Latest NewsNews

Tasglu Cydraddoldeb Hiliol Caerdydd

Share this article

Mae anghydraddoldeb hiliol yn parhau i fodoli yng Nghaerdydd, Cymru a’r DU. Yn hydref 2020, bydd Cyngor Caerdydd yn cynnull Tasglu Cydraddoldeb Hiliol i fynd i’r afael â gwahaniaethu ar sail hil a hyrwyddo cydraddoldeb hiliol yn y ddinas.

Bydd y Tasglu yn arwain camau gweithredu cydlynol a strategol i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb yng Nghaerdydd, ar y cyd â’n partneriaid yn y sector cyhoeddus a chyflogwyr pwysig y ddinas. Bydd yn gyfrifol am hyrwyddo rhaglen o newid a thrawsnewid er mwyn creu dinas decach i’n preswylwyr o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig.
Yn ystod haf 2020, byddwn yn cynnal ymgynghoriad cyhoeddus ar ffrydiau gwaith â blaenoriaeth y Tasglu Cydraddoldeb Hiliol er mwyn deall beth ym marn ein preswylwyr yw’r problemau mwyaf, a’r cyfleoedd mwyaf, i drigolion Caerdydd sydd o gefndiroedd lleiafrifoedd ethnig, fel y gallwn ganolbwyntio ein syniadau a’n hadnoddau i ganfod yr atebion a fydd yn cael yr effaith fwyaf.

Galw am aelodau

Rydym yn chwilio am geisiadau ar gyfer Aelodaeth y Tasglu gan unigolion sydd â mewnwelediad a diddordeb mewn hil, ethnigrwydd a hawliau dynol sydd â’r gallu, y profiad, y cyfle a’r dylanwad i wneud newidiadau yn eu sector, eu diwydiant a’u sefydliadau.
Bydd Aelodau’r Tasglu Cydraddoldeb Hiliol yn cefnogi Cadeirydd y Tasglu, y Cynghorydd Saeed Ebrahim, i gyflawni rhaglen waith sy’n cyflawni’r amcanion canlynol:
  • ​Gweithio gyda chymunedau a sefydliadau Caerdydd i wella a blaenoriaethu cydraddoldeb hiliol er mwyn sicrhau dinas gynhwysol, gydlynol, ffyniannus a chynrychioliadol;
  • Arwain datblygwyr polisïau a strategaethau Caerdydd i sicrhau bod cydraddoldeb hiliol yn cael ei gynnwys yn eu holl waith;
  • Defnyddio pŵer cynnull y Cyngor i hyrwyddo cydraddoldeb hiliol yn y sectorau cyhoeddus, preifat a gwirfoddol, gan weithio’n agos, lle bo angen, gyda Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd;
  • Cydlynu camau gweithredu ac argymhellion i hybu cydraddoldeb hiliol, gan ganolbwyntio ar ffrydiau gwaith â blaenoriaeth wedi’u nodi trwy ymgynghori â phreswylwyr BAME y ddinas;
  • Adrodd am gynnydd o ran cydraddoldeb hiliol ac effaith gyffredinol anghydraddoldeb a gwahaniaethu ar gymunedau BAME yng Nghaerdydd.

Canllaw Ymgeisio a Ffurflen Gais​

Tags: , , , , , ,
Enwebiadau ar agor ar gyfer Gwobrau Gwirfoddoli Caerdydd 2020
Datganiad i’r Cyfryngau- COVID-19 a Chydraddoldeb

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content