Latest News

WCVA Learning: GDPR- One Year On

Share this article

 

     Dysgu WCVA

    WCVA Learning

GDPR – Blwyddyn yn Ddiweddarach gweminar #databwrddgwaith

26 Mehefin 2019, 14:00 – 15:00 Daeth y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) i rym ar 25 Mai 2018, ei nod yw diogelu unigolion yn fwy ac felly ceir mwy o rwymedigaethau preifatrwydd i fudiadau.

GDPR – One Year On #desktopdata webinar 

 

26 June 2019, 14:00 – 15:00The General Data Protection Regulation (GDPR) came into force on 25 May 2018, it aims to provide more protection for individuals and therefore more privacy obligations for organisations

 

Cynnwys

“A hithau’n flwyddyn ers iddo ddod i rym, bydd WCVA ar y cyd â’r ICO (Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth) yn cynnal gweminar a fydd yn edrych ar y tueddiadau y mae’r rheoleiddiwr wedi’u gweld mewn cwynion gan wrthrychau data ac adroddiadau o dorri’r rheolau gan fudiadau dros y 12 mis diwethaf. Dyma gyfle i drafod y newidiadau mewn diogelu data ac unrhyw ansicrwydd sy’n wynebu’r sector, yn ogystal â chael golwg ar yr hyn sydd ar y gweill yn ystod ail flwyddyn GDPR”

Cael gwybod mwy a chadw lle


 

Hefyd ar y gweill yn fuan…

25 Mehefin 2019: Cyflwyniad i ddiogelu yn y trydydd sector (Cymru), Caerdydd
09 Gorffennaf 2019: Y cyfryngau cymdeithasol i’r trydydd sector, Casnewydd


Torf-gyllido hyfforddiant

Y cwrs cywir ond yn y lleoliad neu iaith anghywir? Os gwelwch gwrs sy’n ennyn eich diddordeb yn y rhaglen hyfforddi hon neu rywle ar ein gwefan ond nid yw’n cael ei gynnal mewn lleoliad cyfleus neu byddai’n well gennych wneud y cwrs yn Gymraeg neu’n ddwyieithog yna mae croeso i chi gysylltu â ni. Os gallwch ddod o hyd i ddiddordeb yn y cwrs yn eich ardal yna gallwn ni ddod atoch chi a’ch helpu i’w hyrwyddo hefyd.


 

Hyfforddiant ac ymgynghoriaeth wedi’u teilwra

Gallwn ni ddod atoch chi! Mae modd cynnal pob un o’n cyrsiau yn arbennig i chi yn eich mudiad. Mae hyn yn aml yn rhatach gan ddibynnu ar y niferoedd. Mae cyrsiau Cymraeg a dwyieithog hefyd ar gael. Gallwn weithio gyda mudiadau ledled Cymru a Lloegr.


 

Cymryd Rhan

I weld manylion llawn y cwrs, gan gynnwys prisiau a faint o leoedd sydd ar gael, cliciwch ar ddyddiad y cwrs neu cysylltwch â’n Lein Gymorth 0300 111 0124neu [email protected]” data-type=”url” href=”http://t.e2ma.net/click/tircj/hpgj2c/tqxyqd” style=”color:rgb(43, 170, 223)”>[email protected] yn y sgwrs ar Twitter gan ddefnyddio #DysguWCVA


 

Content

“Now one year on since its introduction, WCVA in conjunction with the ICO (Information Commissioner’s Office) will be delivering a webinar which will look at the trends that the regulator has seen in complaints from data subjects and breach reports from organisations over the last 12 months. This will be an opportunity to discuss the changes in data protection and any uncertainties faced by the sector, plus an insight in to what to look out for during the second year of GDPR”

Find out more and book a space


Also coming up soon

25 June 2019: Introduction to safeguarding in the third sector (Wales), Cardiff
09 July 2019: Social media for the third sector, Newport

 

Crowd sourcing training

The right course but in the wrong location or language? If you see a course that interests you on this training programme or more widely on our website but it is not being delivered in a location convenient for you or you would rather it be delivered in Welsh or bilingually then please do get in touch. If you can find interest for the course in your area then we can come to you and help you to promote it too.


 

Bespoke training and consultancy

We can come to you! All our courses can be delivered to you in your own organisation and it often works out to be cheaper depending on numbers. Welsh and bilingual courses are also available.


 

Get involved

To view full course information including prices and places available, please click course date or contact our helpdesk on 0300 111 0124 or [email protected]Get involved in the conversation on Twitter using #WCVALearning


Cardiff Third Sector Equality and Human Right Network
c3sc placeholder
WSSAG Job Description BME Youth

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content