CommunicationsCOVID-19 Coronavirus Information HubCymraeg

COVID-19: Ymgyrch ‘Edrych ar ôl ein gilydd’ / COVID-19: ‘Looking out for each other’ campaign

Share this article

 

Helo,

Rydyn ni’n gwybod, y pwysau a’r gwaith caled sy’n mynd ymlaen i gefnogi pobl ledled Cymru yn ystod argyfwng COVID-19 a hoffem ddiolch i chi am yr hyn rydych chi’n ei wneud.

Rydym wedi creu ymgyrchEdrych ar ôl ein gilydd i’ch cefnogi chi a’ch cymuned yn ystod y cyfnod digyffelyb hwn. 

Nod yr ymgyrch Edrych ar ôl ein gilydd yw i rhoi cyngor ac ysbrydoliaeth i bobl ymdopi â’r cyfnod anodd yma, p’un a yw hynny drwy wirfoddoli, aros mewn cysylltiad, neu gadw’n brysur yn feddyliol ac yn gorfforol.

Dyma ffilm fer ar y pethau y gall pobl eu gwneud er mwyn edrych ar ôl ein gilydd:

https://www.youtube.com/watch?v=hLTnRjZi-bs

Mae tudalennau gwe newydd (Cymraeg a Saesneg) sy’n cynnwys llawer o wybodaeth am sut gall pobl edrych ar ôl eu hunain a’i gilydd.

Mae sianeli Twitter Cymunedau Llywodraeth Cymru (Cymraeg a Saesneg) wedi cael eu hail-frandio i gefnogi’r ymgyrch, ac mae tudalen Facebook newydd wedi cael ei chreu.

Sut gallwch chi gymryd rhan?:

 • Ymunwch â’r gymuned – dilynwch y sianeli Twitter a Facebook
 • Cefnogwch a rhannwchgynnwys gyda’ch cynulleidfa chi
 • Rhannu’r wybodaeth gyda adrannau eraill o fewn eich sefydliad
 • Os oes gennych gyngor arbenigol a all helpu pobl i edrych ar ôl ei hunain neu ei gilydd yn ystod argyfwngCOVID-19, cysylltwch â ni drwy [email protected]. Gallai hyn fod yn neges rydych chi wedi ei rhoi neu’n bwriadu ei rhoi ar eich sianeli chi ar y cyfryngau cymdeithasol, neu’n syniad am gynnwys y gallen ni weithio arno gyda’n gilydd.
 • Bydden ni hefyd yn falch o glywed beth rydych chi’n ei wneud i helpu’r gymuned yn ystod COVID-19. A fyddech cystal ag ychwanegu [email protected]i’ch rhestr e-bost neu eich rhestr o gysylltiadau’r wasg?
 • Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach,cysylltwch ag aelod o’n tîm drwy [email protected]

Diolch.

Hello, 

We know, the pressure and the hard work that goes on to support people across Wales during theCOVID-19 crisis and we’d like to thank you for what you’re doing.

We have created a campaign Looking out for each other to support you and your community during these unprecedented times. 

The aim of the campaign is to give people advice and inspiration to navigate these trying times, whether that’s through volunteering, keeping connected or staying mentally and physically active.

Here’s a film, voiced by Michael Sheen, on things people can do to look out for each other:

https://www.youtube.com/watch?v=l2a1h5wb6sM&t

New web pages (English and Welsh) have a range of information on how people can look out for themselves and each other.

The WG Communities Twitter channels (English and Welsh) have been rebranded to support the campaign and a newFacebook page has been created.

We would love if you could help us out by:

 • Joining the community – follow the Twitter and Facebook channels
 • Support and share content with your audience through your channels
 • Share this with your internal team
 • If you have expert advice which can help people look after themselves or each other during the COVID-19 crisis, please get in touch with us at [email protected]. This may be an existing or planned social media post from your own channels or an idea for a piece of content we could work on together.
 • We would also love to hear what you are doing to help the community during COVID-19, please could you add [email protected] to your mailing or press list.
 • If you have any further questions, contact one of the team [email protected]

Thank you.

Sganiwyd y neges hon am bob feirws hysbys wrth iddi adael Llywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru yn cymryd o ddifrif yr angen i ddiogelu eich data. Os cysylltwch â Llywodraeth Cymru, mae ein hysbysiad preifatrwydd yn esbonio sut rydym yn defnyddio eich gwybodaeth a sut rydym yn diogelu eich preifatrwydd. Rydym yn croesawu gohebiaeth yn Gymraeg. Byddwn yn anfon ateb yn Gymraeg i ohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg ac ni fydd gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi. On leaving the Welsh Government this email was scanned for all known viruses. The Welsh Government takes the protection of your data seriously. If you contact the Welsh Government then our Privacy Notice explains how we use your information and the ways in which we protect your privacy. We welcome receiving correspondence in Welsh. Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding in Welsh will not lead to a delay in responding.

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=hLTnRjZi-bs

Home and classroom learning resources for the week ahead
Social Care and Response Planning Sub Group

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content