Hwb Gwybodaeth Coronafirws COVID-19

Mae’r dudalen hon yn cynnwys y wybodaeth ddiweddaraf sydd ar gael ar COVID-19 sy’n berthnasol i’r Trydydd Sector. Byddwn yn diweddaru’r dogfennau a’r dolenni ar y dudalen hon pan fyddwn yn cyhoeddi, neu’n cael gwybod, canllawiau neu gyngor wedi’u diweddaru.

Annwyl bawb, gobeithio eich bod yn iawn.

Dilynwch y ddolen i weld diweddariad dyddiol heddiw a’r ffigurau dangosfwrdd diweddaraf. Rwyf hefyd wedi atodi’r ddogfen ganllaw gyhoeddedig sydd wedi’i diweddaru, fel arfer.

     5CE88F43

Mae diweddariad yr wythnos hon yn cynnwys:

·        Mesurau newydd Llywodraeth Cymru i atal achosion coronafeirws pellach

·        Golchi dwylo

·        Profi Olrhain Diogelu

·        Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru

·        Curwch Ffliw

·        Atwrneiaeth Arhosol

Mae Iechyd Cyhoeddus Cymru yn croesawu’r camau newydd sy’n cael eu cymryd gan Lywodraeth Cymru o ddydd Llun 14 Medi i atal yr achosion positif o Coronafeirws rhag codi ymhellach.  Mae’r rhain yn cynnwys ei gwneud yn orfodol i bobl dros 11 oed wisgo gorchuddion wyneb mewn mannau cyhoeddus fel siopau, ac mai dim ond chwech o bobl o aelwyd estynedig sy’n gallu cwrdd y tu mewn.

Wrth i blant ddychwelyd i’r ysgolion, rwy’n deall y bydd rhieni’n pryderu oherwydd adroddiadau o achosion positif.  Byddwn yn eich annog i ddilyn cyngor yr ysgol neu’r awdurdod lleol a dylech chi dynnu plant o’r ysgol dim ond pan ofynnir i chi wneud hynny  Mae’r mesurau cadw pellter cymdeithasol sydd ar waith wedi’u cynllunio i atal yr afiechyd rhag lledaenu y tu hwnt i’r ‘swigod’ a grëwyd mewn ysgolion.

Unwaith eto mae’n bwysig bod plant yn parhau i olchi eu dwylo’n rheolaidd drwy gydol y dydd ac wrth ddychwelyd adref, ac mae’n hanfodol i rieni eu cynorthwyo gyda hyn.

Golchi dwylo

Golchi’ch dwylo’n rheolaidd yw un o’r ffyrdd gorau o atal lledaeniad Coronafeirws.

Dyma ddolenni i negeseuon a bostiwyd gennym dros yr wythnos ddiwethaf. Mae croeso i chi eu rhannu.

Twitter: Fersiwn Gymraeg

Twitter: Fersiwn Saesneg

Facebook: Fersiwn Gymraeg

Facebook: Fersiwn Saesneg

Profi Olrhain Diogelu

Mae gan Lywodraeth Cymru lawer o ddeunydd defnyddiol y gallwch ei rannu i hyrwyddo Profi Olrhain Diogelu. Gallwch weld y cyfan yma.

Sgrinio Llygaid Diabetig Cymru

Mae Sgrinio Llygaid Diabetig yn ailddechrau y mis hwn mewn clinigau ledled Cymru – gallwch gael rhagor o wybodaeth am hyn yma.

Mae’r tîm sgrinio wedi dechrau rhywfaint o waith i lywio sut y bydd y gwasanaeth yn cael ei gynnal mewn ffordd sy’n ddiogel o ran COVID ac yn hygyrch i gyfranogwyr.

Rydym yn cynnal arolwg sydd bellach ar gael ar-lein yma. Rhannwch hyn â’ch rhwydweithiau ac yn enwedig unrhyw grwpiau sy’n cefnogi pobl â diabetes. Bydd rhagor o wybodaeth am ailddechrau gwasanaethau sgrinio eraill ar gael yn ystod yr wythnosau nesaf.

Curwch Ffliw

Lansiad

Bydd ymgyrch Curwch Ffliw yn cael ei lansio eleni am 10:15am ar 21 Medi gyda digwyddiad Microsoft Teams byw gyda’r cyfryngau yn bresennol a chwestiynau’n cael eu hateb gan:

  • Y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Vaughan Gething
  • Pennaeth y Rhaglen Frechu yn erbyn Clefydau Ataliadwy yn Iechyd Cyhoeddus Cymru, Richard Roberts
  • Rheolwr y Ward Iechyd Meddwl a Hyrwyddwr Ffliw, Casey Keegans

Cais am gwestiynau – gofynnwch i’ch defnyddwyr am gwestiynau a allai fod ganddynt am y tymor ffliw hwn, a bydd rhai’n cael eu hateb yn ystod y digwyddiad.

Pecyn cymorth

Rwyf wedi atodi adnodd Curwch Ffliw eleni. Rhan allweddol o ymgyrch eleni fydd gweithio gyda’n partneriaid fel cysylltiadau allweddol i gynulleidfaoedd lleol neu benodol.

Byddem yn ddiolchgar am eich cymorth i hyrwyddo ymgyrch eleni i’ch rhwydweithiau ar dudalennau gwe mewnol ac allanol, ar restrau adnoddau/dolenni tudalennau gwe, negeseuon e-bost i randdeiliaid neu gylchlythyrau ac ar y cyfryngau cymdeithasol. 
Diolch ymlaen llaw am eich cefnogaeth.

Rhowch wybod i ni os oes gennych unrhyw gwestiynau neu os hoffech helpu i rannu deunyddiau, neu os hoffech drafod yr ymgyrch ymhellach drwy:

[email protected] a [email protected]

Atwrneiaeth arhosol

Mae Swyddfa’r Gwarcheidwad Cyhoeddus yn cynnal ymgyrch i gynghori pobl ar sut i wneud atwrneiaeth arhosol yn ystod y pandemig.

Mae 72 y cant o bobl yn credu mai eich perthynas agosaf sydd bob amser yn cael y gair olaf mewn penderfyniadau triniaeth yn yr ysbyty, os na allwch wneud y penderfyniadau hyn eich hun. Nid yw hyn yn wir. Mae angen i benderfyniadau meddygol gael cydsyniad penodol, y cytunwyd arno gan y person dan sylw, cyn y gall perthynas agosaf wneud dewisiadau o ran triniaeth neu les ar ran rhywun arall.

Gallwch ymweld â gwefan yr ymgyrch yma.

Un o’i nodau fydd nodi pobl a sefydliadau a fydd yn gweithredu fel llysgenhadon a chyfathrebu negeseuon i’w cynulleidfaoedd. Rhannwch hyn os ydych yn teimlo bod gennych gynulleidfaoedd a fyddai’n cael budd o ddeall sut i wneud atwrneiaeth arhosol.

Os byddwch chi’n sylwi ar unrhyw wybodaeth sydd wedi dyddio, neu’n ymwybodol o ganllawiau a chyngor a fyddai’n berthnasol i’r trydydd sector nad ydym yn eu rhestru yma ar hyn o bryd, cysylltwch â ni yn [email protected]

mae ei dudalen yn cynnwys gwybodaeth i’r cyhoedd am y coronavirus COVID-19 yn y DU. Gallwch ddarllen mwy am y firws a’i symptomau ar y NHS website

I gael y newyddion a’r rheoliadau diweddaraf Coronavirus (COVID-19) yng Nghymru ewch i  Welsh Government COVID -19 guidance  and Coronavirus regulations: frequently asked questions

Mae e-Ddysgu ar gyfer Gofal Iechyd Addysg Iechyd Lloegr (HEE e-LfH) wedi creu rhaglen hygyrch  COVID-19-related e-learning programme ar gyfer gweithlu iechyd a gofal y DU. Mae’r hyfforddiant yn rhad ac am ddim i bawb ac nid oes angen cofrestru na mewngofnodi.

Menu
Skip to content