Latest News

Cylchlythyr Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit / Wales Civil Society Forum on Brexit Newsletter 14/08/2019

Share this article

(Via  Wales Civil Society Forum)

Cylchlythyr / Newsletter

Brexit – Y Cynnwrf cyn y Storm…

Mae holl lygaid y byd yn aros am yr ansicrwydd a ddaw gyda’r Hydref. Wedi i Aelodau Seneddol ddychwelyd o’u gwyliau gallwn ddisgwyl cynddaredd pleidlais diffyg hyder, etholiad cyffredinol posib, a chynigion creadigol Aelodau Seneddol a gyfyngwyd gan amser i rwystro Brexit heb gytundeb.
 

Brexit – The Not so Calm Before the Storm…

All eyes are awaiting the uncertainty that Autumn will bring. After MP’s return from recess we can expect the furore of a no-confidence vote, a potential general election, calls for a second referendum, and creative time constrained attempts by MP’s to avert a no-deal Brexit.

Mae Llywodraeth y DG yn cynyddu paratoadau a rhethreg ar gyfer Brexit heb gytundeb

Mae Llywodraethau Cymru a’r DG yn cynyddu eu paratoadau ar gyfer Brexit heb gytundeb, gyda Llywodraeth Prydain yn cyhoeddi £2.1 biliwn.

Rydym yn ymuno â sefydliadau eraill wrth amlygu bod y drydedd sector yn darparu gwasanaethau hanfodol, yn aml o dan yr amgylchiadau ariannol mwyaf heriol, i gymunedau a gaiff eu taro gwaethaf gan Brexit heb gytundeb a dylid sicrhau bod peth o’r adnodd hwn ar gael i’r drydedd sector er mwyn diwallu’r angen cynyddol am gymorth a ddaw yn sgil Brexit.

 

The UK Government is ramping up preparations and rhetoric for a no-deal Brexit


The Welsh and UK Governments are both ramping up Brexit preparations, with the latter announced £2.1 billion.

We are joining other organisations in highlighting that the third sector provides vital services, often under the most challenging financial circumstances, to communities which will be the worst hit by a no-deal Brexit and that some of this resource should be made specifically available to the third sector to meet the increased need for support that Brexit may bring.

Cymdeithas Sifil yn uno o amgylch ei wrthwynebiad i Brexit heb gytundeb

Mae sefydliadau o amgylch y DG yn galw ar Lywodraeth y DG i hepgor ei pholisi o dderbyn Brexit heb gytundeb ar Hydref 31 os na ellir dodo i gytundeb cyn hynny. Gweler NICVA  er enghraifft a sefydliadau polisi fel IPPR .

Rydym yn cydgysylltu llythyr agored i’r Prif Weinidog gyda Chynghrair Cymdeithas Sifil Brexit a’n projectau partneriaeth yng Ngogledd Iwerddon a’r Alban, i gyfeiliant neges fideo.

Gallwch ddarllen y llythyr yma. 

Rydym yn gwahodd mudiadau i lofnodi hwn felly os hoffech lofnodi yn enw eich sefydliad, byddwch cystal ag anfon y canlynol i Charles Whitmore (//[email protected]” target=”_blank”>[email protected]):

 • Enw llawn yr unigolyn sydd yn rhoi ei enw i’r llythyr
 • Swydd /teitl yr unigolyn
 • Enw’r mudiad/sefydliad

Mae nifer o gyfranogwyr yn dihuno’n gyflym wrth sylweddoli’r posibilrwydd sydd yn bodoli y byddwn yn gadael yr UE heb gytundeb yn dilyn newid arweinyddiaeth.

Ceir consensws cryf hefyd y bydd hyn yn niweidiol iawn hefyd i’r drydedd sector a’r cymunedau a’r gwerthoedd y mae’n sefyll drostyn nhw.

O beryglon i hawliau dynol, i les cymunedol o ganlyniad i’r effaith economaidd negyddol a ragamcanwyd (gan gynnwys dadansoddiad Llywodraeth y DG a’rSwyddfa dros Gyfrifoldeb Cyllidol), a safonau amgylcheddol …mae hefyd yn ymddangos yn gynyddol amlwg, fel yr eglurwyd yn y blog gan Yr Athro Elliot bod opsiynau ar gyfer rhwystro Brexit Heb Gytundeb wedi eu cyfyngu’n fawr yn nhermau cyfreithiol.

Yn wir, efallai na fyddai hyd yn oed pleidlais o ddiffyg hyder yn arwain at etholiad cyffredinol yn ddigon i’w rwystro.

Civil Society is uniting around its opposition for a no-deal Brexit

Organisations across the UK are calling for the UK Government to abandon its policy of accepting a no-deal Brexit on 31 October if an agreement cannot be reached before then.

See for example NICVA, NCVO, Human Rights Consortium Scotland and think tanks such as IPPR.

We are coordinating an open letter to the Prime Minister with the Brexit Civil Society Alliance and our partnership projects in Northern Ireland and Scotland, which will be accompanied by a video.

You can read this letter here

We are inviting organisations to become signatories so if you would like to sign for your organisation, please send the following to Charles Whitmore ([email protected]):

 • The name, in full, of the individual attributing their name to the letter
 • The job position/title of this individual
 • The name of the organisation/institution

Stakeholders are awakening very quickly to the potential of leaving the EU without an agreement since the change of leadership.

There is a strong consensus that this will be very damaging for the third sector and the communities and values it stands for.

>From risks to human rights, to community wellbeing due to the projected negative economic impact (including by the UK Government’s own analysis and the Office for Budgetary Responsibility), and environmental standards…it is also becoming increasingly apparent, as explained in this blog by Professor Elliot, that options for preventing a no-deal Brexit are very limited in legal terms.

Indeed even a vote of no confidence resulting in a general election may not prevent it.

Beth ddylid ei ddisgwyl yn yr Hydref?

Yn y pen draw, fe allai’r Hydref deimlo’n debyg iawn i fis Mawrth diwethaf. Ar wahân i’r Prif Weinidog a’r cabinet, dim ond ychydig iawn o bwyntiau allweddol sydd wedi newid.

Mae mwy o amser wedi mynd heibio ac mae hynny’n gwneud y broses o geisio am estyniad pellach yn fwy anodd ac yn un bydd yr UE yn llai tebygol o’i ystyried, a safle Llywodraeth y DG yn fwy ymgloddedig yn ei weledigaeth eithafol o Brexit.

Mewn gwirionedd, mae’n annhebygol y byddant yn dod i gytundeb cyn Hydref 31, a bydd y dewisiadau yn aros yr un peth:

 • Gadael gyda’r cytundeb a gafodd ei negydu gan Theresa May (er ei fod yn ymddangos y byddai  Tŷ’r Cyffredin yn gwrthod y cytundeb hwnnw, HYD YN OED pe bai’r backstop yn cael ei ddileu).
 • Brexit heb gytundeb ar Hydref 31.
 • Diddymu Erthygl 50 (dileu Brexit).
 • Ymestyn y proses Erthygl 50 unwaith eto.

Mae’r Sefydliad dros Lywodraeth wedi rhyddhau dau adroddiad diweddar sydd yn cymryd golwg ar wahanol ochrau Brexit heb gytundeb:

 1. Yr hyn sydd angen i lywodraeth ei wneud er mwyn paratoi  , lle maen nhw’n amlygu mai dim ond diwedd y cam cyntaf fyddai Brexit heb gytundeb a byddai  holl sylw Llywodraeth y DG yn cael ei roi i ganlyniadau hynny am gyfnod maith wedi hynny.
 2. Swyddogaeth Senedd y DG, sydd yn dod i’r casgliad mai cyfyng iawn yw’r opsiynau sydd gan Dŷ’r Cyffredin i atal Brexit heb gytundeb.

What to expect in the Autumn

Autumn may end up feeling very much like last March. Other than the prime minister and his cabinet, only a few key points have changed. More time has elapsed which makes a further extension a more difficult request to make and one which the EU may be less inclined to consider, and the UK Government seems more entrenched in its extreme vision for Brexit.
In reality, it seems unlikely an agreement will be reached before 31 October, and the options will remain the same:

 • Leave with the deal negotiated by Theresa May (though it now seems that the House of Commons would reject that agreement, EVEN IF the backstop was removed).
 • A no-deal Brexit on 31 October.
 • Revoke Article 50 (cancel Brexit).
 • Extend the Article 50 process again.

The Institute for Government have released two recent reports which explore different sides of a no-deal Brexit:

 1. One on what government must do to prepare, where they importantly highlight that a no-deal Brexit would just be the end of the beginning and that the UK Government will be occupied with the fallout for a long time thereafter.
 2. And another on the role of UK Parliament, which concludes that there are very limited options for the House of Commons to stop a no-deal Brexit.

Symud Ymlaen

Mae’r Fforwm wedi cael ei ail-ariannu am 2 flynedd gan y Sefydliad Addysg Gyfreithiol- felly rydym ar hyn o bryd yn adolygu’r ffordd orau y gallwn gefnogi’r sector yng Nghymru drwy gydol y cynnwrf yma.

Ar hyn bryd rydym yn cynllunio digwyddiadau cydweithio gyda’r sector Pobl Dduon a Lleiafrifoedd Ethnig, gyda’r Sector Gelfyddydau a Diwylliant ac rydym hefyd yn y broses o wahodd dirprwyaeth o Bwyllgor Economaidd a Chymdeithasol Ewrop i deithio i Gymru er mwyn trafod ymglymiad Cymru yn y sector yn y dyfodol ar lefel Ewropeaidd yn dilyn Brexit.

Byddwn hefyd yn chwilota i’r posibilrwydd o sefydlu gweithgor Brexit trydedd sector er mwyn hwyluso’r camau cydlynus cyflym fydd angen eu cymryd yn y misoedd nesaf.

Yn y cyfamser, os oes gyda chi unrhyw gwestiynau, neu os hoffech gymryd golwg ar y posibilrwydd o gydweithio mewn perthynas â Brexit, neu fod angen gwybodaeth arnoch neu gymorth mewn perthynas â Brexit, yna byddwch cystal â dod i gyswllt.
 

Moving forward

The Forum has been refunded for 2 years by the Legal Education Foundation – so we are currently reviewing how we can best support the sector in Wales through the upcoming turbulence.

We are currently planning collaborative events with the BME sector organisations, with the Arts and Culture Sector and are in the process of inviting a delegation from the European Economic and Social Committee to travel to Wales to discuss the sector’s future engagement at the European level after Brexit.

We will also be exploring setting up a third sector Brexit working group to facilitate the quick coordinated action that may be required in the months ahead.

In the meantime, if you have any questions, would like to explore Brexit related collaborations, require information or Brexit related support, then please feel free to get in touch.


Prosiect ar y cyd yw Fforwm Cymdeithas Sifil Cymru ar Brexit rhwng Canolfan Llywodraethiant Cymru ym Mhrifysgol CaerdyddChyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) ac fe’i hariennir gan y Legal Education Foundation. Ei nod yw rhoi’r grym a’r gallu i’r trydydd sector ddeall proses Brexit, a chyfrannu ati, drwy ddarparu gwybodaeth hygyrch a chymorth cydlynydd.

The Wales Civil  Society Forum on Brexit is a joint project between Cardiff University’s Wales Governance Centreand Wales Council for Voluntary Action (WCVA) and is funded by the Legal Education Foundation. It aims to empower and enable the third sector to understand and engage with the Brexit process through providing accessible information and a coordinating role.

Copyright © 2019 Wales Civil Society Forum on Brexit All rights reserved.

c3sc placeholder
Forum Your Experiences of Having a Child in School
c3sc placeholder
Cardiff and Vale University Health Board ‘Have your say on community falls services’

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content