Latest News

Wales Civil Society Newletter 18/04/19

Share this article

Wales Civil Society Forum logo 

Cylchlythyr / Newsletter

Ysbaid fer dros wyliau’r Pasg…


Ar ôl wythnosau o bwysau cynyddol a dyddiadau cau tyn ym myd Brexit – mae’r UE wedi caniatáu estyniad cyfaddawdol am 6 mis tan 31 Hydref ac mae pethau wedi arafu rywfaint.

Beth yw’r estyniad?

Mae’n rhyw fath o estyniad hyblyg (‘flextension’):

 • Os yw’r DU yn pasio’r cytundeb cyn 31 Hydref, bydd yn gadael ar ddiwrnod cyntaf y mis ar ôl ei gadarnhau.
 • Bydd yn gadael ar 1 Mehefin os nad yw’r DU yn cymryd rhan yn etholiadau Aelodau o Senedd Ewrop.
 • A bydd yn gadael ar 31 Hydref fan bellaf, ond rhaid i’r DU gymryd rhan yn etholiadau Aelodau o Senedd Ewrop er mwyn i hyn ddigwydd.

Y rheswm dros yr amseroedd hyn yw bod ar yr UE eisiau sicrhau nad yw Brexit yn ymyrryd yn y Comisiwn Ewropeaidd newydd.

A fydd y DU yn cymryd rhan yn etholiadau Aelodau o Senedd Ewrop? Bydd, fwy na thebyg…ond efallai ddim…

 • Mae’r Prif Weinidog yn awyddus i’w hosgoi, a bydd yn llwyddo i wneud hynny os yw’r cytundeb yn cael ei basio cyn 22 Mai.
 • Mae’r paratoadau wedi hen ddechrau ar eu cyfer, serch hynny, a’r dyddiad cau i gynnig ymgeiswyr yw 25 Ebrill.
 • Cynhelir y bleidlais ar 23 Mai a chyhoeddir y canlyniadau ar 26 Mai.
 • Bydd Aelodau newydd o Senedd Ewrop yn cymryd eu seddi ar 2 Gorffennaf.
 • Os yw’r cytundeb yn cael ei basio ar ôl yr etholiadau, ni fydd y 73 o Aelodau newydd y DU o Senedd Ewrop yn cymryd eu seddi.

Bydd modd i ddinasyddion y DU a’r UE bleidleisio, ond mae’r ganran sy’n pleidleisio yn y DU wedi bod yn isel iawn yn draddodiadol. Gallai’r etholiadau hyn fod yn wahanol iawn fodd bynnag ac mae angen i fudiadau baratoi at gyfnod cythryblus yn wleidyddol ac yn gymdeithasol, gan y bydd rhai’n ystyried yr etholiadau hyn yn rhyw fath o refferendwm arall.
 

A brief moment of Easter relief…


After weeks of increasing Brexit pressure and tight deadlines – the EU has granted a compromise extension of 6 months to 31 October and things have slowed down slightly.
What does the extension look like?
It has been termed a ‘flextension’:

 • If the UK passes the agreement before 31 October, it will leave on the first day of the month following ratification.
 • It will leave on 1 June if the UK does not hold MEP elections.
 • And at the latest it will leave on 31 October, but it must hold MEP elections for this to happen.

The reason for these timings is that the EU wishes to avoid any Brexit interference with the new EU Commission.
Will the UK take part in the MEP elections? Probably yes…but maybe not…

 • The Prime Minister is keen to avoid them, and she will if the agreement passes before 22 May.
 • Preparations are in full swing for them though and the deadline for submitting candidates is 25 April.
 • Voting will take place on 23 May and the results are announced on 26 May.
 • New MEP’s take up their seats on 2 July.
 • If the agreement is passed after the elections, the UK’s 73 new MEPs will not take their seats.

Both UK and EU citizens will be able to vote, though turnout in the UK has traditionally been very low. These elections may be very different however and organisations need to be prepared for a politically and socially charged event, as some will view this as a proxy-referendum.

 

Beth nesaf? Mwy o ansicrwydd…


Mae ASau ar doriad y Pasg ar hyn o bryd ac yn dychwelyd ar 23 Ebrill.

Mae trafodaethau rhwng Llafur a’r Ceidwadwyr yn dal i fynd rhagddynt, ond ymddengys nad ydynt wedi symud yn eu blaenau rhyw lawer.

Pan ddaw’r ASau yn ôl, efallai wir y gwelwn ni ragor o’r un pethau:

 • Rownd arall o bleidleisiau dangosol os yw’r trafodaethau rhwng Llafur a’r Ceidwadwyr yn methu.
 • Pleidlais ystyrlon arall ar y cytundeb ymadael.
 • Mae arweinydd newydd i’r Ceidwadwyr ac etholiad cyffredinol yn bosib hefyd.

Rydym yn gwybod mai Brexit heb gytundeb yw’r canlyniad awtomatig yn niffyg dim byd arall ar 31 Hydref. Nid yw busnesau yn arafu paratoadau at hyn tra mae rhai o adrannau Llywodraeth y DU yn gwneud hynny.

Dim ond y rhan gyntaf (a symlaf) o Brexit yw gadael yr UE!

Yn yr ail ran bydd angen dod i gytundeb ar y berthynas â’r UE yn y dyfodol a fydd yn broses fwy cymhleth.

Mae angen i fudiadau fod yn ymwybodol nawr y bydd y trafodaethau hyn yn torri ar draws holl fuddiannau’r sector.

Serch hynny, mae ffordd Llywodraeth y DU o wrando ar gymdeithas sifil a’r gweinyddiaethau datganoledig ynghylch Brexit hyd yma wedi bod ymhell o fod yn foddhaol. Ac eto bydd gwneud hynny’n fwyfwy pwysig, a bydd angen i’r sector allu cyfrannu at y broses drwyddi draw, yn enwedig o ystyried y gallai llawer fod yn ymwneud o hyd â fforymau Ewropeaidd ar ôl Brexit.

Mae’r UE wedi dweud ei fod eisoes wedi paratoi at y trafodaethau, ond ymddengys yn annhebygol fod Llywodraeth y DU yn barod. Gorau po gyntaf y mae’r sector yn ymbaratoi at gyfrannu. Mae’r Institute for Government wedi cyhoeddi adroddiad ynglŷn â hyn, gan argymell i Lywodraeth y DU sefydlu sianeli ymgysylltu ffurfiol.
 

What’s next? More uncertainty…

MP’s are currently on Easter recess and will return on 23 April.

Talks between Labour and the Conservatives are ongoing, but little progress appears to have been made.

When the MP’s return, we may well see more of the same:

 • Another round of indicative votes if the labour/conservative talks fail.
 • Another meaningful vote on the withdrawal agreement.
 • A change of conservative leadership and general election are also possible.

We know a ‘no-deal’ Brexit remains the legal default outcome on 31 October. Businesses are not slowing down preparations for this while some UK Government departments are.

Exiting the EU is only the first (and simplest) phase of Brexit!

Phase 2 involves reaching an agreement on the future relationship with the EU will be a more complex process.

Organisations need to be aware now that these negotiations will cut across the sector’s very broad range of interests.

However, the UK Government’s approach to listening to civil society and the devolved administrations on Brexit has so far left much to be desired. Yet doing so will be increasingly important, and the sector will need to be able to feed into the process throughout, especially given that many may still be involved in European fora after Brexit.

The EU has said it is already prepared for the talks, but it seems unlikely that the UK Government is. The sooner the sector prepares itself for input – the better. The Institute for Government has published a report on this, where they recommend that the UK Government set up formal channels for engagement.

 

Darllen pellach

Further reading

 

Amserlen Brexit

 • 23 Ebrill – ASau yn dychwelyd ar ôl Toriad y Pasg.
 • 22 Mai – Y dyddiad cau i basio’r cytundeb ymadael i osgoi etholiadau Aelodau o Senedd Ewrop.
 • 23 Mai – Cynnal etholiadau Aelodau o Senedd Ewrop.
 • 26 Mai – Canlyniadau’r etholiadau.
 • 30 Mai – 11 Mehefin – Toriad y Sulgwyn i ASau (efallai y bydd yn cael ei ganslo i basio’r cytundeb ymadael i sicrhau nad yw Aelodau sydd newydd eu hethol i Senedd Ewrop yn cymryd eu seddi ar 2 Gorffennaf).
 • 20 Mehefin – Yr UE i asesu ble mae’r DU arni.
 • 2 Gorffennaf – Dechrau tymor y Senedd Ewrop newydd.
 • 25 Gorffennaf – Dechrau disgwyliedig toriad yr haf i ASau.
 • Canol Awst – Dyddiad cau meddal i gynnal etholiad cyffredinol cyn i’r estyniad ddarfod.
 • Dechrau Medi – ASau yn dychwelyd ar ôl toriad yr haf.
 • 22 Medi – 8 Hydref – Toriad o’r Senedd ar gyfer cynadleddau’r pleidiau.
 • 10 Hydref – Dyddiad cau terfynol i gynnal etholiad cyffredinol neu ail refferendwm. Fwy na thebyg, byddai angen trydydd Estyniad pe bai yna newid sylweddol mor hwyr â hyn.
 • 17 Hydref – Uwchgynhadledd olaf yr UE cyn diwedd yr estyniad.
 • 31 Hydref – Diwedd yr Estyniad i Erthygl 50.

Upcoming Brexit Timeline

 • 23 April – MP’s return from Easter Recess.
 • 22 May – Deadline to pass with the withdrawal agreement to avoid MEP elections.
 • 23 May – MEP elections take place.
 • 26 May – Election results.
 • 30 May – 11 June – MP’s Withsun recess (might be cancelled to get withdrawal agreement passed to avoid the newly elected MEP’s taking their seats on 2 July).
 • 20 June – EU to assess UK’s progress.
 • 2 July – New European Parliament starts its term.
 • 25 July – Expected start of MP’s summer recess
 • Mid-August – soft deadline for getting in a general election in before the extension expires.
 • Early September – MP’s return from summer recess.
 • 22 September – 8 October – House rises for party conferences
 • 10 October – Cut off for a general election or 2nd referendum. A significant change this late would likely require a 3rd Extension.
 • 17 October – Final EU Summit before end of extension.
 • 31 October – End of Article 50 Extension.

Prosiect ar y cyd yw Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit rhwng Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol CaerdyddChyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) ac fe’i hariennir gan y Legal Education Foundation. Ei nod yw rhoi’r grym a’r gallu i’r trydydd sector ddeall proses Brexit, a chyfrannu ati, drwy ddarparu gwybodaeth hygyrch a chymorth cydlynydd.

The Wales Civil  Society Forum on Brexit is a joint project between Cardiff University’s Wales Governance Centreand Wales Council for Voluntary Action (WCVA) and is funded by the Legal Education Foundation. It aims to empower and enable the third sector to understand and engage with the Brexit process through providing accessible information and a coordinating role.

Copyright © 2019 Wales Civil Society Forum on Brexit All rights reserved.

Os hoffech chi ddad-danysgrifio, e-bostiwch [email protected].

If you would like to unsubscribe, please email [email protected].

Nid yw’r ffaith bod gwybodaeth gan drydydd parti wedi ei chynnwys yn golygu bod y wybodaeth yn cael ei chymeradwyo gan WCVA. Nid yw’r Fforwm yn cymryd cyfrifoldeb am ansawdd digwyddiadau, cynhyrchion neu wasanaethau trydydd parti. Nid yw’r Fforwm yn cymryd unrhyw atebolrwydd am unrhyw wall neu hepgoriadau.

Inclusion of third party information does not constitute an endorsement by the Forum. The Forum takes no responsibility for the quality of third party events, products or services featured. The Forum takes no liability for any error or omission.

Tŷ Baltig | Sgwâr Mount Stuart | Caerdydd | CF10 5FH

Baltic House | Mount Stuart Square | Cardiff | CF10 5FH

c3sc placeholder
Westminster Higher Education Forum Keynote Seminar
c3sc placeholder
Big Lunch

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content