Latest News

Wales Civil Society Forum on Brexit Newsletter: 20th September 2019

Share this article

Penawdau!

Rydym yn cynnal digwyddiad ar Fedi 25 o 1-4pm yng Nghaerdydd er mwyn trafod paratoi ar gyfer Brexit Heb Gytundeb (agenda wedi’i atodi). Os hoffech ddod, byddwch cystal ag ymuno yma

Rydym wedi dysgu bod Cronfa Parodrwydd Busnes Llywodraeth y DG i helpu paratoi ar gyfer Brexit yn agored ar gyfer derbyn cynigion gan fudiadau trydedd sector. Gall sefydliadau geisio am grantiau o dros £25,000 yma. Caiff ymatebion i geisiadau eu cyflwyno o fewn 5 diwrnod – ond Medi 30 2019 yw’r llinell derfyna rhaid gwario’r arian erbyn Hydref 31, 2019.

Bydd y Gymdeithas Frenhinol i Bobl Fyddar yng Nghaerdydd ar Fedi 23 i gynnig cymorth wyneb yn wyneb (gweler y poster sydd wedi ei atodi).

Lansiwyd porth sydd yn dod â gwasanaethau cymorth ynghyd i helpu dinasyddion bregus yr UE sydd yn ceisio am Gynllun Preswylio’r UE yng Nghymru: http://www.eusswales.com/

Mae Mudiadau Cymdeithas Sifil yng Ngogledd Iwerddon wedi lansio ymgyrch ‘NotoNoDeal’ . Mwy o wybodaeth am hyn ar gael yma .

Rydym wedi cydlynu llythyr agored i’r Prif Weinidog  mewn partneriaeth â Chynghrair Cymdeithas Sifil Brexit. Mae’n amlygu’r ffaith bod nifer o fudiadau trydedd sector yn bryderus iawn ynglŷn g oblygiadau Brexit Heb Gytundeb. Ers ei gyhoeddi ar Awst 29, casglwyd 95 llofnod. Os hoffech ychwanegu’ch enw iddo, byddwch cystal ag anfon e-bost atom ar [email protected]


 

Headlines!

 

We are hosting an event on 25 September from 1-4pm in Cardiff to discuss preparing for a no deal Brexit (agenda attached). If you would like to join, please sign up here

We have learned that the UK Government Business Readiness Fund to help prepare for Brexit is open to bids from third sector organisations. Organisations can apply for grants of over £25,000 here. Responses to bids are to be provided within 5 days of submission – but the deadline is 30 September 2019 and the funds must be spent by 31 October 2019

The Royal Association of Deaf People are in Cardiff on 23 September to provide one to one support (see attached poster).

A portal has launched bringing together support services to help vulnerable EU citizens applying for the EU Settlement Scheme in Wales: http://www.eusswales.com/

Civil Society Organisations in Northern Ireland have launched a ‘NotoNoDeal’ campaign. More information on this here.

In partnership with the Brexit Civil Society Alliance we have coordinated an open letter to the Prime Minister highlighting that many third sector organisations are deeply concerned about the implications of a no deal Brexit. Since its publication on 29 August it has reached around 95 signatures. If you would like to add your name to it, please email us at [email protected]

Gollwng Yellowhammer

Bu’r wythnosau diwethaf yn rhai hynod o gythryblus yn Ngwlad y Brexit. Yn ogystal â’r holl sôn am etholiad cyffredino, gohirio’r senedd, pasio deddfwriaeth yn erbyn Brexit Heb Gytundeb ta beth hynny ac achos o arwyddocâd cyfansoddiadol sylweddolyn parhau yn y Goruchaf Lys:
 
Gorfodwyd Llywodraeth y DG i gyhoeddi dogfen hefyd. Ceir ynddi ddarlun o’r senario gwaethaf posib yn dilyn gadael heb gytundeb. Darlun sydd yn achosi llawer o bryder a geir yn yr adroddiad ac ymhlith pwyntiau eraill a nodir ynddi, cyfeirir at y sylw bydd grwpiau incwm isel yn cael eu heffeithio ar lefel anghyfrannol.
 
Mae Llywodraeth Cymru hefyd wedi cyhoeddi ei chynllun ei hun hefyd sydd llawer yn fwy eglur wrth egluro byddai gadael heb gytundeb yn ‘drychinebus’ ac na fyddai modd o’i liniaru’n llwyr. 
 
Os hoffech fwy o wybodaeth ynglŷn â Yellowhammer – gweler hwn Eglurhad y Sefydliad Dros Lywodraethiant
 

Dropping the Yellowhammer

It has been an incredibly turbulent few weeks in Brexitland. In addition to talk of a general election, parliament being prorogued but passing legislation against a no deal Brexit anyway and an ongoing constitutionally significant Supreme Court case:

The UK Government has also been forced to publish an ‘Operation Yellowhammer document. It shows the worst case no deal scenario mapping and needless to say, it makes for worrying reading noting amongst other points, that low income groups will be disproportionately affected.

The Welsh Government has also published their own No Deal Action Plan here, which is much clearer in explaining that leaving without an agreement will be ‘catastrophic’ and cannot be fully mitigated.

If you would like more information on Yellowhammer – see this Institute for Government explainer.

Ydy Brexit Heb Gytundeb yn dal i fod yn bosib?

Ydy, mae hi – ond byddwn siŵr o fod yn gwybod mwy yn dilyn Uwchgynhadledd yr Undeb Ewropeaidd ar Hydref 17-18. Yn yr eglurhad a geir ym mhost y Sefydliad Dros Lywodraethiant – ymddengys bod y tabl yn tyfu er mwyn cynnwys mwy a mwy o ddewisiadau Brexit. 
 
Ond nac yw Deddf Benn yn rhwystro Brexit Heb Gytundeb?
 
Mae Deddf Benn yn gwneud Brexit Heb Gytundeb ar Hydref 31 yn fwy anodd, ond nid yw’n ei rwystro’n gyfan gwbl. Yn gryno, mae Deddf Benn: 

 • Yn ei wneud hi’n ofynnol ar y  Prif Weinidog i ofyn am estyniad hyd at Ionawr 31, 2020, os nad yw Aelodau Seneddol wedi derbyn cais i gynnal pleidlais ar Gytundeb Ymadael neu Adael Heb Gytundeb erbyn Hydref 19, 2019. 
 • Os yw’r UE yn cynnig estyniad- mae’n ofynnol  ar y Prif Weinidog i’w dderbyn.

Fodd bynnag, os yw’r UE yn cynnig estyniad hyd at ddiwrnod arall yn lle Ionawr 31, 2020 – rhaid i’r Prif Weinidog nail ai:

 • Dderbyn yr estyniad
 • Neu, o fewn dau ddiwrnod calendr, gofyn i Dŷ’r Cyffredin p’un a yw am ei dderbyn.

 
Yng ngwyneb hyn, ceir nifer o ffyrdd lle gallai’r DG orffen yn gadael yr UE heb gytundeb.  

 1. Gallwn fod yn gadael heb gytundeb yn nes ymlaen gan nad yw ymestyn y dyddiad yn datrys yr anghydfod.
 2. Gall fod gan y Prif Weinidog rhywfaint o le cyfreithiol i droi a sicrhau Brexit Heb Gytundeb  TRA HEFYD YN CYDYMFFURFIO gyda Deddf Benn. Wedi’r cyfan, mae wedi dweud eisoes y bydd yn “profi terfynau’r” ddeddfwriaeth.

  (Mae’n annhebygol y byddai yna ddigon o amser heb gael estyniad i allu gweithredu unrhyw gytundeb a gafwyd ar y pwynt hwn. Ond mae’r Athro Adam Cygan yn dadlau yn y post UK in a Changing EU ,pe bai hi’n mynd i’r eithaf, y gallai’r Prif Weinidog sicrhau cytundeb gan yr Undeb Ewropeaidd (sydd yn golygu nad yw Deddf Benn yn ei orfodi iddo ofyn am estyniad) ac yna gall ohirio’r senedd eto cyn y gall ei weithredu’n gyfreithiol.)
   

 3. Os yw’r UE yn awgrymu dyddiad ymestyniad arall yn hytrach nag Ionawr 31, 2019 – fe allai hynny rhoi cyfres o ddigwyddiadau ar waith  sydd yn golygu y byddai Tŷ’r Cyffredin, o dan Ddeddf Benn, yn gwrthwynebu’r dyddiad amgen, ac o’r herwydd byddai pŵer yn dychwelyd i’r Prif Weinidog.
 4. Gallai’r UE wrthod unrhyw gais am estyniad yn llwyr

Is a no deal Brexit still on the table?
 

Yes, it is – but we will probably know more after the 17-18 October EU Summit. As this Institute for Government post explains – the table appears to be growing to accommodate more and more Brexit options.

Doesn’t the Benn Act prevent a no-deal Brexit?

The Benn Act makes a no deal Brexit on the 31 October more difficult, but it doesn’t rule it out completely in the grand scheme of Brexit. In summary, the Benn Act:

 • requires the Prime Minister to request an extension to 31 January 2020, if by 19 October 2019 MP’s haven’t been asked to vote on a withdrawal agreement or to leave the EU without a deal. 
 • If the EU offers this extension – the Prime Minister is required to accept it.
 • However, if the EU offers an extension to a date other than 31 January 2020 – the prime minister must either:
  • Accept the extension
  • Or, within two calendar days, ask the House of Commons whether it wants to accept it.

In light of this there are several ways the UK could still end up leaving without an Agreement.

 1. We could be looking at no deal further down the line as extending this doesn’t solve the impasse. 
 1. There may be some legal wiggle room for the Prime Minister to find a way to a no deal Brexit AND comply with the Benn Act. He has, after all, been clear that he will ‘test the limits’ of the legislation. 
 • It is unlikely that there would be sufficient time without an extension to implement any deal agreed at this point. But Professor Adam Cygan argues in this UK in a Changing EU post, that in the extreme the Prime Minister could secure a deal from the EU (which means the Benn Act doesn’t force him to ask for an extension) and then prorogue parliament again before it has the chance to legally implement it. 
 1. If the EU suggests an extension date other than 31 January 2019 – this may set in motion a series of events under the Benn Act which could result in the House of Commons rejecting the alternate date, in which case power returns to the Prime Minister. 
 1. The EU could reject the request for an extension outright.

c3sc placeholder
Health and social care quality in Wales – governance and transparency, workforce development, and next steps for inspection, regulation and legislation
Diwrnod Rhyngwladol i Ddileu Trais yn erbyn Menywod a Diwrnod Rhuban Gwyn/ International Day for the Elimination of Violence Against Women and White Ribbon Day

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content