Uncategorized @cy

Rhwydwaith Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd Caerdydd

Share this article

Rhwydwaith o bron i 400 o aelodau o sefydliadau trydydd sector a grwpiau cymunedol yw Rhwydwaith Plant, Pobl Ifanc a Theuluoedd Caerdydd (CCYPFN), sy’n gweithio er budd ac i wella lles plant, pobl ifanc, eu teuluoedd a’u gofalwyr yng Nghaerdydd.

Mae’r rhwydwaith yn cydlynu ac yn cynnal sianeli cyfathrebu rhwng y trydydd sector a’r sector statudol, gan roi cefnogaeth i gynrychiolwyr y trydydd sector i amryw grwpiau strategol ar draws Caerdydd.

Mae CCYPFN yn rhoi cyfle i aelodau:
 • Ddysgu mwy am waith sefydliadau trydydd sector eraill yng Nghaerdydd;
 • rhannu gwybodaeth ac arfer gorau, a chyfnewid syniadau gyda chydweithwyr o fewn ac ar draws sectorau;
 • bod yn rhan o un llais ar gyfer y trydydd sector yng Nghaerdydd;
 • ymgyrchu dros wasanaethau gwell a dylanwadu ar bolisi a strategaethau lleol, cenedlaethol a rhanbarthol;
 • codi problemau a nodi bylchau yn y ddarpariaeth o wasanaethau.
Aelodaeth am ddim

Mae aelodaeth yn rhad ac am ddim ac ar agor i aelodau C3SC sy’n gweithio gyda phlant, pobl ifanc (0-25 oed), eu teuluoedd a’u gofalwyr yng Nghaerdydd. Gall hyn gynnwys swyddfeydd neu brosiectau lleol sefydliadau trydydd sector cenedlaethol neu ranbarthol os yw’r swyddfeydd neu’r prosiectau hynny wedi’u lleoli yng Nghaerdydd.

Cylch gorchwyl rhwydwaith CCYPFN

Digwyddiadau’r rhwydwaith

Bydd y cyfarfod rhwydwaith nesaf: i ddod yn fuan

Eitemau’r Agenda;

 • Adroddiad ar Effeithiolrwydd Gwasanaethau Cymdeithasol
 • Dinasoedd Cyfeillgar i Blant
 • Adolygiad o’r rhwydwaith
Agenda

Oes gennych chi eitem ar gyfer yr agenda neu awgrymiadau ar gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol; fformat, pwnc, siaradwyr neu leoliadau?

Hoffech chi gynnal cyfarfodydd y rhwydwaith yn y dyfodol?

E-bostiwch: [email protected]

Cylchlythyr

Rydym yn anfon cylchlythyrau rheolaidd at aelodau’r rhwydwaith. Os oes gennych wybodaeth, digwyddiadau neu newyddion i’w rhannu gyda’r rhwydwaith, e-bostiwch: [email protected]

Cylchlythyrau blaenorol

Newyddion a gwybodaeth arall
 • Pan fydd person ifanc yn anfon neges destun at 07520 615 718 byddant yn cysylltu â Nyrs Ysgol lle gallant gael cyngor, gwybodaeth a chefnogaeth yn gyfrinachol. Mae’r gwasanaeth yn weithredol o ddydd Llun i ddydd Gwener, ac ar adegau eraill bydd system negeseuon bownsio yn ôl a fydd yn cynnig manylion cyswllt amrywiol ar gyfer sefydliadau eraill. Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro yw’r cyntaf yng Nghymru i gynnig y gwasanaeth, sy’n cael ei ddefnyddio’n helaeth ar draws Lloegr. Mae Chat Health yn wasanaeth ychwanegol i sesiynau galw heibio wythnosol Nyrsys Ysgol, sy’n cael eu hadolygu ar hyn o bryd i sicrhau bod gan staff bob erfyn hanfodol i gefnogi problemau emosiynol ac iechyd meddwl.
 • Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Mae fersiwn ddiwygiedig o ‘Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: Egwyddorion a Dibenion’ wedi’i llunio. Fe’i hysgrifennwyd ar y cyd a’i noddi gan Gyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol, Grŵp Prif Swyddogion Ieuenctid Cymru a Chyngor y Gweithlu Addysg.
 • Byrddau Diogelu Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro: Mae Cylchlythyr y Gaeaf bellach ar gael ar y wefan https://www.cardiffandvalersb.co.uk/wp-content/uploads/RSB-Newsletter-winter-19.docx.pdf
 • “Cadw pobl yn iach”: Symud Mwy, Bwyta’n Dda – Creu Fframwaith Pwysau Iach ar gyfer Caerdydd a Bro Morgannwg: Gyda’n gilydd rydym eisoes wedi gwneud cynnydd da iawn ar draws Caerdydd a Bro Morgannwg, wrth gadw pobl yn iach, trwy ein cynlluniau lles, ein Cynlluniau Ardal a’n cynlluniau sefydliadol, ond mae gennym lawer mwy i’w wneud os ydym am fod y gorau yng Nghymru ac yn y DU ac os am fod yn esiampl o arfer da yn rhyngwladol. Un o’r heriau a wynebwn yw sut y gallwn annog a chefnogi pobl i gyrraedd pwysau iach, gan greu cyfleoedd ac amgylcheddau iach o amgylch bwyd ac ymarfer corff. Mae’n rhan allweddol o les, o’r cyfnod cyn-geni, hyd at yr arddegau, wedi tyfu’n oedolyn ac wrth dyfu’n hŷn. Mae pwysau afiach yn dod yn norm. Rydym am osod yr her o sut gallwn, gyda’n gilydd, wneud popeth o fewn ein gallu i ysgogi newid ar draws ein sefydliadau a’n timau wrth weithredu ar bwysau iach.

Dewch i’n helpu ni i wneud hynny, a byddwch yn rhan o’n sgwrs i wireddu ein camau gweithredu ar y cyd am y 4-5 mlynedd nesaf!

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

Oes gennych chi gwestiwn i Gyngor Caerdydd?

Nod pwyllgor craffu Cyngor Dinas Caerdydd yw sicrhau bod llais a phryderon y cyhoedd yn dylanwadu ar bolisi ac ar welliannau i wasanaethau.

Dyddiadau cyfarfodydd nesaf Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc

Dolenni defnyddiol
Hyfforddiant
I ddysgu mwy:

E-bostiwch Thomas Crockett yn [email protected] neu ffoniwch hi ar 07973 725 502 os hoffech ddysgu mwy am ymuno â’r rhwydwaith.

 

 

Comisiynu
Prentisiaethau i Bawb!

Join Our Community

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff to follow discussions on various social and or business topics, get support to run or start a project, Community Interest group or charity, find funding, share documents and photos, follow and meet new friends, find jobs and volunteering opportunities, find, rate and provide your feedback to us and other organisations.

Join Our
Community

noun Community 1852937

C3SC’s Community Platform is a free virtual social network for residents of Cardiff. Register now to share your views, contribute to your community and provide your feedback to us and other organisations.

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Skip to content