Latest News

Wales Civil Society Forum on Brexit Newsletter 14th June 2019

Share this article

(via Wales Civil Society Forum) 

Wales Civil Society Forum on Brexit Newsletter 

 

Gwaith yn parhau i baratoi at Brexit heb gytundeb…

Mae’r rownd gyntaf o bleidleisio dros arweinydd newydd y ceidwadwyr wedi’i chwblhau. Boris Johnson, sydd o’r farn y dylid gadael yr UE gyda chytundeb newydd (rhywbeth y mae’r UE wedi dweud yn gyson na fyddai’n ei ystyried), oedd ar y brig.

Mae ef wedi dweud hefyd na fydd yn ystyried estyniad pellach y tu hwnt i 31 Hydref ac na fydd yn diystyru’r posibilrwydd o adael heb gytundeb.

Mewn ymateb i’r tebygolrwydd cynyddol o ‘Brexit heb gytundeb’, ddydd Mercher 12 Mehefin ceisiodd ASau sicrhau rheolaeth dros amser seneddol nes ymlaen yn y mis, a oedd yn gam cyntaf tuag at rwystro’r canlyniad hwn.

Serch hynny, collwyd y bleidlais o 309 i 298 (gweler yr edefyn hwn ar twitter i gael eglurhad). Mae disgwyl y bydd y Siaradwr o blaid cyfleoedd pellach i wrthwynebu ‘Brexit heb gytundeb’, ond mewn gwirionedd mae amser yn brin iawn i wneud hynny oherwydd toriad yr Haf a chynadleddau’r pleidiau.

Yn y cyfamser, aeth Consortiwm Hawliau Dynol Gogledd Iwerddon ati’n ddiweddar i gydlynu datganiad gan gymdeithas sifil ar y niwed y gallai Brexit heb gytundeb ei achosi i’r sector.

Yn ogystal wythnos yma, cafodd nodyn gan y cabinet ei ddatgelu’n answyddogol a oedd yn dangos nad yw Llywodraeth y Deyrnas Unedig na masnachwyr yn barod at yr amhariad a ragwelir.

Adleisiwyd y pryder hwn ym Mhwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol y Cynulliad Cenedlaethol wrth iddo barhau i gasglu tystiolaeth ar barodrwydd at Brexit ar 3 Mehefin.

Nodwyd bod paratoi at Brexit heb gytundeb yn parhau’n her ac eglurodd y Ffederasiwn Busnesau Bach mai ‘ychydig iawn iawn o fusnesau sydd wrthi’n gwneud paratoadau’. Mae hyn yn rhannol oherwydd yr ansicrwydd cynyddol a’r adnoddau sylweddol sydd angen eu hymrwymo i’r gwaith.

Rhoddodd Jeremy Miles AC ddiweddariad hefyd ac egluro bod Llywodraeth Cymru, yn sgil newid yn yr amgylchiadau, wedi penderfynu newid ei safbwynt ar Brexit a lobïo dros 2il Refferendwm o blaid Aros.

 

Work continues on preparing for a ‘No-Deal’ Brexit…

The results are in from the first round of the conservative leadership voting. Boris Johnson, whose position on Brexit is to leave with a re-negotiated deal (something the EU has consistently said it would not entertain), emerged ahead of the pack.

He has also stated that he will not consider a further extension past 31 October and will not rule out a ‘no-deal’ Brexit.

Very much in response to the rising likelihood of a ‘no-deal Brexit’, MP’s attempted on Wednesday 12 June to secure control of parliamentary time later in the month as a first step to blocking this outcome. However, this was defeated by 309 to 298 (see this twitter thread for an explanation).

There is an expectation that the Speaker will favour further opportunities to oppose a ‘no-deal Brexit’, but realistically there is very little time to do so with the Summer recess and party conferences.

Meanwhile, the Human Rights Consortium in Northern Ireland recently coordinated a civil society statement on the potential damage of a no-deal Brexit for the sector. A cabinet note also leaked this week showing that UK Government and traders are not ready for the suspected disruption.

This concern was echoed in the EAAL Committee of the National Assembly when it continued its evidence gathering on Brexit preparedness on 3 June.

It was noted that preparing for a no-deal Brexit remains a challenge and the Federation of Small Businesses explained that ‘very, very few businesses were actually actively undertaking preparations’. This is partly due to the increasing uncertainty and considerable resource commitment the work requires.

Jeremy Miles AM also provided an update and clarified that due to shifting circumstances the Welsh Government has decided to change its position on Brexit and lobby for a 2nd Referendum from a Remain perspective.

 

Mewnfudo a’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE
 

Mae’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog i Ddinasyddion yr UE (EUSS) wedi bod ar waith ers diwedd mis Mawrth ac mae sawl mudiad wrthi’n sefydlu gwasanaethau cymorth a gwybodaeth i grwpiau o ddinasyddion bregus yr UE yng Nghymru.

Mae’r rhestr o fudiadau sydd wedi’u hariannu gan y Swyddfa Gartref (ledled y DU) ar gael yma ond gan gynnwys y rheini sydd wedi’u hariannu gan Lywodraeth Cymru, mae’r mudiadau canlynol yn cynllunio gwasanaethau yng Nghymru:

 • Mind Casnewydd
 • TGP Cymru
 • Cyngor Ar Bopeth (o’i swyddfeydd yn Sir y Fflint, Casnewydd, Caerdydd a’r Fro).
 • The 3Million / Settled (sy’n rhan o Gonsortiwm IOM).
 • Newfields Law yng Nghaerdydd.

Byddwn yn darparu rhagor o wybodaeth ynglŷn â beth mae’r gwasanaethau hyn yn ei ddarparu, a ble yng Nghymru, unwaith y mae’r wybodaeth honno ar gael.

 • Yn y cyfamser, mae’r Pwyllgor Materion Cartref wedi cyhoeddi adroddiad ar yr EUSS gan fynegi ei bryderon. Mae’n argymell sawl peth gan gynnwys cadarnhad ar bapur o statws ac ymgorffori hawliau yn y gyfraith.
 • Mae prosiect Eurochildren wedi cyhoeddi ymchwil gan ganfod bod Gwladolion yr UE wedi colli ffydd yn Llywodraeth y DU a’r Cynllun Preswylio’n Sefydlog ac yn teimlo eu bod yn cael eu gwthio i ymgeisio am Ddinasyddiaeth Brydeinig. Mae UK in a Changing EU hefyd wedi cyhoeddi blog ynglŷn â hyn.

Immigration and the EU Settlement Scheme (EUSS)

The EU Settlement Scheme has been live since the end of March and several organisations are in the process of setting up support and information services for groups of vulnerable EU citizens in Wales.

The list of organisations funded by the Home Office (UK wide) is available here however including those funded by the Welsh Government, the following organisations are planning services in Wales:

 • Newport Mind
 • TGP Cymru
 • Citizens Advice (based out of Flintshire, Newport, Cardiff and the Vale offices).
 • The 3Million / Settled (as a part of the IOM Consortium)
 • Newfields Law in Cardiff.

We will be following up with more information on the scope and geographic coverage of these services in Wales as and when it becomes available.

 • Meanwhile the Home Affairs Committee has published a report on the EUSS highlighting its concerns. It makes several recommendations from providing physical confirmation of status to enshrining rights in law.
 • The Eurochildren project has published research finding that EU Nationals have lost trust in UK Government and the Settled Status scheme and feel they are being pushed to apply for British Citizenship. UK in a Changing Europe have also published a blog on this.
 

Adroddiad Newydd ar Ddyfodol Cyllid yr UE

Mae’r Comisiwn Cydraddoldeb a Hawliau Dynol wedi lansio ei adroddiad ar Ddyfodol Cyllid ar gyfer Cydraddoldeb a Hawliau Dynol. Mae’n argymell wyth prif beth i Lywodraeth y DU, gan ddweud y dylai Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU wneud y canlynol:

 1. Sicrhau bod y cyllid yn aros yr un peth o ran maint, amcanion a meini prawf
 2. Osgoi oedi yn y cyllid pan ddaw’r rownd ariannu bresennol i ben
 3. Parhau i dargedu cyllid at grwpiau dan anfantais
 4. Cynnal cyllid a sefydlogrwydd tymor hir
 5. Symleiddio prosesau
 6. Gwella hyblygrwydd cyllid
 7. Parchu datganoli
 8. Gwella casglu data

Cafodd cynnig ynglŷn â Chronfa Ffyniant Gyffredin y DU ei ddadlau a’i basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru ar 11 Mehefin.

Mae’n nodi bod Llywodraeth y DU wedi methu â pharchu’r setliad datganoli wrth ddatblygu’r cynigion hyn, yn gresynu at y diffyg gwybodaeth gan Lywodraeth y DU ac yn gwrthod cronfa ganolog neu gronfa dan gyfarwyddyd y DU.

Tynnodd y ddadl sylw at ymchwil Communities in Charge sy’n dangos y byddai Cymru mewn perygl o golli dros £2.3bn o fuddsoddiad cyhoeddus dros 6 mlynedd (neu £743 y pen) pe bai’r cyllid newydd yn cael ei ddosbarthu yn yr un modd ag y mae Llywodraeth y DU yn dyrannu gwariant presennol ar faterion economaidd.

New Report on the Future of EU Funding

The Equality and Human Rights Commission have launched their report on the Future of Funding for Equality and Human Rights.  It makes eight main recommendations to UK Government, highlighting that the UK Shared Prosperity Fund should:

 1. Match existing funding in terms of quantum, objectives and criteria
 2. Avoid any pauses to funding after the current round ends
 3. Continue to target funding at disadvantaged groups
 4. Maintain long-term funding and stability
 5. Simplify and streamline processes
 6. Improve flexibility of funding
 7. Ensure devolution is respected
 8. Improve data collection. 

The National Assembly for Wales debated and passed a motion on the UK Shared Prosperity Fund on 11 June.

It notes that the UK Government has failed to respect the devolution settlement in developing these proposals, regrets the lack of information made available by UK Government and rejecting a centralised or UK-directed fund.

The debate drew attention to the Communities in Charge research showing that if the replacement funding used UK Government’s default approach to economic affairs spending, Wales, the most at risk region, risks missing out on over £2.3bn of public investment over 6 years (or £743 per head).


c3sc placeholder
Project 360° Newsletter Spring 2019
c3sc placeholder
Cardiff Commitment initiative

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content