Latest NewsUncategorized @cy

Free events for Social Enterprises

Share this article

Free events for Social Enterprises

(Via Development Trusts Association Wales/ Cymdeithas Ymddireidolaethau Datblygu Cymru)

 

For more information and booking about the below events go to: https://dtawales.org.uk/events/

Am fwy o wybodaeth ac archebu am y digwyddiadau isod ewch i: https://dtawales.org.uk/events/

 


Enterprising Solutions Visit 28 March 2019

Penparcau Community Forum are a community based, community development organisation for the facilitation, planning and organisation of events and activities within and across the community of Penparcau.

We will be visiting them to explore how they raise the profile of their village, encourage community engagement, develop community cohesion, promote social inclusion and improve their facilities and amenities. This is a unique opportunity to visit an enterprising community development organisation that has successfully engaged with their community and delivered a state of the art facility for the benefit of all residents.

Ymweliad Atebion Mentrus 28 Mawrth 2019

Mae Fforwm Cymunedol Penparcau yn sefydliad datblygu cymunedol sydd wedi’i leoli yn y gymuned, a hynny er mwyn hwyluso, cynllunio a threfnu digwyddiadau a gweithgareddau o fewn cymuned Penparcau, a ledled y gymuned honno.

Byddwn yn ymweld â’r Fforwm i archwilio sut y bu iddo godi proffil y pentref, annog unigolion i ymgysylltu â’r gymuned, meithrin cydlyniad cymunedol, hyrwyddo cynhwysiant cymdeithasol a gwella ei gyfleusterau ac amwynderau. Mae hwn yn gyfle unigryw i ymweld â sefydliad datblygu cymunedol mentrus sydd wedi ymgysylltu’n llwyddiannus â’i gymuned a darparu cyfleuster o’r radd flaenaf er budd yr holl drigolion.

 


Social Media Marketing for Social Enterprises 4 April – Llanhilleth

At this short master class, learn practical ways social media channels can help you engage with customers, grow an audience, help you increase awareness and drive revenue.  The session will also touch on Google Grants available to boost your marketing capability.

The session will cover:

  • Creating a social media strategy
  • The various social media channels and their strengths and weaknesses
  • Optimising social media channels to ensure you get the maximum benefit from them
  • Ways to increase engagement on social media
  • Tools and tips for effective social media

Marchnata drwy Gyfryngau Cymdeithasol ar gyfer Mentrau Cymdeithasol 5 Ebrill – Llanhilleth

Byddwch yn dysgu ffyrdd ymarferol I’ch helpu i gysylltu a chwsmeriaid drwy sianeli cyfryngau cymdeithasol yn y cwrs meistroli byr hwn. Dysgir sut I ehangu cynulleidfa, cynyddu ymwybyddiaeth ac argymell cyllid.

Bydd y sesiwn hefyd yn cyffwrdd ar “Google Grants” allai fod ar gael i roi hwb i’ch gallu marchnata.

Bydd y sesiwn yn cynnwys:

  • Creu strategaeth cyfryngau cymdeithasol
  • Y gwahanol sianelau cyfryngau cymdeithasol a’u cryfderau a’u gwendidau
  • Blaenoriaethu sianelau cyfryngau cymdeithasol i sicrhau eich bod yn cael y budd mwyaf ohonynt
  • Ffyrdd o gynyddu cysylltiadau ar y cyfryngau cymdeithasol
  • Offer ac awgrymiadau ar gyfer defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn effeithiol

 


Enterprising Solutions Visit 10 April 2019 Ynysybwl Regeneration Partnership

Join us to explore how to create a Community Vision. Developing assets and harnessing local resources to improve the locality for all.

They secured £1,273,099 funding from Lottery and Welsh Government dormant accounts for seven years to develop the vision for the community of Ynysybwl and the Clydach Valley.  Ynysybwl Regeneration Partnership is a local charity that has a board of Trustees made up of volunteers from the village.

https://www.facebook.com/ynysybwlvision/

Ymweliad Atebion Mentrus 10 Ebrill 2019– Partneriaeth Adfywio Ynys-y-bwl

Ymunwch â ni i archwilio sut i greu Gweledigaeth Gymunedol, gan ddatblygu asedau a manteisio ar adnoddau lleol i wella’r ardal i bawb.

Sicrhawyd cyllid o £1,273,099 o gyfrifon cwsg y Loteri a Llywodraeth Cymru, a hynny am saith blynedd, i ddatblygu’r weledigaeth ar gyfer cymuned Ynys-y-bwl a Dyffryn Clydach. Mae Partneriaeth Adfywio Ynys-y-bwl yn elusen leol â Bwrdd Ymddiriedolwyr sy’n cynnwys gwirfoddolwyr o’r pentref

https://www.facebook.com/ynysybwlvision/

 


Enterprising Solutions Funding event 8 May 2019

Join us in Victoria Hall in Lampeter to learn about funding your community enterprise.  There will be an exhibition area and skill-share workshops and clinics for groups who are seeking start up funding for their community enterprise ideas. 

Digwyddiad Ariannu Atebion Mentrus 8 Mai 2019

Ymunwch â ni yn Neuadd Victoria, Llanbedr Pont Steffan, i ddysgu am sut i ariannu eich menter gymunedol. Bydd yna ardal arddangos, yn ogystal â gweithdai a chlinigau rhannu sgiliau ar gyfer grwpiau sy’n chwilio am arian cychwynnol ar gyfer eu syniadau o ran mentrau cymdeithasol.

 

Policy Forum for Wales Keynote Seminar
Action On Hearing Loss Focus Group And Survey

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content