News

Arolwg partneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Share this article

Our learning legacy from cOVID 19 Welsh

Arolwg partneriaeth Iechyd a Gofal Cymdeithasol

 Mae COVID-19 wedi arwain at lawer o newidiadau yn sut mae gwasanaethau iechyd a gofal yn gweithio mewn partneriaeth ledled Caerdydd a Bro Morgannwg.  Mae’n bwysig inni fanteisio ar y profiad cyffredin a’r arloesedd sydd wedi dod i’r amlwg dros y misoedd diwethaf.

Mewn ymateb, mae Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Caerdydd a’r Fro (BPRh), sy’n bartneriaeth ffurfiol yn cynnwys gwahanol sefydliadau a gynlluniwyd i wella’r canlyniadau iechyd a gofal i bobl yn y rhanbarth, wedi dechrau project ar raddfa eang i ddeall a chostrelu’r dysgu hwn gan yr holl bartneriaid. Bydd y wybodaeth a gesglir yn llywio blaenoriaethau’r BPRh ac fe’i defnyddir i lywio a chefnogi’r gwaith o adnewyddu cynllun strategol pum mlynedd ar gyfer iechyd a gofal.

Mae gan y prosiect ddiddordeb deall sut mae sefydliadau/grwpiau Caerdydd a Bro Morgannwg wedi gweithio gyda’i gilydd mewn partneriaeth ers dechrau’r pandemig i ddiwallu anghenion iechyd neu ofal cymdeithasol y boblogaeth.

Os ydych yn gweithio yn y sector hwn, byddem yn gwerthfawrogi pe gallech roi o’ch amser i roi eich barn a’ch profiadau yn ein arolwg.  Bydd yr arolwg yn cymryd tua 15-20 munud i’w gwblhau:

https://www.surveymonkey.co.uk/r/SLL_cym

Dydd Sul 1af Tachwedd 2020 yw’r dyddiad cau ar gyfer ymatebion.

 Cysylltu â [email protected]  gydag unrhyw ymholiadau.

Diolch ymlaen llaw am eich cefnogaeth.

Tags: , ,
Lansio Hwb Gwybodaeth newydd ar gyfer y sector gwirfoddol
Cyngor Caerdydd yn lansio canllaw newydd i helpu teuluoedd i wneud cais am leoedd mewn ysgolion

Please note that C3SC cannot take responsibility for the information other organisations produce, for example, in their resources, and on their websites. The views of other organisations are not necessarily the views of C3SC.

You might also like:

Stay Connected

Instagram
YouTube
Fill out this field
Please enter a valid email address.
Fill out this field
Menu
Skip to content