Latest NewsNews

Parhad yn y Gefnogaeth i Wladolion yr UE/AEE a’r Swisdir mewn perthynas â’r Cynllun Statws Preswylwyr Sefydlog i Ddinasyddion yr UE a Chefnogaeth gyda Chamwahaniaethu

Share this article

Efallai eich bod wedi bod yn ymwybodol mai’r dyddiad cau ceisiadau ar gyfer ceisiadau i’r cynllun Statws Preswylwyr Sefydlog i Ddinasyddion yr UE oedd y 30ain o Fehefin 2021.

Mae Cyngor ar Bopeth CYmru wedi cael ei ariannu i gefnogi cleientiaid ar draws Cymru gyda cheisiadau a gwasnaethau cynghori cysylltiedig, ac mae Llywodraeth Cymru wedi estyn y gwasanaeth hwn tan 31 Mawrth 2022 gan y bydd swm o achosion yn parhau lle mae angen cefnogaeth ar bobl gyda’i ceisiadau a materion cynghori ehangach.

Roeddwn am gymryd y cyfle i’ch cynghori bod dal cyfle i unigolion a’u teuluoedd i geisio i’r cynllun er iddynt golli’r dyddiad cau.

Yn gyntaf, i’r rheiny a geisiodd i’r cynllun cyn 30 Mehefin ond lle mae eu ceisiadau heb gael eu penderfynu, bydd eu hawliau presenol wedi’u hamddiffyn yn dibynnu ar ganlyniad eu ceisiadau. Yn cynnwys mynediad ar waith, astudio ac i ddefnyddio’r GIG.

Mae’r Cynllun hefyd wedi darparu ar gyfer ceisiadau hwyr gan wladolion yr UE/AEE a’r Swisdir a’u teulu a all ddangos sail rhesymol am golli’r dyddiad cau naill ai am rhesymau ‘ymarferol’ neu ‘dosturiol’.

Rhaid i wladolion yr UE a gyrhaeddodd cyn 31 Rhagfyr 2020 sydd heb geisio eto, wneud hynny ar frys.  Mae’n bosib fod unigolion o fewn eich casgliad chi o gleientiaid sydd heb eto geisio i’r Cynllun ac sy’n gymwys i wneud hynny, a byddwn yn eich annog i rannu’r neges hwn er mwyn eu hannog i wneud hynny ac y gallant gael cefnogaeth ein gwasanaethau i wneud hynny.  Bydd hawliau’r rheiny sydd wedi ceisio yn hwyr yn dal i sefyll nes bod eu ceisiadau yn cael eu penderfynu.

Mae gan Cyngor ar Bopeth Cymru staff arbenigol a gweithwyr achos a all gynorthwyo ceisiadau cyfredol a hwyr, yn cynnwys unigolion a’u teuluoedd neu ofalwyr, wedi’u gynnig gan gydweithwyr yn Cyngor ar Bopeth Caerdydd a’r Fro, Cyngor ar Bopeth Sir Fflint a Cyngor ar Bopeth Casnewydd sy’n parhau i fod ar gael tan fis Mawrth 2022, yn cynnwys cyngor arbenigol ar Gyflogaeth a Chamwahaniaethu.

Gellir cael mynediad at linell gymorth genedlaethol a llinellau cymorth lleol ar ein Tudalen Bartneriaeth.  Gall unigolion sy’n cysylltu â’n llinell gymorth genedlaethol ar 0300 3309 059 adael neges a bydd cynghorwr yn cysylltu â nhw o fewn dau ddiwrnod gwaith rhwng 9am a 5pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Gwasanaeth Apeliadau Arbenigol ar y Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE

Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi ariannu gwasanaeth apeliadau pwrpasol gan Newfields Law (yng Nghaerdydd) ar gyfer cleientiaid sy’n dymuno herio canlyniad penderfyniad gan wasanaeth Fisâu a Mewnfudo y DU (UKVI) ar geisiadau i’r Cynllun gan apelio i’r Tribiwnlys Mewnfudo a bydd hefyd ar gael tan ddiwedd y flwyddyn yma.  Maent yn cynnig y llwybrau cysyllu canlynol: 0292 1690049 neu [email protected].

Taflenni Ffeithiau i Wladolion yr UE 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cynhyrchu’r taflenni ffeithau canlynol yn Gymraeg a Saesneg, a all helpu rhoi gwybodaeth i’r rheiny sy’n cysylltu â’ch gwasanaethau, yn cynnwys Hawliaau Mynediad i Fudd-daliadau; Hawliau i ofal iechyd am ddim y GIG; Hawliau Tai; Hawliau i Astudio; Hawliau i Bleidleisio; Hawliau i Weithio.  Gall y taflenni ffeithiau yma gael ei lawrlwytho o Wefan Llywodraeth Cymru yn Saesneg a Chymraeg.

Byddwn yn gwerthfawrogi petai modd i chi rannu’r wybodaeth yma gydag unrhywun o fewn eich sefydliad neu rwydwatih gleientiaid a fydd o bosib dal i angen mynediad i’n gwasanaethau.

Grŵp Trawsbleidiol Addysg Bellach a Sgiliau’r Dyfodol: Cydraddoldeb Hiliol ac Addysg Bellach
Asesiad Anghenion Poblogaeth Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Caerdydd a’r Fro – Galwad am Ddatganiadau o Ddiddordeb

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content