Latest News

Third Sector Impact Survey

Share this article

Third Sector Support Wales is a network of support organisations for the third sector in Wales, comprising County Voluntary Councils and Wales Council for Voluntary Action. Our shared goal is to enable to third sector and volunteers across Wales to contribute fully to individual and community wellbeing, now and for the future.

To help us with this goal, we would appreciate it if you could complete this short survey. It asks a number of questions about how TSSW organisations have assisted your organisation in areas such as governance, funding, volunteering and influencing.

The survey should only take around five minutes to complete and will help TSSW plan for the future and improve how it works with and supports third sector organisations across Wales.

Thanks in advance for your time.  

Please complete the survey by Friday 14th September.

Rhwydwaith o fudiadau cymorth i’r trydydd sector yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru, gan gynnwys Cynghorau Gwirfoddol Sirol a Chyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Nod y rhwydwaith yw galluogi’r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu’n llawn at lesiant unigolion a chymunedau, nawr ac yn y dyfodol. 

I’n helpu gyda’r nod hwn, byddem yn gwerthfawrogi pe byddech yn gallu cwblhau’r arolwg byr hwn. Mae’n gofyn nifer o gwestiynau am sut mae mudiadau Cefnogi Trydydd Sector Cymru wedi rhoi cymorth i chi mewn meysydd megis llywodraethu, cyllid, gwirfoddoli a dylanwadu.

Dylai’r arolwg gymryd tua phum munud yn unig i’w gwblhau a bydd yn helpu Cefnogi Trydydd Sector Cymru i gynllunio ar gyfer y dyfodol a gwella’r ffordd y mae’n cefnogi ac yn gweithio gyda mudiadau trydydd sector ledled Cymru. 

Diolch o flaen llaw am eich amser.

Atebwch yr arolwg erbyn dydd Gwener 14eg Medi os gwelwch yn dda.

c3sc placeholder
Tell us what you think about the volunteering wales website
c3sc placeholder
Fraud Prevention and Deterrent Strategies in Not-for-Profit Organisation (NPOs) in United Kingdom Survey

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content