Gwirfoddoli

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gwirfoddoli neu recriwtio gwirfoddolwyr?

Gallwch ddarllen y newyddion diweddaraf yn ein Canllawiau ar Wirfoddoli a Llywodraeth Cymru – Diweddariad 03.11.2020 trwy https://c3sc.org.uk/diweddariad-canllawiau-gwirfoddoli-a-llywodraeth-cymru/

 

Ein blaenoriaeth yw cefnogi gwirfoddoli, gan sicrhau y gellir cyrchu cyfleoedd cynhwysol a hygyrch o safon drwy gynyddu nifer y bobl o amrywiaeth o gefndiroedd. Byddwn yn hyrwyddo gwirfoddoli gan alluogi i’r cyfraniad a wna at ansawdd bywyd gwirfoddolwyr eu hunain a’r bobl, y cymunedau a’r sefydliadau y maent yn eu cefnogi, yn ogystal ag at lefel ac ystod y sgiliau yn yr economi leol, gael ei gydnabod a’i werthfawrogi.

Cefnogi recriwtio gwirfoddolwyr

Cefnogi recriwtio a lleoli gwirfoddolwyr i alluogi nodi, datblygu a hyrwyddo cyfleoedd gwirfoddoli hygyrch o safon uchel

Hwyluso rhwydweithiau

Hwyluso rhwydweithiau, paneli a chyfathrebu rheolaidd er mwyn rhannu gwybodaeth, deallusrwydd ac arferion da gan gefnogi cyd-gynhyrchu a gwelliannau parhaus

Cynyddu cyfranogiad

Cynyddu nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn gwirfoddoli o bob grŵp oedran, cefndir a chymdogaeth yng Nghaerdydd

Rhaglenni grant

Datblygu rhaglenni grant sy’n datblygu’r capasiti i recriwtio a chefnogi sylfaen gynaliadwy o wirfoddolwyr yng Nghaerdydd

A yw’ch sefydliad chi’n cynnwys gwirfoddolwyr?

I hysbysebu’ch cyfleoedd gwirfoddoli, ewch i https://volunteering-wales.net/ i gofrestru fel darparwr gyda Gwirfoddoli Cymru. Mae fideo byr sy’n mynd â chi drwy’r broses gofrestru.

Os ydych chi eisoes wedi cofrestru gyda Gwirfoddoli Cymru ac wedi anghofio’ch manylion mewngofnodi, yna cliciwch ar y dewis ‘forgotten password’ a byddwch chi’n gallu ailosod eich cyfrinair.

Os oes angen cymorth arnoch chi gyda hyn, e-bostiwch y Ganolfan Wirfoddoli yn [email protected] neu ffoniwch (029) 2048 5722.

Gwybodaeth ddefnyddiol

Rydym hefyd yn cynnig cyfleoedd i bobl ifanc 14-25 oed ar ffurf ein Panel Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid, sy’n cyfarfod yn rheolaidd ac yn penderfynu pa brosiectau i bobl ifanc y dylid dyfarnu grant o £4000 iddynt, yn ogystal â derbyn hyfforddiant pellach. Os ydych chi’n adnabod rhywun ifanc a allai fod â diddordeb, cysylltwch â ni.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer panel Grantiau dan Arweiniad Ieuenctid 2021/2022 – e-bostiwch [email protected] os oes diddordeb gyda chi!

Yn ogystal, os ydych chi’n brosiect ar gyfer pobl ifanc sy’n chwilio am gyllid pellach, mae ein Grant dan Arweiniad Ieuenctid yn bot o hyd at £5,000 ac mae’r ceisiadau’n agor o fis Ebrill bob blwyddyn. Mae croeso i chi wneud cais am grant bach hyd at uchafswm o £1,500.

Mae yna lawer o ganllawiau, gwybodaeth a chyngor defnyddiol ar arferion gorau mewn gwirfoddoli ar ein gwefan – ac mae nifer o daflenni gwybodaeth am ddim i’w llwytho i lawr. Cliciwch ar y ddolen ‘Gwirfoddolwyr’. Ymhlith y pynciau mae: Diogelu, Iechyd a Diogelwch, a Chydraddoldeb ac Amrywiaeth – a llawer mwy.

A hoffech chi wirfoddoli yng Nghaerdydd?

Mae Canolfan Gwirfoddolwyr Caerdydd @ C3SC (Cyngor Trydydd Sector Caerdydd) yn cael ei redeg gan y gymuned, ar gyfer y gymuned. Mae’r Ganolfan yn gweithredu fel hwb canolog ble gall unrhyw un yng Nghaerdydd ddysgu am gyfleoedd gwirfoddoli. Rydyn ni’n helpu pobl sydd eisiau gwirfoddoli a sefydliadau sy’n recriwtio gwirfoddolwyr i ddod o hyd i’r cyfleoedd iawn.

Mae C3SC yma i’ch helpu chi i wirfoddoli yn eich cymuned leol. Mae gennym gannoedd o wahanol gyfleoedd gwirfoddoli gydag elusennau, grwpiau cymunedol a sefydliadau statudol ar draws y brifddinas. Os ydych chi am roi yn ôl wrth fod yn rhan o fudiad i wneud gwahaniaeth, rydyn ni yma i helpu

TMae dwy ffordd i gyrchu’n gwasanaeth:

Ar-lein

Gellir gweld cyfleoedd gwirfoddoli C3SC ar wefan Gwirfoddoli Cymru. Gallwch chwilio am rolau gwirfoddoli sydd ar gael trwy nodi’ch cod post a rhoi’r pellter o’ch cartref rydych chi’n barod i deithio. Gallwch ddefnyddio’r opsiwn ‘Chwilio Uwch’ i ddiffinio pa fath o wirfoddoli y mae gennych ddiddordeb ynddo.

Mynychu Sesiwn Galw Heibio am Wirfoddoli

Mae ein holl sesiynau galw heibio wedi’u gohirio ar hyn o bryd oherwydd y cyfyngiadau cyfredol yn sgil y pandemig. Fodd bynnag, gallwch gysylltu â ni yn [email protected] i drefnu sesiwn galw heibio dros y ffôn neu ar-lein.

tuesday white

Bob dydd Mawrth 1pm – 4pm

Hwb Llyfrgell Ganolog Caerdydd (2il Lawr, Yr Aes, Caerdydd, CF10 1FL)
Wednesday White

Bob dydd Mercher: 2pm - 5pm

Swyddfa C3SC (Trydydd Llawr, Tŷ Baltic, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd CF10 5FH)
tuesday white

Bob dydd Mawrth: 5pm - 7pm

Radio Cardiff (Uned 5, Adeiladau’r Aes, Ffordd Curran, Caerdydd, CF10 5DF)
thursday white

Bob dydd Iau: 12pm - 2pm

Swyddfa C3SC (Trydydd Llawr, Tŷ Baltic, Sgwâr Mount Stuart, Caerdydd CF10 5FH)

I ddysgu mwy am wirfoddoli, ffoniwch ni ar (029) 2048 5722 [email protected] a bydd un o’r tîm yn hapus i helpu. Dilynwch ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Menu
Skip to content