Latest News

The Betty Campbell MBE award for promoting the contributions and perspectives of Black, Asian and Minority Ethnic communities

Share this article

Gwobr Betty Campbell MBE am hyrwyddo cyfraniadau a safbwyntiau cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

 

 

Yn dilyn lansiad llwyddiannus Gwobrau Addysgu Profeesiynol Cymru “Gwobr Betty Campbell MBE am hyrwyddo cyfraniadau a safbwyntiau cymunedau Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig

Gellir dod o hyd i’r ffurflen enwebu yma. Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw hanner nos ddydd Mawrth 23ain Tachwedd.

 

Dyfernir y wobr hon i unigolyn, tîm neu ysgol sydd wedi dangos ymwybyddiaeth ardderchog o bwysigrwydd addysg gynhwysol fel rhan o gymdeithas sy’n wynebu ac yn mynd i’r afael â hiliaeth, ac a all ddangos tystiolaeth o gyflawni canlyniadau clir.

 

Bydd yr unigolyn, y tîm neu’r ysgol lwyddiannus wedi datblygu mentrau sy’n cyfrannu at ddull ysgol gyfan o gynnwys profiadau pobl Ddu, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol (gan gynnwys cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr), ac wedi cyfrannu tuag at sicrhau bod pob disgybl yn cael addysg sy’n cydnabod pwysigrwydd y cymunedau hyn i Gymru, ddoe a heddiw.

Llywodraeth Cymru Addysg ar Twitter – I’ch atgoffa bod ein gwobr Betty Campbell MBE newydd eleni yn chwilio am unigolyn, tîm neu ysgol sy’n dangos ymwybyddiaeth ragorol o addysg gynhwysol ac sy’n dathlu cyfraniadau pobl Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig i Gymru.

·       Llywodraeth Cymru Addysg ar Twitter – Mae merch Betty, Elaine Clarke, yn rhoi gwybod i ni beth mae Gwobr Betty Campbell MBE a chydnabyddiaeth o waith caled ei mam yn ei olygu iddi hi a’r teulu.

·       Jeremy Miles AS ar Twitter – Eleni rydym yn falch o gyhoeddi ein categori NEWYDD, Gwobr Betty Campbell MBE. Mae’r wobr hon yn coffáu Betty, eiriolwr dros gynhwysiant o fewn addysg, ac mae’r wobr yn dathlu ysgolion sy’n gwneud hyn.

 

 

 

The Betty Campbell MBE award for promoting the contributions and perspectives of Black, Asian and Minority Ethnic communities

Following the successful launch of the Professional Teaching Awards Cymru “Betty Campbell MBE award for promoting the contributions and perspectives of Black, Asian and Minority Ethnic communities

The nomination form can be found here. The closing date for nominations is midnight on Tuesday 23rd November.

This is awarded to an individual, team or school that has demonstrated an excellent awareness of the importance of an inclusive education as part of a society that confronts and addresses racism, and can evidence the delivery of clear outcomes.

The successful individual, team or school will have developed initiatives that contribute to a whole-school approach to the inclusion of Black, Asian and Minority Ethnic (including Gypsy, Roma and Traveller communities) experiences, and contributed towards ensuring all pupils have an education that recognises the importance of these communities to Wales, both in the past and present.

 for more information:

Welsh Government Education on Twitter – Our new Betty Campbell MBE award is searching for an individual, team or school that demonstrates outstanding awareness of an inclusive education & celebrates the contributions of Black, Asian and Minority Ethnic people to Wales.

·       Welsh Government Education on Twitter – Betty’s daughter, Elaine Clarke, let us know what The Betty Campbell MBE Award and recognition of their mother’s hard work means to her and the family.

·       Jeremy Miles MS on Twitter – This year we’re proud to announce our NEW category, The Betty Campbell MBE Award. This award commemorates Betty, an advocate for inclusivity within education, and celebrates schools doing the same.

Tags: , , ,
Welsh Charities Week – 15-19 November 2021
Online Explore Programme from The Prince’s Trust

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content