Latest NewsUncategorised

Dysgu WCVA WCVA Learning: Develop your bilingual services / Datblygu’ch gwasanaethau dwyieithog

Share this article

Dysgu WCVA

WCVA Learning

Dwyieithrwydd ar Waith
10 Hydref 2019, Aberystwyth
03 Mawrth 2020, Caerdydd

Hyfforddiant datblygu gwasanaethau dwyieithog i’r trydydd sector.

Darllenwch mwy yn Gymraeg
Bilingualism at work
10 October 2019, Aberystwyth
03 March 2020, Cardiff

Training for third sector organisations on developing bilingual services.

Read more in English

Amcanion

Bydd y sesiwn hyfforddi AM DDIM hon, gan Gomisiynydd y Gymraeg, yn caniatáu i chi ddatblygu defnydd eich sefydliad o’r iaith Gymraeg. Bydd yn rhannu gwybodaeth, ymchwil a chymorth ymarferol ar sut i gynllunio i gynyddu defnydd o’r Gymraeg o fewn eich sefydliad.

Cynnwys

Beth yw rôl y Gymraeg o fewn y trydydd sector? Sut mae’n berthnasol i chi, eich sefydliad a’ch defnyddwyr gwasanaeth? Sut gallwch chi gynllunio er mwyn sicrhau eich bod yn ymateb i anghenion eich cynulleidfa? Yn y sesiwn hanner diwrnod hon byddwch yn edrych ar fanteision y Gymraeg, cyd-destun hanesyddol a phresennol yr iaith, y cymorth sydd ar gael gan Gomisiynydd y Gymraeg, a chynllunio ymarferol er mwyn datblygu eich defnydd o’r Gymraeg.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y cwrs byddwch yn medru

 • Deall cyd-destun hanesyddol a chyfredol y Gymraeg yn well
 • Deall y sefyllfa ynglyn â deddfwriaeth a pholisi cyhoeddus y Gymraeg yn well
 • Deall perthnasedd y Gymraeg i’ch cwsmeriaid a’ch defnyddwyr gwasanaeth
 • Disgrifio manteision y Gymraeg o fewn cyd-destun y trydydd sector
 • Adnabod a defnyddio’r cymorth a’r cyngor sydd ar gael yn rhad ac am ddim gan Gomisiynydd y Gymraeg ac eraill

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Mae’r hyfforddiant yn addas ar gyfer

 • Gweithwyr, gwirfoddolwyr ac ymddiriedolwyr sydd eisiau dysgu mwy am rôl y Gymraeg o fewn eu sefydliad
 • Swyddogion â chyfrifoldeb dros ddarpariaeth Gymraeg eu sefydliad
 • Unigolion sydd eisiau deall mwy am berthnasedd y Gymraeg i’w rôl
10 Hydref 2019, Aberystwyth
03 Mawrth 2020, Caerdydd
 

Hefyd ar y gweill yn fuan…

09, 10 Hydref a 05 Tachwedd 2019: Goruchwylio, cefnogi a datblygu staff, Caerdydd
27 a 28 Tachwedd 2019: Rheoli prosiectau, Caerdydd
15 Hydref 2019: Gweminar: Cyflwyniad i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, 2yh – 3yh
12 Chwefror 2020: Gweminar: Cyflwyniad i Gynulliad Cenedlaethol Cymru, 2yh – 3yh

 

Torf-gyllido hyfforddiant

Y cwrs cywir ond yn y lleoliad neu iaith anghywir? Os gwelwch gwrs sy’n ennyn eich diddordeb yn y rhaglen hyfforddi hon neu rywle ar ein gwefan ond nid yw’n cael ei gynnal mewn lleoliad cyfleus neu byddai’n well gennych wneud y cwrs yn Gymraeg neu’n ddwyieithog yna mae croeso i chi gysylltu â ni. Os gallwch ddod o hyd i ddiddordeb yn y cwrs yn eich ardal yna gallwn ni ddod atoch chi a’ch helpu i’w hyrwyddo hefyd.

 

Hyfforddiant ac ymgynghoriaeth wedi’u teilwra

Gallwn ni ddod atoch chi! Mae modd cynnal pob un o’n cyrsiau yn arbennig i chi yn eich mudiad. Mae hyn yn aml yn rhatach gan ddibynnu ar y niferoedd. Mae cyrsiau Cymraeg a dwyieithog hefyd ar gael. Gallwn weithio gyda mudiadau ledled Cymru a Lloegr.

 

Cymryd Rhan

I weld manylion llawn y cwrs, gan gynnwys prisiau a faint o leoedd sydd ar gael, cliciwch ar ddyddiad y cwrs neu cysylltwch â’n Lein Gymorth 0300 111 0124neu ” data-type=”url” href=”http://t.e2ma.net/click/tircj/hpgj2c/tqxyqd” style=”text-size-adjust: 100%; color: rgb(43, 170, 223); text-decoration-line: underline;”>[email protected]

Ymunwch yn y sgwrs ar Twitter gan ddefnyddio #DysguWCVA

 

Aim

This FREE training session, run by the Welsh Language Commissioner, will enable you to develop your organisation’s use of the Welsh language. It will provide you with information, research and practical advice to aid in planning for increasing your organisation’s Welsh language provision.

Content

What’s the role of the Welsh language within the third sector? How is it relevant to you, your organisation and your service users? How can you plan to ensure you meet the needs of your audience? On this half day training session you will look at the advantages of the Welsh language, historical and current language context, the support available from the Welsh Language Commissioner and practical planning to develop your Welsh language provision.

Learning outcomes

By the end of the course you will be able to

 • Understand the historical and contemporary Welsh language context
 • Understand the legislative and public policy situation in Wales
 • Understand the relevance of the Welsh language to your customers and service users
 • Describe the advantages of the Welsh language within the third sector
 • Identify and use the support and advice available, free of charge, from the Welsh Language Commissioner and others

Who this course is for

The training is suitable for:

 • Workers, volunteers and trustees who want to gain a better understanding of the role of the Welsh language within their organisation
 • Staff members with responsibility for their organisation’s Welsh language provision
 • Individuals wanting to learn more about the relevance of the Welsh language to their role
10 October 2019, Aberystwyth
03 March 2020, Cardiff
 

Also coming up soon

09, 10 October & 05 November 2019: Staff supervision, support and development, Cardiff
27 & 28 November 2019: Managing projects, Cardiff
15 October 2019: Webinar: An Introduction to The National Assembly for Wales, 2pm-3pm
12 February 2020: Webinar: An Introduction to The National Assembly for Wales, 2pm-3pm

 

Crowd sourcing training

The right course but in the wrong location or language? If you see a course that interests you on this training programme or more widely on our website but it is not being delivered in a location convenient for you or you would rather it be delivered in Welsh or bilingually then please do get in touch. If you can find interest for the course in your area then we can come to you and help you to promote it too.

Bespoke training and consultancy

We can come to you! All our courses can be delivered to you in your own organisation and it often works out to be cheaper depending on numbers. Welsh and bilingual courses are also available.

 

Get involved

To view full course information including prices and places available, please click course date or contact our helpdesk on 0300 111 0124 or [email protected]

Get involved in the conversation on Twitter using #WCVALearning

Tender opportunity for provision of a Cardiff and Vale Carer’s Gateway – deadline for bids is 13th August
Correspondence from Jane Hutt AM, Deputy Minister and Chief Whip MA P JH 02468 19

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content