14 9LA – blwyddyn 6

• Ysgol Gynradd Bryn Celyn, Bryn Celyn, Caerdydd CF23 7EH – blwyddyn 6

• Ysgol Uwchradd Llanishen, Heol Hir, Caerdydd CF14 5YL – blwyddyn 7

Cysylltwch â ni i gael mwy o wybodaeth.

Disgyblion Lefel 2 St Teilo’s BTEC – lleoliad profiad gwaith 1 wythnos – w / c 25ain Tachwedd

Rydym nawr yn chwilio am ystod eang o sefydliadau i gefnogi lleoliadau profiad gwaith ar gyfer y garfan nesaf o ddisgyblion Lefel 2 BTEC sy’n dechrau ym mis Medi. Gweler isod y manylion:

Pryd: 25ain Tachwedd – 29ain Tachwedd (Llun – Gwener)

Amser: 9 am-3pm (diwrnod ysgol)

Oedran y disgybl: 16

Ysgol y disgybl: Ysgol Uwchradd St Teilo’s CiW

Er nad oes unrhyw ofynion penodol ar gwrs Lefel 2 BTEC ar gyfer profiad gwaith, mae’r ysgol wedi amlinellu’r isod ar gyfer y disgyblion:

• Ymgymryd ag ystod o weithgareddau tra yn y lleoliad

• Cael mewnwelediad i arferion beunyddiol rhywun sy’n gweithio yn y gweithle

• Cael rhywfaint o hyfforddiant sylfaenol ar gyfer rhai o’r sgiliau sy’n ofynnol gan ymgeisydd llwyddiannus

• Magu hyder y dysgwr

 

Gan nad ydym yn gwybod beth yw diddordebau’r disgyblion eto, ar yr adeg hon rydym yn ennyn diddordeb cwmnïau sy’n gallu cefnogi lleoliad wythnos (wythnos waith) yn ystod yr amser hwn. Ar ôl i ni gael y ffurflenni yn ôl gan y disgyblion ym mis Medi, yna gallwn ni gyd-fynd â’r lleoliad yn dibynnu ar y wybodaeth a gawn.

 

Citzens Wales are looking for Muslim and BAME young women with experiences in finding a graduate job or decent paid job
Helpforce CymruSummer2019FINAL

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content