Latest NewsUncategorised

Dysgu WCVA/WCVA Learning: Staff supervision, support and development/Goruchwylio, cefnogi a datblygu staff

Share this article

 

Dysgu WCVA

WCVA Learning

Goruchwylio, cefnogi a datblygu staff
09, 10 Hydref a 05 Tachwedd 2019, Caerdydd

Rhaglen hyfforddi gynhwysfawr i reolwyr llinell yn y trydydd sector, wedi’i hardystio gan ILM.
 

Darllenwch mwy yn Gymraeg
Staff supervision, support and development
09, 10 October & 05 November 2019, Cardiff

An extensive training programme for line managers in the third sector, endorsed by ILM.

Read more in English

Amcanion

Mae’r cwrs hwn, sydd wedi’i ardystio gan y Sefydliad Arweinyddiaeth a Rheolaeth (ILM), yn gyfle i chi ddatblygu’ch sgiliau goruchwylio, cynyddu’ch hyder, a gwella’ch gallu i gyflawni’ch cyfrifoldebau fel rheolwr llinell. 

Cynnwys

Mae cryn dipyn o gyfrifoldeb ar reolwyr llinell yn y trydydd sector sy’n gofyn am lawer mwy na dim ond dirprwyo tasgau neu gymeradwyo ceisiadau. Fel rheolwr llinell, rydych yn gyfrifol am gyfleu negeseuon yn effeithiol i’ch tîm, canfod cyfleoedd datblygu a rhoi cymorth uniongyrchol i aelodau o’ch tîm.

Bydd y cwrs tridiau hwn yn canolbwyntio ar arferion gorau ar gyfer cynefino, goruchwylio, arfarnu, monitro perfformiad, cefnogi staff a thimau, a datblygu unigolion.

Cewch gyfleoedd ymarferol i wella ac ymarfer eich sgiliau goruchwylio, yn ogystal â rhoi’ch gwybodaeth a’ch sgiliau newydd ar waith yn ôl yn eich mudiad, eich prosiect neu’ch cymuned.

Bydd y cwrs hyfforddi ymarferol hwn yn defnyddio dulliau hyfforddi amrywiol, gan gynnwys cyflwyniadau, gwaith mewn grwpiau bach, trafodaethau ac ymarferion. Byddwch hefyd yn cael deunydd a ddosbarthir yn y cwrs ac adnoddau eraill i’w cadw ar ôl y cwrs.

Canlyniadau dysgu

Drwy wneud y cwrs hwn, byddwch yn:

 • Trin a thrafod eich rôl a’ch cyfrifoldebau fel rheolwr
 • Gwella’ch sgiliau goruchwylio ac arfarnu
 • Datblygu’ch rhestr wirio eich hun ar gyfer cynefino
 • Ystyried ffyrdd effeithiol o reoli perfformiad a chymhelliant
 • Canfod amrywiaeth o gyfleoedd dysgu a datblygu sy’n addas ar gyfer eich tîm
 • Cydnabod eich cryfderau, eich gwendidau a’ch gwerthoedd eich hun a’r hyn sy’n eich cymell

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Os ydych mewn rôl rheolwr llinell ar hyn o bryd, neu newydd ddechrau mewn rôl rheolwr llinell, mae’r cwrs hwn yn addas i chi.

Cael gwybod mwy a chadw lle
 

Hefyd ar y gweill yn fuan…

10 Hydref 2019: Dwyieithrwydd ar Waith, Aberystwyth
03 Mawrth 2020: Dwyieithrwydd ar Waith, Caerdydd
15 Hydref 2019: Gweminar: Cyflwyniad i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, 2yh – 3yh
27 a 28 Tachwedd 2019: Rheoli prosiectau, Caerdydd

 

Torf-gyllido hyfforddiant

Y cwrs cywir ond yn y lleoliad neu iaith anghywir? Os gwelwch gwrs sy’n ennyn eich diddordeb yn y rhaglen hyfforddi hon neu rywle ar ein gwefan ond nid yw’n cael ei gynnal mewn lleoliad cyfleus neu byddai’n well gennych wneud y cwrs yn Gymraeg neu’n ddwyieithog yna mae croeso i chi gysylltu â ni. Os gallwch ddod o hyd i ddiddordeb yn y cwrs yn eich ardal yna gallwn ni ddod atoch chi a’ch helpu i’w hyrwyddo hefyd.

 

Hyfforddiant ac ymgynghoriaeth wedi’u teilwra

Gallwn ni ddod atoch chi! Mae modd cynnal pob un o’n cyrsiau yn arbennig i chi yn eich mudiad. Mae hyn yn aml yn rhatach gan ddibynnu ar y niferoedd. Mae cyrsiau Cymraeg a dwyieithog hefyd ar gael. Gallwn weithio gyda mudiadau ledled Cymru a Lloegr.

 

Cymryd Rhan

I weld manylion llawn y cwrs, gan gynnwys prisiau a faint o leoedd sydd ar gael, cliciwch ar ddyddiad y cwrs neu cysylltwch â ni ar 0300 111 0124 neu [email protected]

Ymunwch yn y sgwrs ar Twitter gan ddefnyddio #DysguWCVA

 
 

Aim

This course, endorsed by the Institute of Leadership and Management, will give you the opportunity to develop your supervisory skills, increase your confidence, and enhance your ability to fulfil your line management responsibilities. 

Content

Being a line manager in the third sector is a significant responsibility that involves much more than simply delegating tasks or approving requests. As a line manager, you will be responsible for effectively communicating messages to your team, identifying opportunities for development and providing direct support to members of your team.

This 3-day course will focus on best practice for induction, supervision, appraisal, monitoring performance, supporting staff and teams, and individual development.

You will have practical opportunities to improve and practice your supervision skills, as well as put your newly enhanced knowledge and skills into practice back in your organisation, project or community.

This practical training course will use a range of training methods, including presentations, small group work, discussions and practical exercises. You will also receive a course handout and other resources to take away with you. 

Learning outcomes

By completing this course, you will:

 • Explore your management role and responsibilities
 • Enhance your supervisory and appraisal skills
 • Develop your own induction checklist
 • Consider effective ways of managing performance and motivation
 • Identify a range of learning and development opportunities suited to your team.
 • Recognise your own strengths, weaknesses, values and motivations.

Who this course is for

If you are currently in a line management role, or you’ve recently moved into line management, then this course is for you. 

Find out more and book a space
 

Also coming up soon

10 October 2019: Bilingualism at work, Aberystwyth
03 March 2020: Bilingualism at work, Cardiff
15 October 2019: Webinar: An Introduction to The National Assembly for Wales, 2pm-3pm
27 & 28 November 2019: Managing projects, Cardiff

 

Crowd sourcing training

The right course but in the wrong location or language? If you see a course that interests you on this training programme or more widely on our website but it is not being delivered in a location convenient for you or you would rather it be delivered in Welsh or bilingually then please do get in touch. If you can find interest for the course in your area then we can come to you and help you to promote it too.

Bespoke training and consultancy

We can come to you! All our courses can be delivered to you in your own organisation and it often works out to be cheaper depending on numbers. Welsh and bilingual courses are also available.

 

Get involved

To view full course information including prices and places available, please click course date or contact us on 0300 111 0124 or [email protected]

Get involved in the conversation on Twitter using #WCVALearning

Tender opportunity for provision of a Cardiff and Vale Carer’s Gateway – deadline for bids is 13th August
Correspondence from Jane Hutt AM, Deputy Minister and Chief Whip MA P JH 02468 19

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content