Latest NewsUncategorised

Government Consultation on Sexual Harassment in the Workplace

Share this article

(Via Equality & Human Rights Commission)

Ymgynghoriad Llywodraeth ar Aflonyddu Rhywiol yn y Gweithle

Ar 15 Gorffennaf  lansiodd Swyddfa Cydraddoldeb y Llywodraeth ymgynghoriad ar aflonyddu rhywiol yn y gweithle. Maent yn ymgynghori ar y ddyletswydd orfodol, yn egluro’r gyfraith ar aflonyddu trydydd parti, p’un ai a yw interniaid a gwirfoddolwyr yn cael eu diogelu’n ddigonol gan gyfreithiau presennol, ac yn ymestyn y terfynau amser i ddwyn hawliad o aflonyddu, gwahaniaethu neu annhegwch gerbron Tribiwnlys Cyflogaeth.
 
Ceir yr ymgynghoriad fan’ma
                                                                                                                     
Y terfyn amser ar gyfer ymateb i’r ymgynghoriad yw 2 Hydref 2019.
 
Rhennir yr ymgynghoriad yn ddwy ran:

  • set o gwestiynau ar-lein sydd yn gyflym a hawdd i unrhyw un ymateb iddynt, a 
  • dogfen fwy technegol sy’n gwahodd barnau ar fanylion y gyfraith.  

Mae’r ddau yn bwrw golwg ar yr un materion gyda lefel gwahanol o fanylder.
 
Os ydych am gyfeirio’ch rhanddeiliaid yn syth i’r cwestiynau ar lein, fe’i geir fan’ma:
 https://www.smartsurvey.co.uk/s/Workplacesexualharassment/ neu drwy ddolen y brif dudalen wefan uchod.
 
Bydd y CCHD yn cyflwyno ymateb ac yn ei wneud yn glir i’r llywodraeth bod angen dyletswydd orfodol i’w gorfodi ar gyflogwyr i gymryd camau rhesymol i ddiogelu’u staff rhag aflonyddu ac annhegwch.
 

 

Government Consultation on Sexual Harassment in the Workplace

The Government Equalities Office have launched the consultation on sexual harassment in the workplace on the 15 July. They are consulting on the mandatory duty, clarifying the law on third party harassment, whether interns and volunteers are adequately protected by current laws and extending the time limits to take a harassment, discrimination or victimization claim to and Employment Tribunal.
 
The consultation can be found here
 
The deadline for responding to the consultation is 2 October 2019.
 
The consultation is split into two parts: 

  • a set of online questions that are quick and easy for anyone to respond to, and 
  • a more technical document that invites views on the details of the law. 

Both look at the same issues with a different level of detail.
 
If you want to direct your stakeholders straight to the online questions, they can be found here: https://www.smartsurvey.co.uk/s/Workplacesexualharassment/ or accessed via the main webpage linked above.
 
The EHRC will be submitting a response and making it clear to government that there needs to be a mandatory enforceable duty on employers to take reasonable steps to protect their staff from harassment and victimisation.

Policy Forum for Wales keynote seminar Implementing the new curriculum in Wales, measuring pupil progress and reforming 14-16 qualifications
Creative Workshops for Young People

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content