Latest NewsUncategorised

WCVA’s How To Manage Your Time Training

Share this article

WCVA Learning/Dysgu WCVA

Time management for the third sector/ Rheoli amser yn y trydydd sector

14 May 2019, Cardiff /14 Mai 2019, Caerdydd

This course will equip you with the tools and techniques for getting the most out of your time.

Bydd y cwrs hwn yn rhoi’r dulliau a’r technegau i chi wneud y mwyaf o’ch amser


Aim

To equip you with the tools and techniques to manage your time more effectively, in work and at home.

Amcanion

Rhoi’r dulliau a’r technegau i chi reoli’ch amser yn fwy effeithiol, yn y gwaith a gartref.


Content

Time is precious, especially when you work in the third sector. When every second spent is reported and analysed, you can often feel like the day is getting away from you. If you’ve ever waited outside a meeting watching your inbox fill up on your phone, ignored calls, wondered how you’ve not managed to tick anything off your to-do list today…maybe you need to take some time to reorganise your priorities.

This course will help you to better understand how you manage time, both personally and professionally, giving you the tools and techniques to be more effective. Topics include:

 • Your personal approach to managing time
 • Balancing planned work and unexpected demands
 • The dreaded emails!
 • Creating the right environment

Cynnwys

Mae amser yn werthfawr, yn enwedig wrth weithio yn y trydydd sector. Pan fo pob eiliad a dreulir yn cael ei adrodd a’i ddadansoddi, mae’n hawdd teimlo’ch bod yn colli gafael ar y dydd. Os ydych erioed wedi aros y tu allan i gyfarfod yn gwylio’ch mewnflwch yn llenwi ar eich ffôn, wedi anwybyddu galwadau, wedi meddwl sut nad ydych wedi llwyddo i groesi dim byd oddi ar eich rhestr waith heddiw…efallai fod angen i chi dreulio amser yn ad-drefnu’ch blaenoriaethau.

Bydd y cwrs hwn o gymorth i chi ddeall yn well sut rydych yn rheoli amser, yn bersonol ac yn broffesiynol, gan roi’r dulliau a’r technegau i chi fod yn fwy effeithiol. Ymysg y pynciau fydd:

 • Eich ffordd bersonol o reoli amser
 • Cydbwyso gwaith sydd wedi’i gynllunio a gofynion annisgwyl
 • Yr ebyst enbyd!
 • Creu’r amgylchedd cywir

Learning outcomes

By the end of the session you will be:

 • More aware of how you personally manage time
 • Better able to use techniques to manage your time more effectively
 • Better able to manage emails
 • Able to create the right environment for managing time

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y sesiwn byddwch:

 • More aware of how you personally manage time
 • Better able to use techniques to manage your time more effectively
 • Better able to manage emails
 • Able to create the right environment for managing time

Who this course is for

Anyone who wants to improve the way they manage their time and prioritise their work.

Find out more and book a space

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Unrhyw un sydd am wella’r ffordd y mae’n rheoli ei amser ac yn blaenoriaethu ei waith.

Cael gwybod mwy a chadw lle


Also coming up soon

09 May 2019: A ‘Theory of Change’ Approach to Evaluation, Cardiff
15 May 2019: A ‘Theory of Change’ Approach to Evaluation, Rhyl
14 May 2019: An introduction to GDPR for the third sector, Rhyl
16 May 2019: Marketing your services, Merthyr Tydfil
22, 23 May & 6 June 2019: Staff supervision, support and development, Rhyl

 

Hefyd ar y gweill yn fuan…

09 Mai 2019: Defnyddio ‘Theori Newid’ i Werthuso, Caerdydd
15 Mai 2019: Defnyddio ‘Theori Newid’ i Werthuso, Y Rhyl
14 Mai 2019: Cyflwyniad i GDPR i’r trydydd sector, Y Rhyl
16 Mai 2019: Marchnata’ch gwasanaethau, Merthyr Tydful
22, 23 Mai a 6 Mehefin 2019: Goruchwylio, cefnogi a datblygu staff, Y Rhyl

 


Crowd sourcing training

The right course but in the wrong location or language? If you see a course that interests you on this training programme or more widely on our website but it is not being delivered in a location convenient for you or you would rather it be delivered in Welsh or bilingually then please do get in touch. If you can find interest for the course in your area then we can come to you and help you to promote it too.

 

Torf-gyllido hyfforddiant

Y cwrs cywir ond yn y lleoliad neu iaith anghywir? Os gwelwch gwrs sy’n ennyn eich diddordeb yn y rhaglen hyfforddi hon neu rywle ar ein gwefan ond nid yw’n cael ei gynnal mewn lleoliad cyfleus neu byddai’n well gennych wneud y cwrs yn Gymraeg neu’n ddwyieithog yna mae croeso i chi gysylltu â ni. Os gallwch ddod o hyd i ddiddordeb yn y cwrs yn eich ardal yna gallwn ni ddod atoch chi a’ch helpu i’w hyrwyddo hefyd.


Bespoke training and consultancy

We can come to you! All our courses can be delivered to you in your own organisation and it often works out to be cheaper depending on numbers. Welsh and bilingual courses are also available.

Hyfforddiant ac ymgynghoriaeth wedi’u teilwra

Gallwn ni ddod atoch chi! Mae modd cynnal pob un o’n cyrsiau yn arbennig i chi yn eich mudiad. Mae hyn yn aml yn rhatach gan ddibynnu ar y niferoedd. Mae cyrsiau Cymraeg a dwyieithog hefyd ar gael. Gallwn weithio gyda mudiadau ledled Cymru a Lloegr.


 

Get involved

To view full course information including prices and places available, please click course date or contact us on 0300 111 0124 or [email protected]

Get involved in the conversation on Twitter using #WCVALearning

Cymryd Rhan

I weld manylion llawn y cwrs, gan gynnwys prisiau a faint o leoedd sydd ar gael, cliciwch ar ddyddiad y cwrs neu cysylltwch â ni ar 0300 111 0124 neu [email protected]

Ymunwch yn y sgwrs ar Twitter gan ddefnyddio #DysguWCVA 

Tags: ,
Carers Wales’ Track the Act Survey
Urgent Volunteering Opportunity: British Red Cross Peer Educators/Buddies

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content