Latest NewsUncategorised

Review of variations in terms and conditions for SC employment contracts in Wales

Share this article

(Via Welsh Institute for Health and Social Care ) 

Review of variations in terms and conditions for SC employment contracts in Wales

The Welsh Institute for Health and Social Care (WIHSC), University of South Wales has been commissioned by Welsh Government to undertake a review of evidence of variation in terms and conditions for social care employment contracts in Wales.

As part of this work, we are asking providers to complete an online survey about employment terms and conditions. The survey, which is being managed by Data Cymru, has been developed following discussion with the Welsh Government and national bodies representing the public, private and third sector.

We are particularly grateful to Care Forum Wales, the United Kingdom Home Care Association (UKHCA), and the Wales Council for Voluntary Action (WCVA) for their support in the development and distribution of the survey.

Attached is an information sheet that provides details on what your participation in the survey involves. is an information sheet that provides details on what your participation in the survey involves.

We would very much appreciate your participation in the survey to enable us to analyse the data in a meaningful way and provide a report to Welsh Government that allows them to develop their policies in respect of this important aspect of the delivery of health and social care.

If you provide residential services for children, you will receive a further survey in the next 7 days.

Please click on the link below to commence.

https://www.smartsurvey.co.uk/s/QWBCX/

Mae Sefydliad Iechyd a Gofal Cymdeithasol Cymru (WIHSC), Prifysgol De Cymru, wedi ei gomisiynu gan Lywodraeth Cymru i gynnal adolygiad o’r dystiolaeth am amrywiaethau yn y telerau ac amodau ar gyfer contractau cyflogaeth ym maes gofal cymdeithasol yng Nghymru.

Fel rhan o’r gwaith hwn, rydyn ni’n gofyn i ddarparwyr gwblhau arolwg ar-lein am delerau ac amodau cyflogaeth. Datblygwyd yr arolwg, sy’n cael ei reoli gan Data Cymru, yn dilyn trafodaeth gyda Llywodraeth Cymru a chyrff cenedlaethol sy’n cynrychioli’r sectorau cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector.

Rydyn ni’n arbennig o ddiolchgar i Fforwm Gofal Cymru, Cymdeithas Gofal Cartref y Deyrnas Unedig (UKHCA), a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC/WCVA) am eu cefnogaeth ar gyfer datblygu a dosbarthu’r arolwg.

Rwy’n atodi taflen wybodaeth sy’n rhoi manylion am yr hyn fydd cymryd rhan yn yr arolwg yn ei olygu i chi

Byddem yn gwerthfawrogi’n fawr pe byddech yn cymryd rhan yn yr arolwg er mwyn i ni allu dadansoddi’r data mewn modd ystyrlon a pharatoi adroddiad i Lywodraeth Cymru fydd yn caniatáu iddyn nhw ddatblygu eu polisïau ar yr agwedd bwysig hon o ddarparu iechyd a gofal cymdeithasol.

Os ydych yn darparu gwasanaethau preswyl i blant byddwch yn derbyn arolwg pellach yn y 7 diwrnod nesaf.

Os gwelwch yn dda, cliciwch ar y ddolen isod i gychwyn.

https://www.smartsurvey.co.uk/s/7UAFYK/

Santa is coming to town!
National Safeguading Week 2019! Press Release!

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content