Latest NewsUncategorised

INVITATION Celebrating 25 years of National Lottery Community Funding in Wales – 1/10/19, 12:00-13:30. Dathlu 25 Mlynedd o Ariannu Prosiectau Cymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru

Share this article

INVITATION Celebrating 25 years of National Lottery Community Funding in Wales – 1/10/19, 12:00-13:30.

Dathlu 25 Mlynedd o Ariannu Prosiectau Cymunedol y Loteri Genedlaethol yng Nghymru

 

The National Lottery Community Fund invites you to join us at Oriel y Senedd on 1 October between 12:00-13:30 to celebrate the incredible impact of 25 years of National Lottery funding in Wales. 

The event will be an opportunity for you to meet some of the incredible community groups and charities that are supporting people in the lead and their communities to thrive, thanks to grants from The National Lottery Community Fund.

The National Lottery 25th Birthday is a landmark moment that offers a unique opportunity to celebrate the incredible difference The National Lottery has made – and continues to make – to the lives of people and communities throughout the whole of Wales and the UK. Each week, thanks to The National Lottery players, £30 million goes to good causes. 

The luncheon event will include performances and speeches from:

  • Hefin David (Caerphilly AM and past grant

  • Dafydd Elis-Thomas (Deputy Minister for Culture, Sport & Tourism)

  • Sir Adrian Webb (Chair of The National Lottery Community Fund)

  • Y Bont Centre, Bridgend

  • Tenovus Cancer Care’s ‘Sing With Us’ Choir

Lunch and refreshments will be available.

Please RSVP by Wednesday, 25 September 2019:

  [email protected] 

If you are unable to attend, please kindly nominate a senior representative to attend. Please let us know if you have any special dietary requirements. 

We look forward to seeing you there!

Kindly sponsored by Hefin David AM

 

Mae Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol yn eich gwahodd i’n hymuno yn Oriel y Senedd ar Hydref 1af rhwng 12:00-13:30 i ddathlu effaith anhygoel 25 mlynedd o arian y Loteri Genedlaethol yng Nghymru.

Bydd y digwyddiad yn gyfle i chi gyfarfod â rhai o’r grwpiau cymunedol ac elusennau gwych sy’n cefnogi pobl yn arwain a’u cymunedau i ffynnu, diolch i arian gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Mae pen-blwydd 25ain y Loteri Genedlaethol yn foment hanesyddol sy’n cynnig cyfle unigryw i ddathlu’r gwahaniaeth anhygoel mae’r Loteri Genedlaethol wedi ei wneud – ac yn parhau i wneud – i fywydau pobl a chymunedau ledled Cymru a’r Deyrnas Unedig. Bob wythnos, diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol, mae £30 miliwn yn mynd i achosion da.

Bydd y digwyddiad cinio yn cynnwys perfformiadau ac areithiau gan y canlynol:

  • Hefin David (AC Caerffili a chyn ddeliwr grant)

  • Dafydd Elis-Thomas (Dirprwy Weinidog i Ddiwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth)

  • Adrian Webb (Cadeirydd, Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol)

  • Canolfan Y Bont, Pen-y-bont

  • Côr ‘Sing With Us’ Gofal Cancr Tenovus

Bydd cinio a lluniaeth ar gael.

I gadarnhau eich presenoldeb, ymatebwch erbyn dydd Mercher, Medi 25ain 2019

[email protected] 

Os nad ydych yn gallu bod yn bresennol, a fyddech mor garedig â gwahodd uwch gynrychiolydd i fynychu. Gadewch i ni wybod os oes gennych unrhyw ofynion dietegol.

Edrychwn ymlaen at eich gweld yna!

Noddir yn garedig gan Hefin David AC

Innovation Health Challenge Opportunity
Christmas Jobs Campaign

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content