Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Pensions Scams – supporting consumers

February 26 @ 10:00 am - 1:00 pm

pension sevice

                                                          pension sevice      

Sgamiau Pensiynau – cefnogi defnyddwyr 

Pensions Scams – supporting consumers 

Caerdydd 26ain Chwefror 10am cofrestru i 1pm gyda chinio a rhwydweithio

Bangor 27ain Chwefror 10am cofrestru i 1pm gyda chinio a rhwydweithio

Cardiff 26th February 10 am registration to 1pm with lunch and networking

Bangor 27th February 10 am registration to 1pm with lunch and networking

Mae sgamiau pensiwn ar gynnydd yn y DU. Bob dydd mae twyllwyr yn defnyddio ffyrdd soffistigedig i amddifadu cynilwyr o’u harian ac mae’r rhyngrwyd a datblygiadau mewn cyfathrebu digidol yn golygu bod sgamiau’n dod yn fwy cyffredin ac yn anoddach eu hadnabod. Gellir colli cynilion gydol oes o fewn eiliadau.

Pension scams are on the increase in the UK. Every day fraudsters are using sophisticated ways to part savers from their money and the internet and advances in digital communications mean scams are getting more common and harder to identify. A lifetime’s savings can be lost in moments. 

Dyma gyfle i ddod â sefydliadau sy’n gweithio gyda defnyddwyr ar draws y sector gwirfoddol a chyhoeddus ynghyd. Prif amcanion y dydd yw;

  • Cynyddu ymwybyddiaeth o sut i ddod i wybod arwyddion sgam neu dwyll posibl a darparu;
  • Cynyddu ymwybyddiaeth o wasanaethau cymorth a rôl rheoleiddion wrth gynorthwyo ac amddiffyn defnyddwyr.

This is an opportunity to bring together organisations working with consumers across the voluntary and public sector.  The main objectives of the day are to; 

  • To increase awareness of how to spot signs of a scam or potential fraud and provide;
  • Increase awareness of support services and role of regulators in assisting and protecting consumers.

Trwy gydol y digwyddiad byddwch yn clywed gan siaradwyr o’r Gwasanaeth Arian a Phensiynau, Grŵp Diwydiant Sgamiau Pensiynau (PSIG), Cynllun Digolledu Gwasanaethau Ariannol, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (Caerdydd), Age Cymru a’u gwaith gyda 

Partneriaeth Cymru yn erbyn Sgamiau (WASP) a siaradwyr gwadd eraill o bob rhan o’r sector.

Throughout the event you’ll hear from speakers from the Money and Pensions Service, Pensions Scams Industry Group (PSIG), Financial Services Compensation Scheme, the Older People’s Commissioner for Wales (Cardiff), Age Cymru and their work with the Wales Against Scams Partnership (WASP) and other guest speakers from across the sector. 

Rydyn ni hefyd eisiau clywed gennych chi, a’r hyn rydych yn ei feddwl y mae’n rhaid i ei wneud i helpu i amddiffyn defnyddwyr.

We also want to hear from you, and what you think we need to be doing to help protect consumers. 

I gofrestru ar gyfer y digwyddiad cliciwch yma:

To register for the event please click here:

Caerdydd – https://www.eventbrite.co.uk/e/pensions-scams-supporting-consumers-tickets-94115623363

Bangor: https://www.eventbrite.co.uk/e/pensions-scams-supporting-consumers-tickets-94118233169

Cardiff – https://www.eventbrite.co.uk/e/pensions-scams-supporting-consumers-tickets-94115623363

Bangor: https://www.eventbrite.co.uk/e/pensions-scams-supporting-consumers-tickets-94118233169

   

Gobeithiwn eich gweld chi yno. 

We hope to see you there. 

Details

Date:
February 26
Time:
10:00 am - 1:00 pm
Event Category:
Menu
Skip to content