CommunicationsCOVID-19 Coronavirus Information HubUncategorised

Diweddariadau allweddol gan Gofal Cymdeithasol Cymru / Key updates from Social Care Wales

Share this article

Cydnabod gweithwyr allweddol Gofal Cymdeithasol

Rydym wedi bod yn bryderus iawn ynghylch y heriau y mae gweithwyr gofal cymdeithasol wedi’u hwynebu wrth dderbyn y buddion a’r gydnabyddiaeth fel gweithwyr allweddol, yn enwedig ochr yn ochr â gweithwyr y GIG ar yr adeg hon. Un o’r rhwystrau mwyaf rydym wedi ei gael o ganlyniad i hyn yw diffyg pwynt cydnabyddiaeth cyffredin i weithwyr gofal cymdeithasol. Fel ymateb uniongyrchol byddwn yn lansio cerdyn gweithiwr gofal cymdeithasol, gyda chefnogaeth Arolygiaeth Gofal Cymru a Llywodraeth Cymru. Bydd y cerdyn ar gael mewn fformat ddigidol a chorfforol i weithwyr ar draws y gwasanaethau gofal cymdeithasol yn gynnar yr wythnos nesaf.

Mae ein Cadeirydd wedi gofyn i’r Prif Weinidog lansio’r cerdyn, byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru er mwyn ennill cydnabyddiaeth i weithwyr gofal cymdeithasol ar drafnidiaeth, gydag archfarchnadoedd ac ati. Bydd hyn yn mynd ochr yn ochr ag ymgyrch i barhau i gydnabod pwysigrwydd y sector gofal cymdeithasol yn ein hymateb i Covid 19. Byddem yn croesawu eich cefnogaeth i’r ymgais hon, pan fyddwn yn gwybod cynlluniau ar gyfer y lansiad byddwn yn anfon copïau o’r datganiad newyddion; Cwestiynau Cyffredin a ffyrdd ymarferol eraill y gallwch efallai eu cefnogi. Mae Sarah McCarty yn goruchwylio’r fenter hon felly cysylltwch â hi os ydych am drafod rhagor [email protected].

Newidiadau Rheoleiddio
Rydym wedi newid ein gofynion rheoleiddio mewn nifer o feysydd er mwyn cefnogi’r sector, gallwch ddarganfod mwy am yr hyblygrwydd a gyflwynir yma:
https://gofalcymdeithasol.cymru/amdanom-ni/coronafirws-a-sut-y-gallai-hyn-effeithio-arnoch-chi David Pritchard yw ein Cofrestrydd a gallwch gysylltu ag ef ar [email protected] 

Ymgyrch Gofalalwn a chefnogaeth i’r gweithlu
Er mwyn helpu i fynd i’r afael â’r prinder staff y mae’r sector yn eu hwynebu, ac i’ch helpu i ddod o hyd i’r bobl iawn i lenwi eich swyddi gwag, rydym wedi adeiladu ar yr ymgyrch Gofalwn, sy’n eiddo i’r sector, i ychwanegu porth swyddi sy’n rhestru swyddi gofal cymdeithasol cyfredol yng Nghymru www.gofalwn.cymru/swyddi/  Gall cyflogwyr ychwanegu eu swyddi gwag am ddim trwy gynnwys yr hashnod #SwyddiGofalwnCymru gyda’u rôl ar twitter. Rydym yn ariannu swydd cysylltydd rhanbarthol ym mhob rhanbarth yng Nghymru i gefnogi recriwtio, ac yn ystod y pandemig rydym yn cwrdd yn wythnosol er mwyn ymateb i heriau recriwtio.

Rydym wedi cyhoeddi canllawiau recriwtio diogel mewn partneriaeth â AGC i gynnig cefnogaeth bellach ar yr adeg hon a hefyd canllawiau i gefnogi’r defnydd o wirfoddolwyr mewn partneriaeth â  CGGC ac AGC a fydd ar gael ar ein gwefan.

Mae mesur iechyd a lles y gweithle yn hanfodol ar hyn o bryd ac rydym hefyd wedi ceisio dod â ffynonellau cymorth at ei gilydd ar hyn o bryd https://gofalcymdeithasol.cymru/gwella-gwasanaethau/adnoddau-gefnogi-eich-iechyd-a-llesiant-yn-ystod-y-pandemig-coronafeirws-covid-19  Cysylltwch â Jon Day [email protected]  i gael mwy o wybodaeth am y meysydd gwaith hyn.

Mynediad at wybodaeth allweddol Rydym yn gweithio gydag ystod o bartneriaid i ymateb i anghenion am wybodaeth ac ymatebion mewn perthynas â Covid-19. Byddwn yn tynnu at ein gilydd ac yn darparu dolenni i wybodaeth allweddol; gan gynnwys adnoddau hyfforddi, bydd hwn ar gael ar ein gwefan. Er enghraifft mae rhai o’r meysydd sy’n cael eu datblygu yn cynnwys: Trosolwg o’r hyn sydd wedi newid gyda gallu meddyliol; Trosolwg o’r fframwaith moesegol newydd ar gyfer gofal cymdeithasol; Gweithgareddau i bobl â dementia; Helpu perthnasau i gadw mewn cysylltiad â phobl mewn cartrefi gofal. Os oes meysydd lle hoffech i ni geisio’r ymchwil neu’r wybodaeth ddiweddaraf, e-bostiwch [email protected]gyda’ch cais.

Social Care Key worker recognition

We have been very concerned about the challenges social care workers have faced in receiving the benefits and recognition as key workers, particularly alongside NHS workers at this time. One main barrier we have had to this is the lack of a common point of recognition for social care workers.  As a direct response we will launch a social care worker card, supported by Care Inspectorate Wales and Welsh Government.  The card will be available in digital and physical formats to workers across social care services early next week.   

Our Chair has requested that the First Minister launch the card, we will be working with Welsh Government in order to gain recognition for social care workers on transport, with supermarkets etc.  This will go alongside a campaign to continue recognising the importance of the social care sector in our response to Covid 19.  We would welcome your support to this endeavour, when we know plans for the launch we will send copies of the news release; FAQs and other practical ways you may be able to support.  Sarah McCarty is overseeing this initiative so please contact her if you wish to discuss further [email protected]

Regulatory Changes

We have changed our regulatory requirements in a number of areas in order to support the sector,  you can find out more about the flexibilities introduced here: https://socialcare.wales/about/coronavirus-and-our-work-what-you-need-to-know .  David Pritchard is our Registrar and you can contact him at david.pritchard@socialcare.wales. 

We Care Campaign and support for the workforce

To help address the staff shortages the sector is facing, and to help you find the right people to fill your vacancies, we have built on the sector owned We Care campaign to add a jobs portal that lists current social care jobs in Wales  www.wecare.wales/jobs/.  Employers can add their vacancies free by including the hashtag #WeCareWalesJobs with their role on twitter.   We are funding a regional connector post in each region of Wales to support recruitment, and during the pandemic we are meeting weekly in order to respond to recruitment challenges.  We have published safe recruitment guidance in partnership with CIW to offer further support at this time and also guidance to support use of volunteers in partnership with WCVA and CIW  that will be available on our website. Maintaining the health and well-being of the workforce is critical at this time and we have also looked to pull together sources of support at this time   https://socialcare.wales/service-improvement/health-and-well-being-resources-to-support-you-during-the-coronavirus-covid-19-pandemic Please contact Jon Day [email protected] for more information on these areas of work.

Access to key information

We are working with a range of partners to respond to needs for information and responses in relation to Covid- 19.  We will pull together and provide links to key information; including training resources, this will be available on our website.  For example some of the areas being developed include: Overview of what’s changed with mental capacity ; Overview of the new ethical framework for social care; Activities for people with dementia;  Helping relatives stay in touch with people in care homes  If there are areas where you would like us to seek the latest research or information please email research.socialcare@wales with your request. 

 


https://socialcare.wales/

Free Online Training – Don’t Hate, Educate EA
COVID 19 New Funding Opportunities

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content