Latest NewsUncategorised

WCVA Learning: Safeguarding in the Third Sector (Wales)

Share this article

 

Dysgu WCVA

WCVA Learning

Cyflwyniad i ddiogelu yn y trydydd sector (Cymru)
12 Mehefin 2019, Y Rhyl
25 Mehefin 2019, Caerdydd

Cyfle i ddysgu am arfer diogelu da yng nghyd-destun y trydydd sector

Introduction to safeguarding in the third sector (Wales)
12 June 2019, Rhyl
25 June 2019, Cardiff

Find out about safeguarding good practice in a third sector context

 

    For the english version, please scroll down

Amcanion

Rhoi cyflwyniad i ddiogelu a fydd yn cynyddu gwybodaeth a dealltwriaeth cyfranogwyr o’u cyfrifoldebau diogelu ac o ble i gael rhagor o wybodaeth.

Cynnwys

Mae Llywodraeth Cymru wedi dweud bod “Diogelu yn fater i bawb”, tra mae’r Comisiwn Elusennau wedi datgan bod “Diogelu yn flaenoriaeth lywodraethu allweddol” i elusennau. Dylai diogelu fod yn flaenoriaeth i bob mudiad yn y trydydd sector, yn enwedig y rheini sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc ac oedolion mewn perygl. Mae trefniadau diogelu da a phriodol yn rhoi sicrwydd i’r cyhoedd am eich mudiad ac yn cyfrannu at enw da’r trydydd sector yn gyffredinol. 

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs dylai cyfranogwyr allu:

  • Ystyried eu harfer diogelu i atal niwed, camdriniaeth neu esgeulustod i’r bobl yn eu mudiadau
  • Datblygu neu ddiwygio eu polisi diogelu
  • Deall y ddeddfwriaeth sy’n sail i ddiogelu yng Nghymru
  • Gwybod o ble i gael adnoddau diogelu ehangach

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r cwrs hwn yn arbennig o addas i staff, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr mudiadau trydydd sector sydd am gynyddu eu gwybodaeth a’u dealltwriaeth o ddiogelu. Gellir hefyd ei ddefnyddio i ddatblygu, diwygio a gweithredu polisi diogelu ac ehangu arfer da.

Hefyd ar y gweill yn fuan…

12 Mehefin 2019: Cynllunio’ch strategaeth ymgysylltu, Caerdydd
13 Mehefin 2019: Datblygu strategaeth codi arian, Y Rhyl
18 Mehefin 2019: Gweithio mewn partneriaeth ar gyfer canlyniadau gwell, Y Rhyl
20 Mehefin 2019: Ennyn Ymddiriedaeth – Hyfforddiant recriwtio ymddiriedolwyr, Y Rhyl
09 Gorffennaf 2019: Y cyfryngau cymdeithasol i’r trydydd sector, Casnewydd

Torf-gyllido hyfforddiant

Y cwrs cywir ond yn y lleoliad neu iaith anghywir? Os gwelwch gwrs sy’n ennyn eich diddordeb yn y rhaglen hyfforddi hon neu rywle ar ein gwefan ond nid yw’n cael ei gynnal mewn lleoliad cyfleus neu byddai’n well gennych wneud y cwrs yn Gymraeg neu’n ddwyieithog yna mae croeso i chi gysylltu â ni. Os gallwch ddod o hyd i ddiddordeb yn y cwrs yn eich ardal yna gallwn ni ddod atoch chi a’ch helpu i’w hyrwyddo hefyd.

 

Hyfforddiant ac ymgynghoriaeth wedi’u teilwra

Gallwn ni ddod atoch chi! Mae modd cynnal pob un o’n cyrsiau yn arbennig i chi yn eich mudiad. Mae hyn yn aml yn rhatach gan ddibynnu ar y niferoedd. Mae cyrsiau Cymraeg a dwyieithog hefyd ar gael. Gallwn weithio gyda mudiadau ledled Cymru a Lloegr.

Cymryd Rhan


I weld manylion llawn y cwrs, gan gynnwys prisiau a faint o leoedd sydd ar gael, cliciwch ar ddyddiad y cwrs neu cysylltwch â’n Lein Gymorth 0300 111 0124 neu [email protected]

Ymunwch yn y sgwrs ar Twitter gan ddefnyddio #DysguWCVA

Aim

To give an introduction to safeguarding that will increase participants’ knowledge and understanding of their safeguarding responsibilities and where to find further information.

Content

Welsh Government has said that “Safeguarding is everyone’s business”, while the Charity Commission has stated that “Safeguarding is a key governance priority” for charities. Safeguarding should be a priority for all third sector organisations, and especially those that work with children, young people and adults at risk. Good and appropriate safeguarding provides public reassurance about your organisation and contributes to the positive reputation of the third sector in general. 

Learning outcomes

By the end of the course participants should be able to:

  • Consider their safeguarding practice to prevent harm, abuse or neglect to the people in their organisations
  • Develop or revise their safeguarding policy
  • Understand the legislation that underpins safeguarding in Wales
  • Know where to find a wider range of safeguarding resources

Who this course is for

This course is particularly suitable for staff, volunteers and trustees of third sector organisations who want to increase their knowledge and understanding of safeguarding. It can also be used to develop, revise and implement safeguarding policy and extend good practice.

Also coming up soon

12 June 2019: Planning your engagement strategy, Cardiff
13 June 2019: Developing a fundraising strategy, Rhyl
18 June 2019: Working in partnership for better outcomes, Rhyl
20 June 2019: Getting on Board – Trustee recruitment training, Rhyl
09 July 2019: Social media for the third sector, Newport 

Crowd sourcing training

The right course but in the wrong location or language? If you see a course that interests you on this training programme or more widely on our website but it is not being delivered in a location convenient for you or you would rather it be delivered in Welsh or bilingually then please do get in touch. If you can find interest for the course in your area then we can come to you and help you to promote it too.

Bespoke training and consultancy

We can come to you! All our courses can be delivered to you in your own organisation and it often works out to be cheaper depending on numbers. Welsh and bilingual courses are also available.

Get involved


To view full course information including prices and places available, please click course date or contact our helpdesk on 0300 111 0124 or [email protected]

Get involved in the conversation on Twitter using #WCVALearning

Join the Dots: Young people Networking Event
NEA Cymru’s News Release

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content