Latest NewsUncategorised

INVITATION TO LGBTIQ Gypsy, Roma & Traveller Conference

Share this article

(Via The Romani Cultural & Arts Company)

INVITATION TO LGBTIQ Gypsy, Roma & Traveller Conference

The National Assembly for Wales, Cardiff Bay, Cardiff, CF99 1NA

Thursday 4th July 2019 – 18.00pm – 20.00pm

Jane Hutt, Deputy Minister and Chief Whip will open the event

The Romani Cultural & Arts Company (RCAC) is proud to invite you to the LGBTIQ Gypsy, Roma & Traveller (GRT) Conference. The event, hosted by National Assembly for Wales, will feature Dr Daniel Baker (England) and Christine Lee (Wales) plus guests including Vera Kurtic (Council of Europe/Serbia) Dezso Mate (Hungary). This varied range of speakers with their diverse areas of expertise will open up debate regarding LGBTIQ issues as they relate to GRT individuals and communities.

This event is one of many that RCAC is currently co-ordinating. We are excited to be giving a ‘minority within a minority’ a platform and a voice. This LGBTIQ GRT conference presents a unique opportunity to participate in discussion with an international panel of inspiring speakers. 

Dr Daniel Baker, Romani artist, curator and academic says: “Discussions regarding the significance of intersecting identities are more important than ever. By recognising commonalities across difference through shared experience and knowledge we move closer toward a more caring society.”

Isaac Blake; Director of the Romani Cultural & Arts Company says: “An open, tolerant society cannot pick and choose which groups should merit tolerance and understanding. Every individual living on our beautiful planet deserves to be judged on their own words and actions; not on their race, nationality, religion, sexuality or family background. Let’s stand together and be proud of the amazing diversity that humanity encompasses.”

Christine Lee, Romani Cultural and Arts Company Community Champion says: “Meaningful change for the LGBTQI Gypsy, Roma and Traveller community is not going to come from just knowing more information, but from doing something with it.”

Jane Hutt, Deputy Minister and Chief Whip said: “I’m proud to support Romani Arts during Gypsy Roma and Traveller History month with their conference on LGBTiQ within the Gypsy, Roma and Traveller community. Welsh Government’s next Strategic Equality Plan will take an approach that recognises the importance of understanding intersectionality between different protected characteristics. Events such as this lecture will help to provide a platform for conversations to take place and influence policy on a national level, providing reassurance to all communities that Welsh Government strives to ensure that equality is at the core of our business, diversity is celebrated and where discrimination has no place.”


GWAHODDIAD I Gynhadledd Sipsiwn, Roma a Theithwyr LHDTRhQ

Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Bae Caerdydd, Caerdydd CF99 1NA

Dydd Iau 4 Gorffennaf 2019 o 18.00pm tan 20.00pm

Bydd Jane Hutt, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip yn agor y noswaith

Mae Cwmni Diwylliant a Chelf Romani yn falch o’ch gwahodd i Gynhadledd Sipsiwn, Roma a Theithwyr LHDTRhQ. Cynhelir y digwyddiad yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru, ac ymhlith y prif siaradwyr bydd Dr Daniel Baker (Lloegr) a Christine Lee (Cymru) ynghyd â gwesteion eraill, gan gynnwys Vera Kurtic (Cyngor Ewrop/Serbia) a Dezso Mate (Hwngari). Bydd yr amrywiaeth siaradwyr â gwahanol feysydd arbenigedd yn ysgogi’r drafodaeth ynghylch materion LHDTRhQ mewn perthynas â Sipsiwn, Roma a Theithwyr fel unigolion a chymunedau.

Mae’r digwyddiad yn un o nifer y mae Cwmni Diwylliant a Chelf Romani yn eu cydgysylltu ar hyn o bryd. Mae’n gyffrous ein bod yn gallu rhoi llwyfan a llais i ‘leiafrif o fewn lleiafrif’. Mae’r gynhadledd Sipsiwn, Roma a Theithwyr LHDTRhQ hon yn gyfle unigryw i gymryd rhan mewn trafodaeth gyda phanel rhyngwladol o siaradwyr a fydd yn eich ysbrydoli.

Dywedodd Dr Daniel Baker, artist, curadur ac academydd o’r gymuned Romani: “Mae trafod arwyddocâd hunaniaethau sy’n croestorri yn bwysicach nag erioed. Drwy gydnabod yr hyn sy’n gyffredin ar draws gwahaniaethau o ganlyniad i brofiadau a gwybodaeth gyffredin rydyn ni’n symud yn nes at gymdeithas fwy gofalgar.”

Dywedodd Isaac Blake, Cyfarwyddwr Cwmni Diwylliant a Chelf Romani: “Ni all cymdeithas agored, oddefgar ddewis a dethol pa grwpiau sy’n haeddu goddefgarwch a dealltwriaeth. Mae pob unigolyn sy’n byw ar ein planed hardd yn haeddu cael ei farnu ar sail ei eiriau a’i ymddygiad ei hun; nid ar ei hil, ei genedl, ei grefydd, ei rywioldeb na’i gefndir teuluol. Safwn gyda’n gilydd ac ymfalchïo yn yr amrywiaeth anhygoel o fewn y ddynol ryw.”

Dywedodd Christina Lee, Hyrwyddwr Cymunedol Cwmni Diwylliant a Chelf Romani: “Nid yw newid ystyrlon am ddod i gymuned Sipsiwn, Roma a Theithwyr LHDTRhQ drwy gael rhagor o wybodaeth yn unig, ond yn hytrach drwy wneud rhywbeth â’r wybodaeth.”

Dywedodd Jane Hutt, y Dirprwy Weinidog a’r Prif Chwip: “Rydw i’n falch o gefnogi’r Cwmni gyda’u Cynhadledd ar LHDTRhQ o fewn y gymuned Sipsiwn, Roma a Theithwyr yn ystod mis Hanes Sipsiwn, Roma a Theithwyr. Bydd Cynllun Cydraddoldeb Strategol nesaf Llywodraeth Cymru yn cydnabod pwysigrwydd deall y croestoriad rhwng gwahanol nodweddion gwarchodedig. Bydd digwyddiadau fel hyn yn helpu i ddarparu platfform ar gyfer sgwrsio a dylanwadu ar bolisi ar lefel genedlaethol, gan ddarparu sicrwydd i bob cymuned fod Llywodraeth Cymru yn ymdrechu i sicrhau bod cydraddoldeb wrth wraidd ein busnes, bod amrywiaeth yn cael ei ddathlu ac nad oes lle i wahaniaethu yn erbyn pobl.”

February 2019 Info Burst Welsh Ambulance Service News
The British Council’s Future Leaders

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content