Latest News

Equality and Human Rights Commission report: The future of funding for equality and human rights in Britain / Adroddiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Dyfodol cyllid ar gyfer cydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain

Share this article

(Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru | Wales Council for Voluntary Action)

Equality and Human Rights Commission report: The future of funding for equality and human rights in Britain / Adroddiad y Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol: Dyfodol cyllid ar gyfer cydraddoldeb a hawliau dynol ym Mhrydain

 

WCVA are pleased to share their research report titled ‘The future of funding for Equality and Human Rights’.

In this report they explore how EU funds promote equality and human rights across Great Britain, and address some of the shortcomings in how the funds operate.

The UK Government has committed to replacing these funds with a ‘UK Shared Prosperity Fund’ after Brexit. WCVA therefore make recommendations for how the new fund should operate, from an equality and human rights perspective.

WCVA know that evidence from the broadest range of individuals and regions across GB will be valuable as the UK Government develops its plans for the fund. They hope that you will respond to the consultation on the Shared Prosperity Fund when it appears and that this report will be helpful as an evidence base when preparing your submission. This report has Wales-specific evidence to inform funding and policy plans developed for and at the devolved level.

 

Rydym yn falch i rannu ein hadroddiad ymchwil o’r enw ‘Dyfodol cyllid ar gyfer Cydraddoldeb a Hawliau Dynol’.

Yn yr adroddiad hwn rydym yn archwilio sut mae cyllid yr UE yn hyrwyddo cydraddoldeb a hawliau dynol ledled Prydain, ac yn mynd i’r afael â rhai diffygion ynglŷn â sut mae’r cyllid yn gweithredu.

Ymrwymodd Llywodraeth y DU i ddisodli’r cyllid hwn â ‘Chronfa Ffyniant Gyffredin y DU’ ar ôl Brexit. Rydym felly yn gwneud argymhellion ar sut ddylai’r gronfa newydd weithredu, o safbwynt cydraddoldeb a hawliau dynol.

Gwyddom y bydd tystiolaeth o ystod ehangaf o unigolion a rhanbarthau ledled Prydain yn werthfawr wrth i Lywodraeth y DU lunio’i chynlluniau ar gyfer y gronfa. Gobeithio byddwch yn ymateb i’r ymgynghoriad ar y Gronfa Ffyniant Gyffredin pan ymddangosa ac y bydd yr adroddiad hwn yn ddefnyddiol fel sylfaen tystiolaeth wrth baratoi’ch cyflwyniad. Mae gan yr adroddiad hwn dystiolaeth sy’n benodol i Gymru i lywio cyllid a chynlluniau polisi wedi’u datblygu ar y lefel datganoledig. 

c3sc placeholder
Cytûn’s Policy Bulletin for June 2019
c3sc placeholder
Project 360° Newsletter Spring 2019

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content