Latest News

Inspire! Adult Learning Awards 2020 – NOMINATIONS OPEN / Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion 2020 – ENWEBIDAU AR AGOR

Share this article

 
Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion

Dyddiad cau: 31 Ionawr 2020

 
 
 
 
Rydym wedi agor enwebiadau ar gyfer Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion. Byddwch yn rhan o ddathliad ysbrydoledig o ddysgu gydol oes.

Mae’r enwebiadau’n cau ar 31 Ionawr 2020.


Am beth ydyn ni’n edrych?

 
Rydym yn edrych am unigolion, teuluoedd, prosiectau a sefydliadau y bydd eu llwyddiannau dysgu yn ysbrydoli eraill i ddychwelyd i ddysgu neu fynd ati i ddysgu – pobl sydd wedi gwella eu bywydau eu hunain a/neu fywydau pobl eraill ac wedi sicrhau profiad cadarnhaol neu newid-bywyd o addysg oedolion.


Gwobrau unigol

 • Mewn i Waith
 • Oedolyn Ifanc
 • Newid Bywyd a Chynnydd
 • Iechyd a Llesiant
 • Heneiddio’n Dda
 • Dechrau Arni – Dechreuwyr Cymraeg
 • Gorffennol Gwahanol – Rhannu Dyfodol

Gwobrau grŵp

 • Community Project
 • Closing the Gap
 • Skills at Work
 
Inspire! Adult Learning Awards

Closing date: 31 January 2020
We have opened nominations for the Inspire! Adult Learning Awards 2020 – be part of an inspirational celebration of lifelong learning.

Nominations close 31 January 2020.


What are we looking for?


We are looking for individuals, families, projects and organisations whose learning achievements will inspire others to return to or take up learning – people who have improved their lives and / or the lives of others and gained a positive or life-changing experience from adult learning.
Individual awards
 • Into Work
 • Young Adult
 • Life Change and Progression
 • Health and Wellbeing
 • Ageing Well
 • Starting Out – Welsh Beginner
 • Different Past – Shared Futures


Group awards

 • Community Project
 • Closing the Gap
 • Skills at Work


 
Cyflwyno eich enwebiad
 

Cyn i chi ddechrau ar eich enwebiad, darllenwch drwy ein dogfen canllawiau a chategorïau a sicrhau eich bod yn cyflawni’r holl feini prawf.

Ar-lein: Y ffordd rwyddaf a chyflymaf i gyflwyno eich enwebiad yw drwy lenwi a chyflwyno ffurflen enwebu ar-lein.

Drwy e-bost neu’r post: E-bostiwch eich ffurflen enwebu wedi’i llenwi ar ffurf dogfen Word at:
[email protected] neu ei hanfon drwy’r post at: Sefydliad Dysgu a Gwaith, 3ydd Llawr, 35 Heol y Gadeirlan, Caerdydd, CF11 9HB.

Lawrlwythwch y dogfennau islaw:

Dalen Canllawiau a Chategorïau
 Ysbrydoli! awgrymiadau enwebiadau
Ffurflen enwebu Gwobrau Ysbrydoli!Y dyddiad cau ar gyfer enwebiadau yw:
Dydd Gwener 31 Ionawr 2020

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am broses enwebu Ysbrydoli! cysylltwch â
[email protected]

 
Submitting your nomination
Before you start your nomination, read through our guidance and categories document and ensure that you fully meet the criteria.

Online: The easiest and quickest way to submit your nomination is by completing and submitting an online nomination form.

By email or post: Email your completed Word document nomination form to [email protected] or send it by post to: Learning and Work Institute, 3rd Floor, 35 Cathedral Road, Cardiff, CF11 9HB.


Download the documents below:


The closing date for entries is:

Friday 31 January 2020

If you have any queries about the Inspire! nominations process, contact [email protected]
 
Arian i Bawb
 
Hoffem glywed am bobl, cymunedau, ysgolion a gweithleoedd ar draws Cymru. Rhannwch a lledaenwch wybodaeth i’ch rhwydweithiau a rhanddeiliaid ac annog ceisiadau os gwelwch yn dda. Dymunwn wneud 2020 yn ddathliad gwych o ddysgu gydol oes yng Nghymru.


Gallwch lawrlwytho copi o’n taflen Gwobrau Ysbrydoli! a lledaenu’r neges drwy eich llwyfannau cyfryngau cymdeithasol.
Promote the awards
We’d like to hear about people, communities, schools and workplaces from across Wales. Please share and cascade information to your networks and stakeholders and encourage entries. We’d like to make 2020 a fantastic celebration of lifelong learning in Wales.

You can download a copy of our Inspire! Awards flyer and spread the message through your social media platforms.


 
Yn y llun gwelir Andrea Garvey, Prif Ddysgwyr Ysbrydoli! y Flwyddyn 2019 yn derbyn ei gwobr.
Inspire! Adult Learner of the Year for 2019, Andrea Garvey pictured picking up her award.
Newid straeon
Changing stories
Ers ennill y wobr mae Andrea wedi siarad mewn digwyddiadau polisi cenedlaethol a chafodd sylw yn Woman Magazine.


Andrea says:

“Fe ddewisais godi un cam ar y tro a derbyn y da gyda’r drwg. Peidiwch â meddwl gormod am rwystrau a pheidiwch edrych yn rhy bell ymlaen. Cewch eich synnu faint y gallwch ei gyflawni – rwy’n gwybod hynny, oherwydd i mi gyflawni fy mreuddwyd.”
Since winning the award Andrea has spoken at national policy events and featured in Woman Magazine.


Andrea says:
“I chose to rise one step at a time and accepting the good with the bad. Don’t think too much about hurdles and don’t look too far ahead. You will be surprised at how much you can achieve – I know because I achieved my dream.”

 
 
 
“Wnes i erioed ddychmygu y gallai bywyd fod fel hyn. Fe wnaeth addysg fy siomi y tro cyntaf, ond rwyf mor falch i mi gael ail gyfle.”

John Spence, enillydd gwobr 2018

“Mae dysgu Saesneg wedi newid fy mywyd, gallaf gael llais. Efallai y byddaf yn aros yng Nghymru, efallai yn teithio’r byd neu efallai un diwrnod bydd yn ddiogel i mi ddychwelyd i Syria.”

Tarek Zou Alghena, enillydd gwobr 2019

“Mae’r holl heriau wedi fy ngwneud hyd yn oed yn fwy penderfynol i fanteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd a gefais. Mae dod i’r coleg a chael fy nghymwysterau wedi rhoi strwythur, cyfeillgarwch a dyfodol i fi.”

Jimama Ansumana, enillydd gwobr 2017

 
“I never imagined life could be like this. I was failed by education the first time, but I am so glad I was given a second chance.”  

John Spence, 2018 award winner

“Learning English has changed my life, I can have a voice. Maybe I’ll stay in Wales, maybe travel the world or maybe one day it will be safe for me to return to Syria.”

Tarek Zou Alghena, 2019 award winner

“All the challenges have made me even more determined to make the most of the opportunities I’ve been given. Coming to college and getting my qualifications has brought me structure, friendship and a future.”

Jimama Ansumana, 2017 award winner

 
Dyddiadau i’ch dyddiadur
Dates for your diary
Wythnos Addysg Oedolion: 22 – 28 Mehefin 2020

Bydd yr Wythnos Addysg Oedolion rhedeg rhwng 22-28 Mehefin 2020, a chaiff digwyddiadau rhoi cynnig arni eu hyrwyddo ar draws mis Mehefin i gyd. Cysylltwch â ni os hoffech gymryd rhan, ymuno â’n rhestr bostio neu wirio ein gwefan am y newyddion diweddaraf.

Byddwn yn cyhoeddi galwad am gynigion ar gyfer ein Cronfa Grantiau cyn hir, ynghyd â mwy o syniadau, adnoddau a chyngor.

Adult Learners’ Week: 22 – 28 June
2020
Adult Learners’ Week will run from 22-28 June 2020, with have a go events promoted across the whole of June. If you want to get involved please contact us to find out more, join our mailing list or check our the website for the latest news

We’ll be releasing a call for applications for our Grant Fund soon, together with further ideas, resources and advice.

 
 
Mae Gwobrau Ysbrydoli! Addysg Oedolion a’r Wythnos Addysg Oedolion yn ymgyrch partneriaeth a gefnogir gan Lywodraeth Cymru.

Diolch i’n partneriaid y Brifysgol Agored yng Nghymru, Y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol ac Agored Cymru am eu cefnogaeth barhaus ac am noddi gwobrau eleni.

Cysylltwch â ni os gwelwch yn dda i gael pecyn nawdd os hoffech noddi Gwobrau Ysbrydoli!
 
The Inspire! Adult Learning Awards and Adult Learners’ Week is a partnership campaign supported by the Welsh Government.  
 
Thank you to our partners The Open University in Wales, National Centre for Learning Welsh and Agored Cymru for their continued support and for sponsoring this year’s awards
 
If you would like to sponsor the Inspire! Awards, please do get in touch for a sponsorship pack.
 
 
Cysylltu L&W Caerlŷr (+44) 0116 204 4200 | Llundain (+44) 020 7582 7221 | Caerdydd (+44) 0292 037 0900
Contact L&W Leicester (+44) 0116 204 4200 | London (+44) 020 7582 7221 | Cardiff (+44) 0292 037 0900

 
 

 
Sefydliad Dysgu a Gwaith
Learning and Work Institute Wales
c3sc placeholder
RCC AGM Agenda 6pm Wed 27 November 2019
c3sc placeholder
Commercial Director Job Description

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content