Latest News

Adult Learners’ Week

Share this article

Rhannwch eich digwyddiadau
Wythnos Addysg Oedolion 
17 – 23 Mehefin 2019
 
Share your events for
Adult Learners’ Week 
17 – 23 June 2019
 
 
 
Dathlwch yr ymgyrch gyda ni drwy gydol mis Mehefin – cofrestrwch eich digwyddiadau.
Celebrate the campaign with us throughout June – register your events.
 
 
 

Byddwn yn dathlu’r Wythnos Addysg Oedolion ledled Cymru yn ystod mis Mehefin gyda phrif ffocws ar wythnos ymgyrch 17-23 Mehefin 2019.

Nod yr ymgyrch yw codi ymwybyddiaeth o werth addysg oedolion, dathlu llwyddiannau dysgwyr a darparwyr, ysbrydoli pobl i gofrestru am ddigwyddiadau rhad ac am ddim a darganfod sut y gall dysgu drawsnewid eu bywydau mewn modd cadarnhaol.

Adult Learners’ Week is celebrated throughout Wales during the month of June, with a primary focus on the campaign week 17 – 23 June 2019.

The campaign aims to raise awareness of the value of adult learning, celebrate the achievements of learners and providers, inspires people to sign up to free events and discover how learning can positively transform their lives.

 
 
 
 
Lanlwytho eich digwyddiadau am ddim
Rydym wedi lansio gwefan newydd ar gyfer yr Wythnos Addysg Oedolion. Ar y wefan mae adran ar gyfer darparwyr lle gallwch lanlwytho pob un o’ch digwyddiadau am ddim – caiff eich digwyddiadau hefyd eu hyrwyddo ar wefan Cymru’n Gweithio.
 
Os na chafodd eich sefydliad neges e-bost gyda’ch manylion mewngofnodi (gallwch  wirio i weld os cafodd eich sefydliad ei ychwanegu fel darparydd ar y rhestr yma) cysylltwch ag a[email protected] a chaiff manylion mewngofnodi eu creu i chi.
Upload your free events
 
We have launched a new website for Adult Learners’ Week. On the website you will find a section for providers where you will be able to upload each of your free events – your events will also be promoted via the Working Wales website.
 
If your organisation has not received an email with their login details (you can check to see if your organisation has been added as a provider on this list) – contact [email protected] and a login will be created for you.
 
 
Cliciwch y botwm islaw i gofrestru eich digwyddiadau. Gofynnir i chi nodi fod yn rhaid lanlwytho pob digwyddiad yn Gymraeg a Saesneg. 
 
Click the button below to register your events. Please note that all events must be uploaded in both English and Welsh.
 
 
 
Os ydych angen help i gofrestru eich digwyddiadau, cliciwch ar y botwm islaw i lawrlwytho copi o’n canllawiau cam wrth gam i’ch helpu i gychwyn arni.


Gofynnwn i chi rannu ein gwefan Wythnos Addysg Oedolion gyda’ch rhwydweithiau a’ch dysgwyr – ein nod yw cael cynifer o bobl Cymru i gymryd rhan ag sydd modd, er mwyn ysbrydoli a rhoi cyfle i bobl gael mynediad i’r wybodaeth, cyngor ac arweiniad cywir ac i gofnodi ar gyfer digwyddiadau a rhoi cynnig ar rywbeth newydd, am ddim.
If you need some help registering your events please click the button below to download a copy of our step by step instructions guide to help you get started.
 
Please do share our Adult Learners’ Week website with your networks and learners’ – our aim is to get as many events across Wales and to inspire and give people the opportunity to access the right information, advice and guidance about learning and skills.
 
 
Cysylltwch â os ydych angen mwy o gymorth.
Contact us if you need further assistance.
 
 
 
Adnoddau hyrwyddo ac electronig
Promotional and electronic resources
 
Bydd sefydliadau sy’n cofrestru eu digwyddiadau ar ein gwefan Wythnos Addysg Oedolion yn derbyn pecyn am ddim o eitemau hyrwyddo tebyg i faneri, beiros, bagiau a mwy i roi sylw i’w digwyddiadau. Caiff eich digwyddiad mewn blwch ei anfon at y cyfeiriad llawn a roddwch pan fyddwch yn  cofrestru digwyddiadau.

Ewch i’n gwefan i gael mynediad i adnoddau ymgyrch, megis logos a dylunwaith poster A4 digwyddiadau a chyfryngau cymdeithasol.

Bydd gennym hefyd becyn cyfathrebu ar gael i’w lawrlwytho yn fuan.

 
Organisations who register their events to our Adult Learners’ Week website will receive a complimentary pack of promotional items to showcase their events, such as bunting, pens, bags and more. Please note: your event in a box will be posted to the full address that you provide when you register events.


Visiour website to access campaign resources, such as logos, A4 event template poster social media graphics.


We will also have a communications packavailable to download soon.
 
 
 
Cysylltu gyda ni ar y Cyfryngau Cymdeithasol 
Connect with us on Social Media
 
 
#newiddystori

Byddem wrth ein bodd yn gweld eich sefydliad yn cymryd rhan yn yr ymgyrch – rhannwch eich digwyddiadau, straeon dyswyr, lluniau, fideos gyda ni ar y cyfryngau cymdeithasol – rydym ar y llwyfannau dilynol

#changeyourstory

We would love to see your organisation getting involved with the campaign – share your events, learner stories, pictures, videos with us on social media – we are on the following platforms; 
Twitter – @LearnWorkCymru #changeyourstory
Instagram – @adultlearnersweekwales  #changeyourstory
Facebook – /learningandworkinstitute
 
 
 
Cymru’n Gweithio 
Working Wales 
Lansiwyd gwefan newydd Cymru’n Gweithio yn gynharach y mis hwn. Mae’n wasanaeth neilltuol ar gyfer unigolion sy’n edrych am gyngor ac arweiniad ar feysydd fel cyngor ac arweiniad ar feysydd megis cyngor gwaith, cyllid, dysgu sgiliau newydd, cefnogaeth dileu swydd a llawer mwy. Mae hefyd amrywiaeth o straeon bywyd go iawn o bobl ysbrydoledig sydd wedi trawsnewid eu bywyd mewn modd cadarnhaol ac wedi newid eu stori drwy waith ac addysg. Cliciwch ar y ddolen islaw i fynd i wefan Cymru’n Gweithio. 
Earlier this month, the new Working Waleswebsite was launched. A dedicated service for individuals looking to seek advice and guidance on areas such as work advice, funding, learning new skills, redundancy support and much more. There is also a range of real life stories of inspirational people who have positively transformed their lives and changed their story through work and education. Click the link below to visit Working Wales website.
 
 
 
 
Os oes gennych unrhyw gwestiynau am yr Wythnos Addysg Oedolion cysylltwch â:

[email protected]
 
If you have any questions about Adult Learners’ Week please contact:
 
 

Caiff yr Wythnos Addysg Oedolion ei chydlynu gan Sefydliad Dysgu a Gwaith Cymru mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a gyda chymorth y Gronfa Gymdeithasol Ewropeaidd.


Adult Learners’ Week is coordinated by Learning and Work Institute Wales in partnership with the Welsh Government and is supported by the European Social Fund and other supporters.

 
 
 
 
 
Cysylltu L&W Caerlŷr (+44) 0116 204 4200 | Llundain (+44) 020 7582 7221 | Caerdydd (+44) 0292 037 0900
Contact L&W Leicester (+44) 0116 204 4200 | London (+44) 020 7582 7221 | Cardiff (+44) 0292 037 0900

 

NWAMI’s 2nd International Advisory Panel
c3sc placeholder
Policy Forum for Wales Keynote Seminar Implementing the new curriculum in Wales, measuring pupil progress and reforming 14-16 qualifications

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content