Latest News

HUB SPARKS: Promoting multidisciplinary discovery for health and social care in Wales

Share this article

(Via Life Science Hub Wales) 

Please come and join the Life Sciences Hub Wales for our first HUB SPARKS event: Healthy ageing in Wales

 

HUB SPARKS: Promoting multidisciplinary discovery for health and social care in Wales

 

A series of workshops fostering multidisciplinary discovery around the key problems facing our health and social care systems in Wales now and into the future. Bringing together academics, NHS, third sector and industry to pool ideas and strategies, the workshops will scope and develop innovative solutions, services and products to these problems. Hub SPARKS will focus on areas such as Healthy Ageing, AI and Data, Precision Medicine and bringing care closer to home.  The first set of workshops will shine a light on the issue of Healthy Ageing; taking an ecological approach to health in later life to understand the environment where older people live, work and play, covering areas such as: Age friendly communities, Loneliness and Isolation, Dementia support, falls prevention, health inequalities and opportunities for learning and employment.

 

We invite you to our first HUB SPARKS workshop:  

HUB SPARKS: Promoting multidisciplinary discovery for healthy ageing in Wales: Loneliness, social isolation and health inequalities – impact on health and social wellbeing

9th July 3.00-5.00pm, Life Sciences Hub Wales (Cardiff Bay)

 

As the population grows older in Wales, there are growing pressures on health and social services. HUB SPARKS is a workshop bringing together industry, organisations and individuals working in the area of healthy ageing and age friendly communities to understand the issues facing older people and their health and social care needs, now and in the future. The workshop will focus on the issue of loneliness and will look to understand the ways in which loneliness can be alleviated through the development of innovative solutions, services and products.

Please register here to attend the event.

Speaker: The workshop will hear from Dr Deborah Morgan (Centre for Ageing and Dementia Research at Swansea University) on how loneliness affects older people’s mental health and wellbeing and links with health inequalities as well as looking to understand the ways in which loneliness can be alleviated.

 

 

Mae Hwb SBARC yn gyfres o weithdai a ddatblygwyd gan yr Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru sy’n edrych i meithrin darganfyddiad amlddisgyblaethol ynghylch y problemau allweddol sy’n wynebu ein systemau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru nawr ac yn y dyfodol. Gan ddod ag academyddion, y GIG, y trydydd sector a‘r diwydiant ynghyd i rannu syniadau a strategaethau, bydd y gweithdai yn cwmpasu ac yn datblygu atebion, gwasanaethau a chynnyrch arloesol i’r problemau hyn. Bydd HWB SBARC yn canolbwyntio ar feysydd fel heneiddio‘n iach, ffrwythloni artiffisial a data, meddygaeth Precision a dod â gofal yn agosach at adref.

Bydd y gyfres gyntaf o weithdai yn taflu goleuni ar y mater o heneiddio‘n iach; mabwysiadu agwedd ecolegol at iechyd yn ddiweddarach mewn bywyd er mwyn deall yr amgylchedd lle mae pobl hŷn yn byw, yn gweithio ac yn chwarae, gan gynnwys meysydd fel: cymunedau sy’n ystyriol o oedran, unigrwydd ac arwahanrwydd, cymorth dementia, atal cwympiadau, anghydraddoldebau iechyd a cyfleoedd ar gyfer dysgu a chyflogaeth.

Rydym yn eich gwahodd chi i gweithdy HWB SBARC:

 

 

HWB SBARC: Hyrwyddo ddarganfyddiadau amlddisgyblaethol ar gyfer heneiddio’n iach yng

nghymru: Unigrwydd, Ynysu Cymdeithasol ac Anghydraddoldebau Iechyd – effaith ar iechyd a lles

cymdeithasol

9fed Orffennaf 3:00yp – 5:00yp, Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru (Bae Caerdydd)

 

Wrth I’r poblogaeth heneiddio yng Nghymru, mae pwysau cynyddol ar iechyd a gwasanaethau cymdeithasol. Mae HWB SBARC yn weithdy sy’n dod â diwydiant, sefydliadau ac unigolion sy’n gweithio ym maes heneiddio’n iach a chymunedau sy’n ystyriol o oedran at ei gilydd i ddeall y materion sy’n wynebu pobl hŷn a’u hanghenion iechyd a gofal cymdeithasol, nawr ac yn y dyfodol. Bydd y gweithdy’n canolbwyntio ar unigrwydd a bydd yn ceisio deall y ffyrdd y gellir lleddfu unigrwydd drwy ddatblygu atebion, gwasanaethau a chynhyrchion arloesol.

Cofrestrwch yma i fynychu’r digwyddiad.

Siaradwyr: Fydd y Bydd y gweithdy yn glywed wrth Dr Deborah Morgan (Canolfan ar gyfer Ymchwil Heneiddio ac Dementia ym Mhrifysgol Abertawe) ar sut gall unigrwydd yn effeithio iechyd meddyliol hen bobl efo linc mewn anghydraddolebau iechyd yn ogystal a edrych I ddeall y ffyrdd gall unigrwydd cael ei liniaru.

 

 

Mae Hwb Gwyddorau Bywyd Cymru a’i rhaglenni a’i phrosiectau cysylltiedig yn cymryd eich preifatrwydd o ddifrif.

Cliciwch ar y ddolen Hysbysiad Preifatrwydd isod i weld beth rydym yn ei wneud gyda’ch data personol a sut rydym yn ei gadw’n ddiogel. https://lshubwales.com/cy/privacy

Life Sciences Hub Wales and its associated programmes and projects take your privacy very seriously.

Please click on the Privacy Notice link below to see what we are doing with your personal data and how we keep it secure. https://lshubwales.com/privacy

c3sc placeholder
Policy Forum for Wales Keynote Seminar Cancer care in Wales: research, public health, meeting the new waiting times target, and next steps following the Cancer Delivery Plan
c3sc placeholder
Policy Forum for Wales Keynote Seminar: Delivering Local Well-Being Plans – community engagement, innovation in service design and case studies in good practice

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content