Loading Events
Thumbnail 2 1

Meet the Funder Event/ Lottery New Fund For Environmental Projects

22nd October 2021 @ 10:00 am - 11:00 am
The National Lottery Community Funding Officers will be explaining the eligibility criterion for Lottery new fund for environmental Project

The National Lottery announced new fund £2.5 million for Environmental projects supporting communities across UK to take action on climate change. The deadline for the fund is 5pm 18th November 2021

The Fund is offering Voluntary community organisations from £1,000 to £10,000 to run projects that reflect what matters to your community and can be small in scale. They could cover an area like; food, transport, energy, waste and consumption and the natural environment.

You do not need to be an expert in any of these areas to apply. They are particularly interested to hear from people starting to think about taking action on climate change in their communities.

This Meet the Funder event is with the National Lottery Community Funding Officers will offer the opportunity to learn more about this new Lottery fund.. Please visit the Lottery website for more information: https://www.tnlcommunityfund.org.uk/funding/programmes/together-for-our-planet

By attending this Meet the Funder event we aim to give you the opportunity to:

  • Ask questions about the new fund for environmental projects including the application process.
  • Hear about who the fund is focused on supporting
  • Gain an insight into the decision-making processes led by the funder.
  • Receive advice direct from the National Lottery Community Funding Officers

When: Friday 22nd October 10 – 11am

Where: Microsoft Teams and the link will be sent through within 24 hours of the event taking place.

If you have any questions, you can contact us on 07973725335 or [email protected] – we’d love to hear from you!

Ynglŷn â’r digwyddiad hwn

Cyhoeddodd y Loteri Genedlaethol gronfa newydd gwerth £2.5 miliwn ar gyfer prosiectau Amgylcheddol sy’n cefnogi cymunedau ledled y DU i weithredu ar y newid yn yr hinsawdd. Y dyddiad cau ar gyfer y gronfa yw 5pm 18 Tachwedd 2021

Mae’r Gronfa yn cynnig £1,000 i £10,000 i sefydliadau cymunedol Gwirfoddol redeg prosiectau sy’n adlewyrchu’r hyn sy’n bwysig i’ch cymuned ac sy’n gallu bod yn fach o ran maint. Gallent gwmpasu ardal fel; bwyd, trafnidiaeth, ynni, gwastraff a defnydd a’r amgylchedd naturiol.

Nid oes angen i chi fod yn arbenigwr yn unrhyw un o’r meysydd hyn i wneud cais. Mae ganddynt ddiddordeb arbennig mewn clywed gan bobl sy’n dechrau meddwl am weithredu ar newid yn yr hinsawdd yn eu cymunedau.

Mae’r digwyddiad Cwrdd â’r Ariannwr gyda Swyddogion Ariannu Cymunedol y Loteri Genedlaethol yn cynnig cyfle i ddysgu mwy am y gronfa newydd hon. Ewch i’r wefan am fwy o wybodaeth: https://www.tnlcommunityfund.org.uk/welsh/funding/programmes/together-for-our-planet

Drwy fynychu’r digwyddiad Cwrdd â’r Ariannwr hwn ein nod yw rhoi’r cyfle i chi:

• Ofyn cwestiynau am y gronfa newydd ar gyfer prosiectau amgylcheddol gan gynnwys y broses ymgeisio.

• Clywed am bwy mae’r gronfa’n canolbwyntio ar gefnogi

• Cael cipolwg ar y prosesau gwneud penderfyniadau a arweinir gan yr ariannwr.

• Derbyn cyngor yn uniongyrchol gan Swyddogion Ariannu Cymunedol y Loteri Genedlaethol

Pryd: Dydd Gwener 22ain Hydref 10 – 11am

Lle: Bydd Microsoft Teams a’r ddolen yn cael eu hanfon drwodd o fewn 24 awr i’r digwyddiad gael ei gynnal.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, gallwch gysylltu â ni ar 07973725335 neu [email protected] – byddem wrth ein bodd yn clywed gennych!

Share This Event

  • This event has passed.

Organiser

Cardiff Third Sector Council C3SC
View Organiser Website
Skip to content