Latest News

WCIA’s Young Peacemakers’ Awards, 2020:

Share this article

                                                                                            

 
Gwobrau Heddychwyr Ifanc Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru, 2020:
 
Mae’r Gwobrau Heddychwyr Ifanc yn agored! Trefnir y Gwobrau ar y cyd gan Ganolfan Materion Rhyngwladol Cymru (y WCIA) ac Eisteddfod Ryngwladol Llangollen,.  Dyma gyfle cyffrous i blant a phobl ifanc (rhwng 5 a 25 blwydd oed) yng Nghymru fynegi a rhannu eu syniadau am fyd tecach, mwy heddychlon, a mwy cynaliadwy!  Mae Gwobrau ar gael ar gyfer unigolion neu grwpiau sydd wedi:

  • Mynegi eu hunain yn greadigol neu’n feirniadol am heddwch ac / neu faterion byd-eang ar ffurf ysgrifenedig, trwy gelf, y cyfryngau digidol neu berfformio;
  • Ysbrydoli eraill a gwneud gwahaniaeth ynglŷn â heddwch neu ddinasyddiaeth fyd-eang (e.e.. wedi bod yn flaengar fel cyfryngwyr cyfoedion neu trwy weithredu cyfiawnder adferol; wedi dangos arweinyddiaeth trwy drefnu a rhedeg ymgyrch ar fater byd-eang ….)

Cofiwch nad oes rhaid i’r gwaith fod yn newydd.  Gall fod yn rhan o brosiectau a ddatblygwyd eisoes.  Gallwch hefyd ymgymryd â’r gwaith fel rhan o’r cwricwlwm neu weithgareddau i’r holl ysgol / grŵp ieuenctid (e.e. yr Eisteddfod)
 
Cewch fwy o fanylion am y categorïau, ffurflen gais a Thelerau ac Amodau yma, ac yn atodedig ‘r e-bost hwn.
 
Mae’r Gwobrau yn agored i unigolion neu grwpiau, a gall pobl ifanc enwebu eraill (gyda’u caniatâd!)  Gwahoddir enillwyr ym mhob categori i fynychu Eisteddfod Ryngwladol Llangollen ar 9 Gorffennaf, lle byddant yn derbyn tystysgrif a gwobr o lwyfan yr Eisteddfod. 
 
ELFEN NEWYDD o’r Gwobrau eleni yw Tlws Heddwch unigryw, a grëwyd gan yr artist David Peterson (a greodd y Ddraig Gymreig ym Mametz).  Cyflwynir y tlws i’r unigolyn neu’r ysgol sydd, yn ôl y beirniaid, wedi bod mwyaf llwyddiannus wrth greu newid yn nhermau heddwch yn eu hysgol neu gymuned neu trwy drefnu ymgyrch ar heddwch neu faterion byd-eang. Cedwir y tlws am flwyddyn.  
 
A wnewch chi hysbysebu’r cyfle hwn mor eang â phosibl ymhlith y plant / pobl ifanc yn eich ysgol / grŵp ieuenctid a’u hannog i ymgeisio?  Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 29 Mai.
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y Gwobrau, croeso i chi anfon ebost ataf i yma:  [email protected].

 
WCIA’s Young Peacemakers’ Awards, 2020:
 
The 2020 Young Peacemakers’ Awards are now open!  Organised jointly by the Welsh Centre for International Affairs (WCIA) and the Llangollen International Eisteddfod, this is an exciting opportunity for children and young people (aged 5 to 25) in Wales to express and share their ideas for a more peaceful, fair and sustainable world!  Awards are available for individuals or groups who have:

  • Expressed themselves creatively or critically about peace and / or global issues through the medium of writing, art, digital media or performance;
  • Inspired others and made a difference around peace and / or global citizenship (e.g. been proactive as peer mediators or in implementing restorative justice; shown student leadership in organising and running a campaign on a global issue….)

Remember that work submitted doesn’t have to be new, and can be part of projects you have undertaken.  Work can also be undertaken as part of the curriculum or whole-school / group activities (e.g. Eisteddfod).
More details about the categories, an application form and Terms and Conditions are available here and attached to this email.
 
The Awards are open to individual young people or groups and young people can also nominate others (with their permission!).  Winners in each category will be invited to attend Llangollen International Eisteddfod on 9th July, where they will receive a certificate and award from the Eisteddfod stage. 
 
NEW this year is a unique Peace Trophy, sculpted by the artist David Peterson (who sculpted the Welsh Dragon at Mametz).  This trophy will be presented to the individual or school who are judged to have made the greatest impact in terms of peace in their school or community or in organising a campaign on peace or global issues – to keep for a year. 

 c3sc placeholder
ACE Job opportunity – Hidden Hillfort Development Officer
c3sc placeholder
Free ‘Introduction To Digital Service Delivery’ Training Workshops

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content