Latest News

Care to Co-operate

Share this article

(Via Wales Co-Operative Centre)

 

Sgroliwch i lawr am y fersiwn Gymraeg
 

Lights, Camera, Action!

 
Roll out the red carpet, practice that award winning speech – it’s time for the Care to Co-operate Film Festival

Candid Co-operatives Caught on Camera

‘Care to Co-operate Studios’ and celebrities of the co-operative universe (well, Wales), have exclusively co-operated to bring you co-operatives on camera.

After many months behind a lens, we are happy to say “that’s a wrap!” Here’s what made the final cut…

◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     

Our Premiere

Building a Co-operative Care Sector for Wales
 

Co-operatives across Wales are creating a sustainable care and support in our communities – and we need to shout about it! Featuring an all-star cast from Cartrefi Cymru Co-operative, Cwtch Together and Vision 21.

 

The Critics Choice

A film festival wouldn’t be one without more to see, so check out this star-studded line up of cinematic co-operators…

    ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     
 

Our star of the north is ‘Flintshire DO IT’. The co-operative creates new community services – different from traditional and prescriptive – that are fun and inclusive. As Mark (supporting role and Co-Director) says it’s all about co-production… “We’ve created a community band, we’ve run community cinema schemes – it’s whatever people are interested in.”

  ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     

Representing our capital city of Cardiff is ‘Cwtch Together’. A co-operative of parents and carers that runs a Saturday play scheme for children with learning disabilities, their siblings and families.

Behind the scenes, we caught up with Sarah (featured actor and Secretary) – “We get ideas from what the children want to do, and that is the reason for messy play today.  It is all child-led activities.”

        ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     

Local legends of Neath Port Talbot, ‘Me, Myself and I’, complete our film festival line up. The co-operative provides support for people living with memory loss.

We asked Anita (lead heroine and founding member) about Care to Co-operate… “We’ve worked together in partnership. Every time I have a question they’re there to guide us. I honestly don’t know where we be without them.”

      

    

Watch more on YouTube

You’ve seen it and it’s great ah, but have you read the book?

Now you’ve watched co-operation in action, why not read about it? 
Care to Co-operate has published a library of information, have a
look at the scripts that made the movies what they are…

Want to tell the world about your co-operative, but don’t know where to start? Our practical guides on social media will help promote and grow your co-operative – and bring out the social media guru in you…

Co-operatives are all about people power – where do you find the right people and how do they become members? If you want to build a co-operative there’s only one way to find out… use our clear and concise guide.

◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊  

 

Direct Payment co-operatives give people more voice and control over their lives.

Find out more about this approach to care and support and be at the forefront of something amazing.

 

Personal Assistant co-operatives recognise the needs of lone workers and can also help with continuity of care.Our guide provides

information for Personal Assistants wanting to work with other Personal Assistants.

 
Check out our Resource and Learning Hub
 

Thank you co-operators, we hope you enjoyed our festival. We are on the lookout for next year’s acts, so if you have an idea for care and support and need an agent… then we would love to speak to you!

Please get in touch by e-mail [email protected], call 0300 111 5050, visit www.care.wales.coop or Tweet us at @ThomasWalesCoop

 
 

 

Goleuadau, Camera, Amdani! 

 

Gosodwch y carped coch, ymarfer yr araith derbyn gwobr – mae amser Gŵyl Ffilm Cydweithredu i Ofalu


Dal Cydweithredwyr ar Gamera

Mae ‘Stiwdios Cydweithredu i Ofalu’ ac enwogion y bydysawd cydweithredol (wel, Cymru), wedi cydweithredu’n arbennig i ddod â chwmnïau cydweithredol i chi ar gamera.

 

Ar ôl misoedd lawer y tu ôl i lens, rydym yn falch o ddweud “dyna’r diwedd!”  Dyma beth wnaeth gyrraedd y ffilm derfynol…

 

       

◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊

 

Ein Premiere

 

 
Creu sector gofal cydweithredol i Gymru
 

Mae cwmnïau cydweithredol ar hyd a lled Cymru yn creu gofal a chymorth cynaliadwy yn ein cymunedau – ac mae angen i ni floeddio ynghylch hynny!  Mae’n cynnwys cast o sêr o Gydweithfa Cartrefi Cymru, Cwtch Together a Vision 21.

 

Dewis y Beirniaid

Ni fyddai gŵyl ffilmiau yn un gwerth chweil heb fwy i’w weld, felly edrychwch ar y llu o gydweithredwyr sy’n sêr sinematig…

         ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊  

Ein seren o’r gogledd yw ‘Flintshire DO IT’. Mae’r cwmni cydweithredol yn creu gwasanaethau cymunedol newydd – yn wahanol i rai traddodiadol a rhagnodol – sy’n hwyl ac yn gynhwysol.

Fel y dywed Mark (rôl gefnogol a Chyd-gyfarwyddwr) mae’n ymwneud â chyd- gynhyrchu… “Rydym wedi creu band cymunedol, rydym wedi rhedeg cynlluniau sinema cymunedol – beth bynnag mae gan bobl ddiddordeb ynddo.”

 

   ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊   

 

Mae ‘Cwtch Together’ yn cynrychioli Caerdydd, ein prifddinas.  Mae’n gwmni cydweithredol o rieni a gofalwyr sy’n rhedeg cynllun chwarae Sadwrn i blant ag anableddau dysgu, eu brodyr a’u chwiorydd a’u teuluoedd.

Y tu ôl i’r llenni, cawsom air gyda Sarah (prif actor ac Ysgrifennydd) – “Rydym yn cael syniadau o’r hyn y mae’r plant eisiau ei wneud, a dyna’r rheswm dros gynnal gweithgaredd llanast llon heddiw. Gweithgareddau a arweinir gan y plant ydyn nhw i gyd.”

 

 ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊  

 

Arwyr lleol Castell-nedd Port Talbot, ‘Me, Myself and I’, yw’r criw olaf yn ein gŵyl ffilm.

Mae’r cwmni cydweithredol yn darparu cefnogaeth i bobl sy’n colli’u cof. Gofynnwyd i Anita ( prif arwres ac aelod gwreiddiol) am Cydweithredu i Ofalu… “Rydym wedi cydweithio mewn partneriaeth. Bob tro mae gen i gwestiwn maen nhw yno i’n harwain ni. Wn i ddim ble fyddem ni hebddyn nhw.”

Eisiau gwylio mwy? Yna edrychwch ar ein sianel YouTube!

Rydych chi wedi ei weld ac mae’n wych, ond ydych chi wedi darllen y llyfr?

Nawr eich bod wedi gwylio cydweithredu ar waith, beth am ddarllen amdano?  Mae Cydweithredu i Ofalu wedi cyhoeddi llyfrgell o wybodaeth, edrychwch ar y sgriptiau wnaeth roi bywyd i’r ffilmiau…

  

Eisiau dweud wrth y byd am eich cwmni cydweithredol, ond ddim yn gwybod ble i ddechrau? Bydd ein canllawiau ymarferol ar y cyfryngau cymdeithasol yn helpu i hyrwyddo eich cwmni cydweithredol a’i helpu i dyfu – a dangos eich bod chi’n feistr ar ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol…

   
Pŵer pobl sydd wrth wraidd cwmnïau cydweithredol – ble ydych chi’n dod o hyd i’r bobl iawn a sut maen nhw’n dod yn aelodau?  Os ydych chi am greu cwmni cydweithredol, dim ond un ffordd sydd yna o fynd ati… defnyddio’n canllaw clir a chryno.

 

                     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊

 

 

 

Mae cwmnïau cydweithredol Taliadau Uniongyrcholyn rhoi mwy o lais a rheolaeth i bobl dros eu bywydau.  Dysgwch fwy am yr agwedd hon at ofal a chymorth a byddwch ar flaen y gad gyda rhywbeth anhygoel.

 
  

Mae cwmnïau cydweithredol cynorthwywyr personol

yn cydnabod anghenion gweithwyr unigol a gallant helpu gyda pharhad gofal hefyd.   Mae ein canllawiau’n darparu gwybodaeth i Gynorthwywyr Personol sydd am weithio gyda Chynorthwywyr Personol eraill.

Eisiau gwybod mwy? Ewch i’n Hwb Adnoddau a Dysgu

               

◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊      ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊     ◊

Diolch i chi, gyd-weithredwyr. Gobeithio eich bod wedi mwynhau ein gŵyl. Rydyn ni’n cadw llygad am bobl ar gyfer gŵyl y flwyddyn nesaf felly os oes gennych chi syniad am ofal neu gefnogaeth ac os ydych chi angen asiant… fe fyddem wrth ein boddau’n clywed gennych!

Cysylltwch â ni trwy e-bost [email protected], ffoniwch 0300 111 5050, ewch i care.wales.coop neu anfonwch neges i ni ar Twitter yn @ThomasWalesCoop

 

 

c3sc placeholder
Cardiff Commitment Events for Schools and Young People
A day of Discussion and Action: Tackling Forced Marriage and Honour Based Violence

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content