Latest News

WCVA Learning: Sustainable Social Services Third Sector Grant (Webinar)

Share this article

 

Dysgu WCVA

WCVA Learning

Gweminar: Grant Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy i’r Trydydd Sector
10 Gorffennaf 2019, 14:00 – 15:00

Eich cyfle i gael gwybod mwy am y rownd ddiweddaraf o gyllid

Darllenwch mwy yn Gymraeg
Webinar: Sustainable Social Services Third Sector Grant
10 July 2019, 14:00 – 15:00

Your chance to find out more about the latest round of funding
 

Read more in English

Cynnwys

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio’r rownd nesaf o Grant Gwasanaethau Cymdeithasol Cynaliadwy ar gyfer Ebrill 2020 ymlaen. Pwrpas y grant yw cefnogi blaenoriaethau Gweinidogion Cymru o gael perthynas gydradd rhwng pobl ac ymarferwyr; ymyrraeth fuan ac ataliad; a thrawsnewid y ffordd mae anghenion pobl am ofal a chefnogaeth yn cael eu diwallu. Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 2 Medi 2019, a gallwch ddodo hyd i’r ffurflen gais ac arweiniad yma. 

Bydd y webinar rhad ac am ddim hwn, sy’n digwydd rhwng 2yh-3yh ar 10 Gorffennaf 2019, yn darparu gwybodaeth i ymgeisiwyr posibl ac yn gyfle i ofyn cwestiynau.

Bydd gweithdy wyneb yn wyneb hefyd yn cael ei gynnal ar gyfer ymgeiswyr posibl ar 8 Gorffennaf yng Nghaerdydd. Os hoffech chi fynychu, ebostiwch  [email protected] 

Cael gwybod mwy a chadw lle
 

Torf-gyllido hyfforddiant

Y cwrs cywir ond yn y lleoliad neu iaith anghywir? Os gwelwch gwrs sy’n ennyn eich diddordeb yn y rhaglen hyfforddi hon neu rywle ar ein gwefan ond nid yw’n cael ei gynnal mewn lleoliad cyfleus neu byddai’n well gennych wneud y cwrs yn Gymraeg neu’n ddwyieithog yna mae croeso i chi gysylltu â ni. Os gallwch ddod o hyd i ddiddordeb yn y cwrs yn eich ardal yna gallwn ni ddod atoch chi a’ch helpu i’w hyrwyddo hefyd.

 

Hyfforddiant ac ymgynghoriaeth wedi’u teilwra

Gallwn ni ddod atoch chi! Mae modd cynnal pob un o’n cyrsiau yn arbennig i chi yn eich mudiad. Mae hyn yn aml yn rhatach gan ddibynnu ar y niferoedd. Mae cyrsiau Cymraeg a dwyieithog hefyd ar gael. Gallwn weithio gyda mudiadau ledled Cymru a Lloegr.

 

Cymryd Rhan

I weld manylion llawn y cwrs, gan gynnwys prisiau a faint o leoedd sydd ar gael, cliciwch ar ddyddiad y cwrs neu cysylltwch 0300 111 0124 neu ” data-type=”url” href=”http://t.e2ma.net/click/tircj/hpgj2c/tqxyqd” style=”text-size-adjust: 100%; color: rgb(43, 170, 223); text-decoration-line: underline;”>[email protected]

Ymunwch yn y sgwrs ar Twitter gan ddefnyddio #DysguWCVA

 
 

Content

Welsh Government has launched the next round of the Sustainable Social Services Grant for April 2020 onwards. The purpose of the Grant is to support Welsh Ministers’ priorities of an equal relationship between people and practitioners; early intervention and prevention; and transforming the way people’s needs for care and support are met.  The closing date for applications is 2 September 2019, and the application form and guidance can be found here. 

This free webinar, taking place from 2pm-3pm on 10 July 2019, will provide information for potential applicants and an opportunity to ask questions.

A face to face workshop will also be held for potential applicants on 8 July in Cardiff.  If you would like to attend, please e-mail [email protected]

Find out more and book a space
 

Crowd sourcing training

The right course but in the wrong location or language? If you see a course that interests you on this training programme or more widely on our website but it is not being delivered in a location convenient for you or you would rather it be delivered in Welsh or bilingually then please do get in touch. If you can find interest for the course in your area then we can come to you and help you to promote it too.

Bespoke training and consultancy

We can come to you! All our courses can be delivered to you in your own organisation and it often works out to be cheaper depending on numbers. Welsh and bilingual courses are also available.

 

Get involved

To view full course information including prices and places available, please click course date or contact 0300 111 0124 or [email protected]

Get involved in the conversation on Twitter using #WCVALearning

c3sc placeholder
EYST Application Form 2019
c3sc placeholder
E-fwletin Llywodraethu WCVA – Mehefin 2019/ WCVA Governance e-bulletin – June 2019

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content