Cardiff Health & Social Care NetworkNews

Welsh NHS Confederation Annual Conference and Exhibition, 13 September

Share this article

Sent on behalf of the Welsh NHS Confederation

Exciting news – we’ve launched the full programme for our annual conference and exhibition! Take a look at the array of inspiring speakers and panellists from health, care and beyond.

With only three weeks to go, it’s also time to sign up to the breakfast and breakout sessions that you want to attend on the day. If you’ve already registered, you’ll have received an email explaining how you book on.

The line-up includes:

 • Baroness Tanni Grey-Thompson DBE, Paralympian, Crossbench Peer in the House of Lords, motivational speaker and broadcaster
 • Dr Bola Owolabi, Director, National Healthcare Inequalities Improvement Programme, NHS England
 • Eluned Morgan MS, Minister for Health and Social Services, Welsh Government
 • Dr Olwen Williams OBE, Vice President for Wales, Royal College of Physicians
 • Lord Victor Adebowale, Chair, NHS Confederation
 • Members of the Welsh Youth Parliament
 • Choirs For Good

And many, many more!

REGISTER NOW 

Session spotlight

 • Towards Net Zero 2050: Taking action

Session chair:

 • Rhiannon Hardiman
 • Change Maker
 • Future Generations Commissioner’s Office

Speakers:

 • Shavanah Taj, Wales TUC General Secretary
 • Chris Jones, Chair, HEIW
 • Ruth Marks, CEO, WCVA
 • Jenny Lloyd, Programme Co-ordinator, Transition and Recovery Support Programme, WLGA
 • Sarah Hopkins, Director, Cynnal Cymru

This session will focus on Welsh Government’s ambition for Wales to be net zero by 2050 and is intended to be a snapshot into how different sectors are working to achieve this and supporting a transition to a net zero way of working.

With thanks to our event partners

 

 

Pass it on!

Our conference is open to everyone!

Please direct interested parties to www.nhsconfed.org/WelshConfed22

#WelshConfed22

Keep up to date with all the latest information and follow us on Twitter and LinkedIn


Newyddion cyffrous – rydym wedi lansio’r rhaglen lawn ar gyfer ein cynhadledd a’n harddangosfa flynyddol! Edrychwch ar y rhestr o siaradwyr a’n panelwyr o faes iechyd, gofal a thu hwnt, fydd yn eich ysbrydoli.

Gyda thair wythnos yn unig i fynd, mae hefyd yn amser i roi eich enw i lawr ar gyfer y sesiynau brecwast a’r sesiynau grŵp y byddwch eisiau eu mynychu ar y diwrnod. Os ydych eisoes wedi cofrestru, byddwch wedi derbyn ebost yn esbonio sut i drefnu lle.

Mae’r rhestr yn cynnwys:

 • Y Farwnes Tanni Grey-Thompson DBE, Paralympiad, aelod o’r Meinciau Croes yn Nhŷ’r Arglwyddi, llefarydd ysgogiadol a darlledwraig
 • Dr Bola Owolabi, Cyfarwyddwr, Rhaglen Genedlaethol Gwella Anghydraddoldebau mewn Gofal Iechyd, NHS England
 • Eluned Morgan AS, y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Llywodraeth Cymru
 • Dr Olwen Williams OBE, Is-lywydd Cymru, Coleg Brenhinol y Meddygon
 • Yr Arglwydd Victor Adebowale, Cadeirydd, Conffederasiwn y GIG
 • Aelodau Senedd Ieuenctid Cymru
 • Choirs For Good

A llawer, llawer mwy!

REGISTER NOW 

Pwyslais y sesiwn

 • Tuag at Sero Net 2050: Gweithredu

Cadeirydd y sesiwn:

 • Rhiannon Hardiman
 • Change Maker
 • Swyddfa Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol

Siaradwyr:

 • Shavanah Taj, Ysgrifennydd Cyffredinol TUC Cymru
 • Chris Jones, Cadeirydd, AaGIC
 • Ruth Marks, Prif Swyddog Gweithredol, CGGC
 • Jenny Lloyd, Cydlynydd y Rhaglen, Rhaglen Gefnogi Trosglwyddiad ac Adferiad, CLlLC
 • Sarah Hopkins, Cyfarwyddwr, Cynnal Cymru

Bydd y sesiwn hon yn canolbwyntio ar uchelgais Llywodraeth Cymru i Gymru fod yn sero net erbyn 2050 a’i bwriad yw rhoi cipolwg ar y ffordd y mae sectorau gwahanol yn gweithio i gyflawni hyn a chefnogi trosglwyddiad i ffordd sero net o weithio.

Gyda diolch i bartneriaid ein digwyddiad

 

Rhannwch y neges!

Mae ein cynhadledd yn agored i bawb!

Cyfeiriwch y rheiny sydd â diddordeb i www.nhsconfed.org/WelshConfed22

#WelshConfed22 

Cadwch i fyny gyda’r wybodaeth ddiweddaraf a dilynwch ni ar Twitter a LinkedIn

Tags: , , , , ,
Welsh Charity Awards Campaign Pack
Become the RPB Representative for Unpaid Carers

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content