Latest News

Workforce Strategy for Health and Care: consultation phase / Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal: gyfnod ymgynghori’r

Share this article

(Via  Social Care Wales/ Gofal Cymdeithasol Cymru )

Workforce Strategy for Health and Care: consultation phase / Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal: gyfnod ymgynghori’r

 

Fel y byddech yn ymwybodol, mae Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi bod yn cydweithio i ddatblygu Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal. Yn cydweithio gydag ein partneriaid, y Sefydliad Gofal Cyhoeddus, Prifysgol Oxford Brookes (IPC), rydym yn dechrau ar gyfnod ymgynghori’r strategaeth ddrafft.

Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys cyfres o weithdai, gweminarau ac arolwg ar-lein rhwng Gorffennaf ac Awst.

Mae’r gweithdai yn ½ diwrnod – 9.30 – 12.30 a’u cynnal ar y dyddiadau canlynol

Gweithdai Dyddiad  
Gogledd Cymru 5 Gorffennaf 2019 Optic Centre, Glyndwr University, St Asaph, LL17 0JD http://conferencevenues.glyndwr.ac.uk/StAsaph
Gorllewin Cymru 8 Gorffennaf 2019 Principality House (Paxton Room), National Botanic Garden of Wales, Llanarthne, Carmarthenshire SA32 8HN https://botanicgarden.wales/garden-areas/principality-house/
De Cymru 9 Gorffennaf 2019 Orbit Business Centre, Rhydycar Business Park, Merthyr Tydfil, CF48 1DL https://www.orbitbusinesscentre.co.uk/en/facilities/

 

Mae’r gynulleidfa darged ar gyfer y gweithdai fel a ganlyn:

 • Rheolwyr ar bob lefel ar draws iechyd a gofal cymdeithasol gan gynnwys darparwyr gwasanaethau statudol, gwirfoddol a phreifat, gan gynnwys Penaethiaid Gwasanaeth,
 • Rheolwyr Gwasanaeth, Rheolwyr Gweithlu, Unigolion Cyfrifol, Rheolwyr Cofrestredig, Rheolwyr Adnoddau Dynol, ac ati.
 • Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol
 • Rhwydweithiau gofalwyr a phaneli dinasyddion
 • Darparwyr addysg o bob darparwr Addysg Uwch, Addysg Bellach a darparwyr Dysgu Seiliedig yn ar Waith
 • Cynghorau Gwirfoddol Sirol
 • Undebau
 • Rhwydweithiau sgiliau rhanbarthol

I archebu lle ar un o’r gweithdai uchod, e-bostiwch: [email protected]

Os na allwch fynychu un o’r gweithdai ond fod gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y gwaith hwn, bydd cyfle i gymryd rhan mewn digwyddiad ar y we ar 23 Gorfennaf 2019 am 10.00am neu 2.00pm neu 26 Gorfennaf 2019 am 10.00am neu 2.00pm. Bydd y wefan yn oddeutu awr o hyd a bydd yn ymdrin â’r un pynciau â’r gweithdai a bydd cyfle i chi roi eich mewnbwn a’ch barn.

Mae’r dolenni canlynol yn rhoi manylion ar amseroedd, yn ogystal ag arweiniad ar y ffordd orau o gael mynediad i’r y gwe-gynhadleddau:

 

https://ipc.brookes.ac.uk/events/webinar.html

Bydd wybodaeth bellach ynglŷn â’r arolwg ar-lein yn cael ei gyhoeddi ar wefan Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg Iechyd a Gwelliant yn y man a byddaf yn gyrru e-bost i chi i roi gwybod pan fydd yr arolwg yn agor.

Unwaith eto, hoffwn ddiolch i chi o flaen llaw am gymryd rhan yn ystod y cyfnod hwn o’r gwaith. Os oes gennych unrhyw ymholiadau am y digwyddiadau, anfonwch e-bost at [email protected]. Am unrhyw gwestiynau eraill cysylltwch â [email protected]  neu [email protected]  yn y lle cyntaf.

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

As you will be aware, Social Care Wales and Health Education and Improvement Wales have been working together to develop a Workforce Strategy for Health and Care. Together with our partners, the Institute of Public Care, Oxford Brookes University (IPC) we are now entering the consultation phase of the draft strategy. 

The consultation will be carried out in a number of ways, including a series of workshops, webinars and an online survey carried out between July and August.

The Workshops are ½ day – 9.30am until 12.30pm, taking place on the following dates:

Workshops Date Venue
 North Wales  5th July 2019 Optic Centre, Glyndwr University, St Asaph, LL17 0JD http://conferencevenues.glyndwr.ac.uk/StAsaph
West Wales 8th July 2019 Principality House (Paxton Room), National Botanic Garden of Wales, Llanarthne, Carmarthenshire SA32 8HN https://botanicgarden.wales/garden-areas/principality-house/
South Wales 9th July Orbit Business Centre, Rhydycar Business Park, Merthyr Tydfil, CF48 1DL https://www.orbitbusinesscentre.co.uk/en/facilities/

 

The target audience for the workshops are as follows:

 • Managers at all levels from across health and social care including statutory, voluntary and private service providers including Heads of Service, Service Managers, Workforce Managers, Responsible Individuals, Registered Managers, Human Resource Managers, etc.
 • Regional Partnership Boards
 • Carers networks and citizen panels
 • Education providers from across Higher Education, Further Education and Work Based Learning providers
 • County Voluntary Councils
 • Unions
 • Regional skills networks

To book a place on one of the above workshops please email: [email protected]

If you are unable to attend one of the workshops and would still be interested in being involved in this work, there will be an opportunity to take part in a webinar event on either 23 July 2019 at 10.00am or 2.00pm or the 26 July 2019 at 10.00am or 2.00pm. The webinar will be approximately one hour in duration and will cover the same areas as the workshops and there will be an opportunity for you to provide your input and views. 

The following links provides details on the times of the webinars and also guidance on how best to access the webinar:

https://ipc.brookes.ac.uk/events/webinar.html

Further information regarding the on-line survey will be published on both the Social Care Wales and Health Education and Improvement web pages in due course.

If you have any queries about the events, please email [email protected].

For any other questions please contact [email protected] or [email protected] in the first instance.

c3sc placeholder
Ffurflen enwebu gwobr Cymraeg
Cardiff Third Sector Equality and Human Right Network

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content