Latest NewsUncategorised

Launch: Theatre Diversity Action Plan (Wales) – BECTU

Share this article

Launch:  Theatre Diversity Action Plan (Wales) – BECTU

BECTU (a sector of Prospect) is the trade union that represents behind the scenes workers in Theatre, Live Events, TV, Film and Digital Media. 

Come and join us for the launch of BECTU’s Theatre Diversity Action Plan (Wales) to be held at the Senedd, Cardiff Bay on Tuesday June 18th from 12.00 – 13.30.  

Register:   https://bit.ly/2Jm2s3a

 

It’s clear that insufficient progress has been made across the UK to make theatre more diverse either on stage and backstage.  

The UK Plan was launched in 2018 with almost 100 organisations signing up. Sadly only one from Wales (compared to 17 in Scotland). We are now urging theatres and arts organisations based in Wales to sign up to BECTU’s Action Plan.  

Please email [email protected] if you want to sign up  

UK Action Plan:   https://bit.ly/2Lt1rbg

The initial Action Plan focusses on Black and Asian Minority Ethnic (BAME) people, however it is relevant to all under-represented groups.

Key Speakers:

Dafydd Elis Thomas – Deputy Minister for Culture, Sport and Tourism, Welsh Government; Suzanne Packer – Actor; Kully Thiarai – Artistic Director, National Theatre Wales; Uzo Iwobi, CEO, Race Council Cymru; MC:  Janice Turner – Diversity Officer BECTU’s Black Members Committee

Who should attend: (Welcome to all)

Our aim is for the launch to be an accessible and interactive event that welcomes employers, organisations and individuals (from the creative sector, BAME communities, other diversity/equality foucssed organisations, influencers and interested parties) to join together in celebrating Wales’ diversity and in committing to a more inlusive and diverse workforce across our theatres and wider creative sector in the future.  Please bring business cards and contact information so that you can keep in touch with people following the event.  

If you would like to bring along information/resources that will support the Diversity Action Plan or require further information please email: [email protected]   *Tell your friends / colleagues

 

Lansiad:   Cynllun Gweithredu Amrywiaeth Theatr (Cymru) – BECTU

BECTU (sector o Prospect) yw’r undeb llafur sy’n cynrychioli gweithwyr tu ôl i’r llenni mewn Theatr, Digwyddiadau Byw, Teledu, Ffilm a Chyfryngau Digidol.

Ymunwch â ni i lansiad o’r uchod i’w gynnal yn y Senedd, Bae Caerdydd ddydd Mawrth 18 Mehefin o 12.00 – 13.30.

Cofrestrwch:   https://bit.ly/2Jm2s3a

 

Mae’n amlwg na wnaed digon o gynnydd ar draws y DU i wneud theatr yn fwy amrywiol boed ar y llwyfan neu yng nghefn y llwyfan.

Lansiwyd Cynllun y Deyrnas Gyfunol yn Llundain yn 2018 gyda bron i 100 o sefydliadau’n cofrestru. Yn anffodus, dim ond un o Gymru (o’i gymharu â 17 o’r Alban). Rydym bellach yn annog theatrau a sefydliadau celfyddydol yng Nghymru i ymuno â Chynllun Gweithredu BECTU. Anfonwch e-bost at [email protected] os ydych chi eisiau cofrestru. 

Gweler ddogfen y DG ymahttps://bit.ly/2Lt1rbg

Mae’r Cynllun cychwynnol yn canolbwyntio ar bobl Dduon ac Asiaidd Lleiafrifoedd Ethnig (BAME), ond mae’n berthnasol i bob grŵp heb gynrychiolaeth ddigonol.

Siaradwyr:

Dafydd Elis-Thomas – Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, Llywodraeth Cymru; Suzanne Packer – Actor; Kully Thiarai – Cyfarwyddwr Artistig, National Theatre Wales; Uzo Iwobi – Prif Swyddog Gweithredol, Cyngor Hil Cymru; Ann Jones – Cyd-lywdd, Sector BECTU o Prospect, MC: Janice Turner – Swyddog Amrywiaeth Pwyllgor Aelodau Du BECTU

Pwy ddylai fynychu: (Croeso i bawb)

Ein nod yw i’r lansiad fod yn ddigwyddiad hygyrch a rhyngweithiol sy’n croesawu cyflogwyr, sefydliadau ac unigolion (o’r sector creadigol, cymunedau BAME, sefydliadau eraill sy’n ymwneud ag amrywiaeth / cydraddoldeb, dylanwadwyr a phartïon â diddordeb) i ymuno i ddathlu amrywiaeth Cymru ac ymrwymo i weithlu mwy angerddol ac amrywiol ar draws ein theatrau a’r sector creadigol ehangach yn y dyfodol. Dewch â chardiau busnes a gwybodaeth gyswllt fel y gallwch gadw mewn cysylltiad â phobl yn dilyn y digwyddiad. 

Os hoffech ddod ag adnoddau/gwybodaeth a fydd yn cefnogi’r Cynllun Gweithredu Amrywiaeth neu am gwybodaeth pellach yna ebostiwch: [email protected]  Rhowch gwybod i’ch ffrindiau / cydweithwyr

Draft Curriculum for Wales 2022
Urgent volunteering opportunity: Tenovus Cancer Care volunteers needed!

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content