Latest NewsUncategorised

Coronavirus – Gwarchod Pob Gweithiwr / Coronavirus – Protecting All Workers

Share this article

Coronavirus – gwarchod pob gweithiwr

Darllenwch ein canllawiau cydraddoldeb newydd

Mae’r argyfwng coronafeirws yn effeithio arnom ni i gyd yn wahanol. Rydych chi’n fwy tebygol o farw o goronafeirws os ydych chi’n ddu, os ydych chi’n yrrwr tacsi, neu’n driniwr gwallt. Os ydych chi’n anabl, yn feichiog neu’n weithiwr hŷn efallai fod gennych chi gwestiynau a phryderon ychwanegol am ddychwelyd i’ch gweithle.

Yn ystod yr ychydig fisoedd diwethaf mae Pwyllgor Cydraddoldeb TUC Cymru wedi cael sgyrsiau cynhyrchiol gyda Jane Hutt, Dirprwy Weinidog a Phrif Chwip Llywodraeth Cymru. Byddwn yn gweithio gyda’n gilydd i fynd i’r afael â’r ffaith bod coronafeirws yn effeithio’n anghymesur ar rai grwpiau o bobl. Rydym hefyd wedi cynhyrchu cyfres o ganllawiau i helpu gweithwyr yng Nghymru sydd â nodweddion gwarchodedig penodol, a’r cynrychiolwyr sy’n gweithio gyda nhw. Bydd mwy yn dod yn fuan ond gallwch nawr ddarllen y canllawiau (yn Saesneg ar hyn o’r bryd) ar:

 
Gofynnir i fwy a mwy o weithwyr yng Nghymru ddychwelyd i’w gweithleoedd. Cyn i chi fynd yn ôl i’r gwaith dylai eich cyflogwr gynnal asesiad risg Covid-19 penodol. Rydym yn croesawu’r offeryn asesu risg a gyhoeddwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru i gefnogi gweithwyr BME yn y GIG a gofal cymdeithasol.
 
Yn awr, rydym am weld yr offeryn hwn yn cael ei addasu ar gyfer pob sector ac ar gyfer pob grŵp o weithwyr sy’n agored i niwed. Darllenwch fwy am beth mae’n rhaid i’ch cyflogwr ei wneud i’ch cadw’n ddiogel yn ein canllaw ar ddychwelyd i weithleoedd diogel.
 
Nid oeddem yn gallu casglu fel mudiad undebau llafur yng Nghyngres TUC Cymru yn Llandudno’r wythnos diwethaf. Ond rydyn ni wedi dod o hyd i ffordd o ddathlu’r hyn rydyn ni wedi’i gyflawni gyda’n gilydd dros y ddwy flynedd ddiwethaf – fedrwch chi weld eich hun yn ein fideo newydd ar Facebook  neu  Twitter?
 
Ac yn olaf, atgoffwch eich teulu a’ch ffrindiau i ymuno ag undeb.
 
Cadwch yn ddiogel,

Adnoddau
Canllawiau i weithwyr
Canllawiau gynrychiolwyr
Canllawiau newydd ar gydraddoldeb
Canllaw ar ddychwelyd i weithleoedd diogel
Cyfleodd ddysgu trwy Gronfa Dysgu Undebau Cymru
Cyfleoedd dysgu ar-lein am ddim
Cyrsiau ar-lein i gynrychiolwyr
Sesiynau Coping with Covid 
Cyngor ar ddileu swyddi
Cefnogi cydweithwyr gyda’u hiechyd a diogelwch
Blog: Sut mae Covid-19 yn dangos ac yn gwaethygu anghydraddoldeb
Gweminar: Effaith coronafeirws ar undebau llafur a gwaith

Coronavirus – protecting all workers

Read our new equalities guides

We are not all in this together. You’re more likely to die from coronavirus if you’re BME, if you’re a taxi driver, or a hairdresser. If you’re disabled, pregnant or an older worker you may have extra questions and concerns about returning to your workplace.

Over the last couple of months the Wales TUC Equalities Committee has had productive conversations with Jane Hutt, Welsh Government Deputy Minister and Chief Whip. We will work together to tackle the fact that coronavirus is disproportionately affecting some groups of people. We have also produced a series of guides to help workers in Wales who have certain protected characteristics, and the reps who work with them. More will be coming soon but you can now read the guides on:

 
More and more workers in Wales are being asked to return to their workplaces. Before you go back to work your employer should carry out a specific Covid-19 risk assessment. We welcome the Welsh Government’s recently announced risk assessment tool to support BME workers in the NHS and social care.

We now want to see this tool adapted for all sectors and for all groups of vulnerable workers. Read more about what your what your employer must do to keep you safe in our guide on returning to safe workplaces.

We were unable to gather as a trade union movement at the Wales TUC Congress in Llandudno last week. But we’ve still found a way to celebrate what we’ve achieved together over the last two years – see if you can spot yourself in our new video on Facebook or Twitter.

And finally, remind your family and friends to join a union.

Stay safe,

Resources
Guidance for workers
Guidance for reps
New equalities guides
Guide on returning to safe workplaces
Find a Wales Unions Learning Fund opportunity
Free online learning opportunities
Online courses for reps
Coping with Covid sessions
Advice on redundancy  
Supporting colleagues with health and safety
Blog: How Covid-19 exposed and exacerbated workplace inequality
Webinar: the impact of coronavirus on trade unions and work

 

C3SC Briefing COVID-19 Volunteering and Working with Volunteers 01/06/20
Volunteers’ Week – 1st to 7th June 2020 / Wythnos Gwirfoddolwyr – 1 a 7 Mehefin

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content