Latest NewsUncategorised

Know your worth – marketing your organisation / Gwybod eich gwerth – marchnata’ch mudiad

Share this article

 

 (Via WCVA)

Know your worth – marketing your organisation / Gwybod eich gwerth – marchnata’ch mudiad

wcva logo 

 

Marketing your services- Training course/ Marchnata’ch gwasanaethau- Cwrs hyfforddi 
16 May 2019, Merthyr Tydfil /16 Mai 2019, Merthyr Tydful
Sell yourself! /Hyrwyddo’ch hun!

Learn how to develop your marketing and communicate the value of your organisation./ Dewch i ddysgu sut i ddatblygu’ch marchnata a chyfleu gwerth eich mudiad                                                                                                     

  

 BusinessMan Cartoon

Aim

This course will help those working in third sector organisations to develop a planned approach to marketing to help them sell their services more effectively.

Amcanion

Bydd y cwrs hwn yn helpu’r rheini sy’n gweithio mewn mudiadau trydydd sector i ddatblygu dull trefnus o farchnata er mwyn eu helpu i werthu eu gwasanaethau’n fwy effeithiol.


Content

We all know we’re doing vital, life-affirming work in the third sector to help increase wellbeing and change Wales for the better. What a lot of us don’t know is how to market our work, helping our audiences become aware of our services and understand the value of what we’re doing.

This course will provide a practical guide to developing a marketing strategy. It will help you map your services, understand your customers and identify ways of communicating effectively with them, exploring a wide range of marketing tools and techniques. We’ll also help you evaluate your marketing so that you can figure out what works best for you and your audiences.

 


Learning outcomes

  • Understand the role of marketing in selling services to customers
  • Map the services they are offering and identify their current and potential customers
  • Plan a marketing strategy, setting aims and objectives for their work
  • Identify relevant marketing tools and techniques they can use
  • Understand systems for evaluation

Canlyniadau dysgu

  • Deall rôl marchnata i werthu gwasanaethau i gwsmeriaid
  • Mapio’r gwasanaethau maent yn eu cynnig a rhestru eu cwsmeriaid presennol a darpar gwsmeriaid
  • Cynllunio strategaeth farchnata, gan osod nod ac amcanion ar gyfer eu gwaith
  • Canfod offer a thechnegau marchnata perthnasol y gallant eu defnyddio
  • Deall systemau gwerthuso

Who this course is for

This course is ideal for those who are new to marketing, and for workers who have responsibility for leading on marketing.

Find out more and book a space

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn berffaith i’r rheini sy’n newydd i farchnata, ac i weithwyr sydd â chyfrifoldeb dros arwain gwaith marchnata.


Also coming up soon

02 May 2019: Note taking at participative events, Merthyr Tydfil
09 May 2019: Bilingualism at work, Wrexham
14 May 2019: Time management for the third sector, Cardiff
22, 23 May & 6 June 2019: Staff supervision, support and development, Rhyl
4, 5 & 26 June 2019: Effective facilitation skills, Newport

Hefyd ar y gweill yn fuan…

02 Mai 2019: Cymryd nodiadau mewn digwyddiadau cyfranogol, Merthyr Tydful
09 Mai 2019: Dwyieithrwydd ar Waith, Wrecsam
14 Mai 2019: Rheoli amser yn y trydydd sector, Caerdydd
22, 23 Mai a 6 Mehefin 2019: Goruchwylio, cefnogi a datblygu staff, Y Rhyl
4, 5 a 26 Mehefin 2019: Sgiliau hwyluso effeithiol, Casnewydd


Crowd sourcing training

The right course but in the wrong location or language? If you see a course that interests you on this training programme or more widely on our website but it is not being delivered in a location convenient for you or you would rather it be delivered in Welsh or bilingually then please do get in touch. If you can find interest for the course in your area then we can come to you and help you to promote it too.

Torf-gyllido hyfforddiant

Y cwrs cywir ond yn y lleoliad neu iaith anghywir? Os gwelwch gwrs sy’n ennyn eich diddordeb yn y rhaglen hyfforddi hon neu rywle ar ein gwefan ond nid yw’n cael ei gynnal mewn lleoliad cyfleus neu byddai’n well gennych wneud y cwrs yn Gymraeg neu’n ddwyieithog yna mae croeso i chi gysylltu â ni. Os gallwch ddod o hyd i ddiddordeb yn y cwrs yn eich ardal yna gallwn ni ddod atoch chi a’ch helpu i’w hyrwyddo hefyd.


Bespoke training and consultancy

We can come to you! All our courses can be delivered to you in your own organisation and it often works out to be cheaper depending on numbers. Welsh and bilingual courses are also available

Hyfforddiant ac ymgynghoriaeth wedi’u teilwra

Gallwn ni ddod atoch chi! Mae modd cynnal pob un o’n cyrsiau yn arbennig i chi yn eich mudiad. Mae hyn yn aml yn rhatach gan ddibynnu ar y niferoedd. Mae cyrsiau Cymraeg a dwyieithog hefyd ar gael. Gallwn weithio gyda mudiadau ledled Cymru a Lloegr.

 

Acas’ New Guidance: Understanding and providing better support for Neurodiversity in the workplace.
Healthy Weight Healthy Wales Survey

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content