Latest News

Opportunities for School Engagement | Cyfleoedd ar gyfer Ymgysylltu ag Ysgolion

Share this article

Opportunities for School Engagement | Cyfleoedd ar gyfer Ymgysylltu ag Ysgolion

The below article emphasises the importance of engaging with pupils as early as primary school to make sure we are broadening their horizons:

https://www.bbc.co.uk/news/education-50042459

A very interesting read!

Opportunities for School Engagement

We are looking for organisations to support the below school engagement opportunities. If you can support please let me know:

 1. 1.Corpus Christi cluster Open Your Eyes Week

Thursday 7th November

1.30pm – St Philip Evans Primary School, 340 Coed-Y-Gores, Llanedeyrn, Cardiff CF23 7NX (year 6, 45 min workshop)

Friday 8th November

1.30pm – St Philip Evans Primary School, 340 Coed-Y-Gores, Llanedeyrn, Cardiff CF23 7NX (year 6, 45 min workshop)

 1. 2.Llanishen High School cluster Open Your Eyes Week

Friday 15th November

8.30am – Llanishen High School, Heol Hir, Cardiff CF14 5YL (year 7 assembly talk)

11am – Ton Yr Ywen Primary School, Maes-Y-Coed Rd, Cardiff CF14 4HG (year 6, 45 min workshop)

1.30pm – Coed Glas Primary School, Ty-Glas Ave, LLanishen, Cardiff CF14 5DW (year 6, 45 min workshop)

1.30pm – Llysfaen Primary School, 7 Rowan Way, Lisvane, Cardiff CF14 0TB (year 6, 45 min workshop)

 1. 3.STEM Opportunities – Severn Primary School, Canton

 

Severn Primary are looking for STEM opportunities for their year 4 pupils. If your organisation can support STEM activity with year 4 pupils then please let us know and we can introduce you to the school to progress.

 1. 4.School Governor Vacancy – Ffederasiwn y Ddraig

A governor vacancy is available on a new governing body for a federation consisting of 2 welsh medium primary schools – Ysgol Bro Eirwg in Llanrumney and Ysgol Pen y Pîl in Trowbridge.

Please find attached further information. If you are interested in the position please email [email protected] and cc [email protected]

 1. 5.Ysgol Bro Edern – Sponsorship opportunities for ‘F1 in Schools Challenge’

Ysgol Bro Edern is a welsh medium comprehensive school who are taking part in the ‘F1 in Schools challenge’ which is a not-for-profit educational organisation. This competition provides wonderful STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) opportunities that will benefit the pupils development in a real-world context.

The school are reaching out to businesses, local and around Cardiff, with sponsorship opportunities  for their entry into the Welsh national competition.

Please find attached further information regarding the sponsorship opportunities. If you are able to support please email [email protected] & cc [email protected]

 1. 6.Cardiff West Community High School – Industry Focus Terms

Cardiff West Community High School, Ely, are looking to engage with businesses from industry relevant to their industry focus during each term. Please see below their industry focus for the academic year:

 • 4th November – 20th December – Advanced Materials & Manufacturing
 • 6th January – 3rd April – Health, Social Care, Leisure & Tourism
 • 20th April – 23rd May – Financial, Legal and Professional Services
 • 1st June – 17th July – Construction

If you would like to support please let us know and we will introduce you to the Deputy Head Teacher, Gill Lee.

 1. 7.Radyr Comprehensive School – Lunchtime Guest Speaker Programme

At Radyr Comprehensive School, they have a lunchtime guest speaker programme and typically have around 200 guest speakers each year.  The majority of these are at lunchtime as they tend to be about specialised courses or careers.  The guest speaker sessions are 12.20pm-1pm.

Alternatively if a company felt they would just like to set up a stand one lunchtime in their study room so students could pick up information, or chat about career options that would be fine as well.

If you are interested in supporting any sessions then please email [email protected] and cc [email protected]

 1. 8.St Teilo’s CiW High School cluster Open Your Eyes Week – w/c Monday 20th January 2020

We are now looking for organisations to support the above Open Your Eyes Week for year 6 pupils in primary and the year 7’s in St Teilo’s. Please see below the list of schools taking part:

 • All Saints C.W Primary School, Ael-Y-Bryn, Llanedeyrn, Cardiff, CF23 9LF
 • Llanedeyrn Primary School, Llanedeyrn Drive, Llanedeyrn, Cardiff, CF23 9JN
 • Springwood Primary School, Pennsylvania, Llanedeyrn, Cardiff, CF23 9LS
 • St David’s C.W Primary School, Bryn Celyn, Pentwyn, Cardiff, CF23 7ED
 • Bishop Childs C.W Primary School, Willowbrook Drive, St Mellons, Cardiff, CF3 0AY
 • St Mellons C.W Primary School, Dunster Road, Llanrumney, Cardiff, CF3 5TP
 • St Teilo’s High School, Circle Way East, Llanedeyrn, Cardiff CF23 9PD

The primary school sessions will take place at 11am and 2pm/2.30pm. St Teilo’s sessions will be for a group of 30 pupils at either 9:40am-10:40am or 11:30am-12:30pm.

If you would like to support please let me know which school/schools and what times you are available.

 1. 9.Work Experience placements for pupils from Cardiff West Community High School, June 2020

We are still looking for businesses to sponsor  a week’s work experience placements for year 10 pupils, w/c 29th June 2020.

If you would like to support or find out further information, please follow the link below:

https://cardiffcommitment.co.uk/work-experience/

Ymhellach i’ch ymgysylltiad ag Ymrwymiad Caerdydd, roeddwn i’n meddwl y bydd yr erthygl isod o ddiddordeb. Mae’n pwysleisio pwysigrwydd ymgysylltu â disgyblion mor gynnar â’r ysgol gynradd i sicrhau ein bod yn ehangu eu gorwelion:

https://www.bbc.co.uk/news/education-50042459

Darlleniad diddorol iawn!

Rydymyn chwilio am sefydliadau i gefnogi cyfleoedd ymgysylltu ag ysgolion. Os gallwch chi gefnogi, rhowch wybod i mi:

 1. 1.Clwstwr Corpus Christi Agorwch Wythnos Eich Llygaid

Dydd Iau 7fed Tachwedd

1.30pm – Ysgol Gynradd St Philip Evans, 340 Coed-Y-Gores, Llanedeyrn, Caerdydd CF23 7NX (gweithdy blwyddyn 6, 45 munud)

Dydd Gwener 8fed Tachwedd

1.30pm – Ysgol Gynradd St Philip Evans, 340 Coed-Y-Gores, Llanedeyrn, Caerdydd CF23 7NX (gweithdy blwyddyn 6, 45 munud)

 1. 2.Clwstwr Ysgol Uwchradd Llanishen yn Agor Wythnos Eich Llygaid

Dydd Gwener 15fed Tachwedd

8.30am – Ysgol Uwchradd Llanishen, Heol Hir, Caerdydd CF14 5YL (sgwrs gwasanaeth blwyddyn 7)

11am – Ysgol Gynradd Ton Yr Ywen, Maes-Y-Coed Rd, Caerdydd CF14 4HG (gweithdy blwyddyn 6, 45 munud)

1.30pm – Ysgol Gynradd Coed Glas, Ty-Glas Ave, LLanishen, Caerdydd CF14 5DW (gweithdy blwyddyn 6, 45 munud)

1.30pm – Ysgol Gynradd Llysfaen, 7 Rowan Way, Lisvane, Caerdydd CF14 0TB (gweithdy blwyddyn 6, 45 munud)

 1. 3.Cyfleoedd STEM – Ysgol Gynradd Hafren, Treganna

Mae Ysgol Gynradd Hafren yn chwilio am gyfleoedd STEM ar gyfer eu disgyblion blwyddyn 4. Os gall eich sefydliad gefnogi gweithgaredd STEM gyda disgyblion blwyddyn 4 yna rhowch wybod i ni a gallwn eich cyflwyno i’r ysgol i symud ymlaen.

 1. 4.Swydd Wag Llywodraethwr Ysgol – Ffederasiwn y Ddraig

Mae swydd wag llywodraethwr ar gael ar gorff llywodraethu newydd ar gyfer ffederasiwn sy’n cynnwys 2 ysgol gynradd Gymraeg – Ysgol Bro Eirwg yn Llanrumney ac Ysgol Pen y Pîl yn Trowbridge.

Mae gwybodaeth bellach ynghlwm. Os oes gennych ddiddordeb yn y swydd, e-bostiwch [email protected] a cc [email protected]

 1. 5.Ysgol Bro Edern – Cyfleoedd nawdd ar gyfer ‘Her F1 mewn Ysgolion’

Mae Ysgol Bro Edern yn ysgol gynhwysfawr ganolig Gymraeg sy’n cymryd rhan yn yr her ‘F1 in Schools’ sy’n sefydliad addysgol dielw. Mae’r gystadleuaeth hon yn darparu cyfleoedd gwych STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg) a fydd o fudd i ddatblygiad y disgyblion mewn cyd-destun byd go iawn.

Mae’r ysgol yn estyn allan at fusnesau, lleol ac o amgylch Caerdydd, gyda chyfleoedd noddi ar gyfer eu mynediad i gystadleuaeth genedlaethol Cymru.

Mae gwybodaeth bellach ynghlwm am y cyfleoedd noddi. Os gallwch chi gefnogi e-bostiwch [email protected] & cc [email protected]

 1. 6.Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd – Telerau Ffocws y Diwydiant

Mae Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd, Trelái, yn edrych i ymgysylltu â busnesau o ddiwydiant sy’n berthnasol i’w ffocws ar y diwydiant yn ystod pob tymor. Gweler isod eu ffocws ar y diwydiant am y flwyddyn academaidd:

Os hoffech chi gefnogi, rhowch wybod i ni a byddwn yn eich cyflwyno i’r Dirprwy Bennaeth, Gill Lee.

 1. 7.Ysgol Gyfun Radyr – Rhaglen Siaradwr Gwadd Amser Cinio

Yn Ysgol Gyfun Radyr, mae ganddyn nhw raglen siaradwr gwadd amser cinio ac fel rheol mae ganddyn nhw oddeutu 200 o siaradwyr gwadd bob blwyddyn. Mae’r mwyafrif o’r rhain amser cinio gan eu bod yn tueddu i ymwneud â chyrsiau neu yrfaoedd arbenigol. Y sesiynau siaradwr gwadd yw 12.20pm-1pm.

Fel arall, pe bai cwmni’n teimlo yr hoffent sefydlu stondin un amser cinio yn eu hystafell astudio fel y gallai myfyrwyr godi gwybodaeth, neu sgwrsio am opsiynau gyrfa a fyddai’n iawn hefyd.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cefnogi unrhyw sesiynau yna e-bostiwch [email protected]  a cc [email protected]

 1. 8.Clwstwr Ysgol Uwchradd St Teilo’s CiW Agorwch Wythnos Eich Llygaid – w / c dydd Llun 20fed Ionawr 2020

Rydym nawr yn chwilio am sefydliadau i gefnogi’r Wythnos Agor Eich Llygaid uchod ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 yn y cynradd a’r flwyddyn 7 yn St Teilo’s. Gweler isod y rhestr o ysgolion sy’n cymryd rhan:

• Ysgol Gynradd C.W yr Holl Saint, Ael-Y-Bryn, Llanedeyrn, Caerdydd, CF23 9LF

• Ysgol Gynradd Llanedeyrn, Llanedeyrn Drive, Llanedeyrn, Caerdydd, CF23 9JN

• Ysgol Gynradd Springwood, Pennsylvania, Llanedeyrn, Caerdydd, CF23 9LS

• Ysgol Gynradd C.W Dewi Sant, Bryn Celyn, Pentwyn, Caerdydd, CF23 7ED

• Ysgol Gynradd Bishop Childs C.W, Willowbrook Drive, St Mellons, Caerdydd, CF3 0AY

• Ysgol Gynradd St Mellons C.W, Dunster Road, Llanrumney, Caerdydd, CF3 5TP

• Ysgol Uwchradd St Teilo’s, Circle Way East, Llanedeyrn, Caerdydd CF23 9PD

Bydd y sesiynau ysgol gynradd yn cael eu cynnal am 11am a 2 pm / 2.30pm. Bydd sesiynau St Teilo ar gyfer grŵp o 30 o ddisgyblion naill ai rhwng 9:40 am-10: 40am neu 11:30 am-12: 30pm.

Os hoffech chi gefnogi, rhowch wybod i mi pa ysgol / ysgolion a pha amseroedd rydych chi ar gael.

 1. 9.Lleoliadau Profiad Gwaith i ddisgyblion o Ysgol Uwchradd Gymunedol Gorllewin Caerdydd, Mehefin 2020

Rydym yn dal i chwilio am fusnesau i noddi lleoliadau profiad gwaith wythnos ar gyfer disgyblion blwyddyn 10, w / c 29 Mehefin 2020.

Os hoffech chi gefnogi neu ddarganfod mwy o wybodaeth, dilynwch y ddolen isod:

https://cardiffcommitment.co.uk/cy/lleoliadau-profiad-gwaith/

c3sc placeholder
Oct 2019 Info Burst (002)
c3sc placeholder
Swydd Wag Llywidraethwr Ysgol School Governor Vacancy

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content