Latest News

Dysgu WCVA/ WCVA Learning: Webinar: Gweminar: Cyflwyniad i Fesur Effaith/An Introduction to Impact Measurement

Share this article

Dysgu WCVA

WCVA Learning

Gweminar: Cyflwyniad i Fesur Effaith
18 Gorffennaf, 2019, 14:00 – 15:00

Dewch i gael gwybod mwy am sut i lunio fframwaith mesur effaith i’ch mudiad chi.

Darllenwch mwy yn Gymraeg
Webinar: An Introduction to Impact Measurement
18 July 2019, 14:00 – 15:00

Find out more about how to build an impact measurement framework for your organisation.

Read more in English

Amcanion

Cyflwyno cyfranogwyr i’r agweddau allweddol ar fesur effaith sydd angen eu hystyried wrth greu fframwaith mesur.

Cynnwys

A yw effaith ar yr agenda yn eich mudiad chi? A hoffech wella’ch ffordd o ddangos a chyfleu’r gwahaniaeth yr ydych yn ei wneud?

Mae’r gweminar hwn yn gyflwyniad i fesur effaith. Bydd yn ymdrin â’r agweddau allweddol ar lunio fframwaith mesur, gan gynnwys: theori newid, dewis beth i’w fesur, lefelau tystiolaeth, mathau o ddata, offer casglu data ac o ble i gael rhagor o adnoddau.

Canlyniadau dysgu

Erbyn diwedd y gweminar bydd cyfranogwyr yn:

  • Ymwybodol o’r elfennau a’r cysyniadau allweddol y tu ôl i fesur effaith
  • Ymwybodol o’r offer a all eu cefnogi i ddatblygu fframwaith mesur
  • Ymwybodol o’r Prosiect Ennyn Effaith, sut y gall eu cefnogi a sut y gallant gymryd rhan ynddo

Ar gyfer pwy mae’r cwrs

Unrhyw un sydd am ddatblygu arfer da wrth ymdrin ag effaith yn eu mudiad

Cael gwybod mwy a chadw lle
 

Torf-gyllido hyfforddiant

Y cwrs cywir ond yn y lleoliad neu iaith anghywir? Os gwelwch gwrs sy’n ennyn eich diddordeb yn y rhaglen hyfforddi hon neu rywle ar ein gwefan ond nid yw’n cael ei gynnal mewn lleoliad cyfleus neu byddai’n well gennych wneud y cwrs yn Gymraeg neu’n ddwyieithog yna mae croeso i chi gysylltu â ni. Os gallwch ddod o hyd i ddiddordeb yn y cwrs yn eich ardal yna gallwn ni ddod atoch chi a’ch helpu i’w hyrwyddo hefyd.

 

Hyfforddiant ac ymgynghoriaeth wedi’u teilwra

Gallwn ni ddod atoch chi! Mae modd cynnal pob un o’n cyrsiau yn arbennig i chi yn eich mudiad. Mae hyn yn aml yn rhatach gan ddibynnu ar y niferoedd. Mae cyrsiau Cymraeg a dwyieithog hefyd ar gael. Gallwn weithio gyda mudiadau ledled Cymru a Lloegr.

 

Cymryd Rhan

I weld manylion llawn y cwrs, gan gynnwys prisiau a faint o leoedd sydd ar gael, cliciwch ar ddyddiad y cwrs neu cysylltwch ” data-type=”url” href=”https://wcva.us8.list-manage.com/track/click?u=981f960ac676c2d3e8901559e&id=caded3877e&e=2f6431f3a1″ style=”text-size-adjust: 100%; color: rgb(43, 170, 223); text-decoration-line: underline;”>[email protected]

Ymunwch yn y sgwrs ar Twitter gan ddefnyddio #DysguWCVA

Aim

To introduce participants to the key aspects of impact measurement that need to be considered when creating a measurement framework.

Content

Is impact on the agenda at your organisation? Do you want to get better at demonstrating and communicating the difference you make? 

This webinar is an introduction to impact measurement. It will cover key aspects of building a measurement framework, including: theory of change, choosing what to measure, levels of evidence, types of data, tools for data collection and where to find more resources.

Learning outcomes

By the end of the webinar participants will:

  • Be aware of the key elements and concepts behind impact measurement  
  • Be aware of the tools that can support them to develop a measurement framework 
  • Be aware of the Inspiring Impact Project, how it can support them and how they can get involved with the project

Who this course is for

Anyone interested in developing good impact practice in their organisation 

Find out more and book a space
 

Crowd sourcing training

The right course but in the wrong location or language? If you see a course that interests you on this training programme or more widely on our website but it is not being delivered in a location convenient for you or you would rather it be delivered in Welsh or bilingually then please do get in touch. If you can find interest for the course in your area then we can come to you and help you to promote it too.

Bespoke training and consultancy

We can come to you! All our courses can be delivered to you in your own organisation and it often works out to be cheaper depending on numbers. Welsh and bilingual courses are also available.

 

Get involved

To view full course information including prices and places available, please click course date or contact [email protected]

Get involved in the conversation on Twitter using #WCVALearning

c3sc placeholder
National Violence Against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence Working Group
c3sc placeholder
Eden Project Communities Training Oppportunities

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content